Reglement for fordeling av treningstid til idrett

1.0 Askermodellen 

1.1 Virkeområde

Modellen for fordeling av treningstid i idrettshaller ble revidert av Asker kommune i samarbeid med Asker idrettsråd og et representativt utvalg av lag og foreninger høsten/vinter 2021/22. Dette ble igangsatt som et ledd i harmoniseringsarbeidet innen Medborgerskap og nye retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunens idrettshaller ble til. De tre tidligere kommunene hadde ulike ordninger for dette (treningstider i gymsaler og andre skolelokaler er ikke harmonisert og fortsetter som før).

Modellen benyttes til fordeling av fast ukentlig treningstid kommunens idrettshaller. Modellen skal sikre en optimal utnyttelse av de kommunale idrettshaller og anlegg kommunen har til disposisjon, og samtidig gi idretten rettferdige, transparente og forutsigbare rammebetingelser.

Fordelingen av treningstiden skjer en gang annet hvert år, gjeldende for to påfølgende skoleår (høst/vinter/vår). Retningslinjene evalueres etter 2 år/sesonger. Tildeling av treningstid ved kommunale idrettshaller foretas av Asker kommune i samarbeid med Asker idrettsråd.

Treningstiden som fordeles gjennom Askermodellen er normalt:

· Flerbrukshaller og spesialhaller: 32,5 timer per uke (kl. 16:00 -22:30)

· Flerfunksjonshaller ved skoler*: 25,5 timer per uke (7 t/u fordeles særskilt)

* Gjelder Bondi skole idrettshall, Nesøya skole idrettshall, Heggedal skole flerbrukshall, Vollen idrettshall og Drengsrud idrettshall.

1.2 Hvem Askermodellen gjelder for

Den primære brukergruppen er idrettslag. Med idrettslag menes medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Asker idrettsråd (AIR).

Tildeling av tid i idrettshallene tar utgangspunkt i idrettens egenart og forutsetter at idretten har sin naturlige trenings- og konkurransearena i en idrettshall. Søkere som har hovedvekt av medlemmer bosatt i Asker vil i hovedsak prioriteres ved tildeling av treningstid.

Søker angir ved innsending av søknad en prioritert rekkefølge over idrettshaller der det søkes treningstid.

Hver klubb står fritt til å benytte sin tildelte treningstid slik de selv ønsker, til egen aktivitet. Treningstiden kan benyttes til konkurranse-og mosjonsaktivitet for medlemmer i alle aldre, dog slik at barn og unge skal prioriteres.

Klubbene skal bestrebe seg på å utnytte tildelt treningstid effektivt, slik at flest mulig utøvere får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser. Idrettens barnerettigheter skal ivaretas.

2.0 Askermodellen – grunnlag for tildeling

Det tas utgangspunkt i samordnet rapportering til Norges idrettsforbund av aktive medlemmer i aldersgruppen 6-25 år pr 31. desember foregående år.

Følgende vekting benyttes:

 • Aldersgruppen 6-12 år teller ⅓
 • Aldersgruppen 13-25 år teller 2/3
 • Idrettens lokale forankring og geografisk nærhet for barn og ungdom skal vektlegges. Klubbene skal få tildelt tid i hall som har nødvendig utstyr/er tilrettelagt for deres idrett.
 • Barn (6-12 år) skal tildeles treningstid ukedager kl. 16:00-20:00.
 • Ungdom (13-19 år) skal tildeles treningstid ukedager kl. 16:00-21:00.
 • Barn skal tildeles tid i helg før kl. 17:00 (der det kan tildeles tid i helger).
 • Ungdom skal tildeles tid i helg før kl. 19:00 (der det kan tildeles tid i helger).
 • Toppidrett*: 2 timer for junior og 4 for senior pr klubb.

Utnyttelse av anleggene

Klubbene skal bestrebe seg på å utnytte totalt tildelt treningstid effektivt (minimum 12 utøvere tilstede i hall ved aktivitet), slik at flest mulig utøvere får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser.

Ved dårlig utnyttelse/ubenyttet tid kan idrettslag/gruppe fratas tildelt tid midlertidig eller permanent. Denne tiden tilbakeføres kommunen som omfordeler tiden.

Fremleie aksepteres ikke – eventuell omfordeling skal godkjennes av kommunen.

2.1 Arrangementer i treningstiden

Klubb som har fått tildelt fast ukentlig treningstid må vike plass dersom Asker kommune innvilger søknad fra annen klubb om å benytte tiden til konkurranse/enkeltarrangement.

Klubbene skal, så langt det er mulig, legge egne konkurranser/arrangementer til egen faste tildelte treningstid eller til helger.

Det vedtas en arrangementsliste for hver sesong. Arrangementer i lista går foran ordinær trening. Kvalifiserte idretter prioriteres slik at de kan avholde seriespill og stevner. Klubbene skal, så langt det er mulig, legge egne konkurranser/arrangementer til egen faste tildelte treningstid eller til helger.

Rekkefølge for prioritet av arrangementer:

 1. Internasjonale arrangementer
 2. Nasjonale mesterskap.
 3. Elitearrangement.
 4. Nasjonale arrangementer.
 5. Regionale arrangementer.

3.0 Askermodellen – reserverte timer i flerbrukshallene

For de to første årene reserveres det fem uketimer per hallflate til skjevfordeling. Deretter reserveres det fire uketimer til skjevfordeling. Totalt antall reserverte timer i flerbrukshallene kan fordeles ulikt i de ulike hallene. Reserverte timer fordeles til følgende prioriterte aktiviteter:

 • Integrering av personer med funksjonsnedsettelser, minoritetsgrupper, eller nærmiljøtiltak som for eksempel aktive lokalsamfunnsprosjekter.
 • Utøvere i eventuelle «nye» idretter (maks to sesonger for nye klubber/nye idretter, deretter inngår klubbens aktivitet i den generelle fordelingen).
 • Klubber med toppidrettsutøvere*.
 • Skjevfordeling kan benyttes til å justere eventuelle urimelige/utilsiktede skjevheter ved den generelle fordelingen, eller som en overgangsordning der hvor ny modell gir store utslag i tildelte timer.
 • Skjevdelingstider/timer legges på utenom kjernetid (17.00 – 20.00).

4.0 Prinsipper for fordeling av halltid mellom klubbene

4.1 Timeplan for hver enkelt hall

Når det er klart hvor mange timer hver enkelt klubb får til sin disposisjon den kommende sesongen, skal de berørte klubbene sammen, i samarbeid med Asker Idrettsråd, utarbeide forslag til timeplan for hver enkelt hall.

Asker kommune skal, i samarbeid med Asker Idrettsråd, først bestemme i hvilken hall (og eventuelt også når) den reserverte treningstiden skal innarbeides.

Dersom det ikke oppnås enighet om timeplanen for en eller flere haller, skal kommunen utarbeide endelig timeplan i samråd med Asker Idrettsråd.

5.0 Svømmehaller, ishaller, fotballbaner

5.1 Fordeling av treningstid mellom klubbene - dekningsgrad

Askermodellens prinsipper gjelder ikke for fordeling av fast ukentlig treningstid i svømmehaller, ishaller og fotballbaner.

Før fordeling av treningstid mellom aktuelle klubber som har slike anlegg som sin konkurransearena, skal det settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet:

 • Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle: 3 timer per uke
 • Utøvere i eventuelle nye idretter: 2 timer per uke

I svømmehallene skal det også settes av tilstrekkelig tid til åpen publikumsaktivitet.

Selv om Askermodellen ikke gjelder, skal det likevel utarbeides måltall som angir dekningsgrad for kapasiteten for svømmehaller, ishaller og fotballbaner.

5.2 Fordeling av tid i svømmehaller

Asker kommune fordeler tilgjengelig bassengtid i svømmehallene, i dialog med aktuelle klubber.

Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

5.3 Fordeling av tid i ishaller

Asker kommune fordeler tilgjengelig istid i ishallene, i dialog med aktuelle klubber. Asker kommune vært i en prosess med et representativt utvalg av berørte aktører for å komme frem til en forent løsning.

Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

5.4 Fordeling av tid på fotballbaner

Asker kommune fordeler tilgjengelig treningstid på kunstgressbanene på Risenga og Borgen, i dialog med aktuelle klubber.

Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

Tilgjengelig tid i øvrige kommunale fotballanlegg fordeles av de aktuelle klubbene.

6.0 Idrett i skolebygg

6.1 Skolegymsaler

Asker kommune utarbeider for hvert skoleår timeplan for hver enkelt skolegymsal i gamle Asker, i samarbeid med Asker Idrettsråd.

For gamle Røyken og gamle Hurum videreføres tidligere praksis inntil videre.

En ukedag ved hver skole holdes av til skolens aktiviteter (nærmiljøtimer). Tiden kan benyttes til aktiviteter i regi av FAU, korps, til møter, enkeltarrangementer ol. Fordelingen gjøres av skole, organisasjoner og Idrett og friluftsliv i dialog.

Skolene reserverer tid til sine ettermiddags/kveldsarrangement på vanlig måte, med frist senest 3 uker før. Eksempler på slike arrangement er/kan være forestillinger, møter/foredrag, avslutninger eller andre feiringer i skolens regi. Ordinære aktiviteter må vike for avtalte arrangementer.

I kjernetiden kl. 17:30 -20:30 de øvrige ukedagene prioroteres etablerte lag og foreninger som driver med fysisk aktivitet for barn og unge.

Tilgjengelig tid for øvrig fordeles til fysisk aktivitet med lokal nærmiljøprofil, for alle aldersgrupper.

Det skal settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet:

 • Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle: 5 timer per uke
 • Utøvere i eventuelle nye idretter: 5 timer per uke

For de som søker om mindre enn 15 timer totalt i skolegymsal, plasserer kommunen tildelt tid i timeplanen for aktuell skolegymsal. Det skal legges vesentlig vekt på hvilke skolegymsaler det er søkt om treningstid i.

Aktuelle klubber som søker om mer enn 15 timer totalt i skolegymsal til organisert idrett, skal delta ved fordelingen av timer og utarbeidelse av timeplan i de skolegymsalene som er aktuelle for dem. Fordelingsprinsippene i pkt. 4.2 gjelder så langt de passer.

Ved fordeling av treningstid mellom klubbene skal det legges vekt på aktivitetsnivået de har registrert gjennom NIFs idrettsregistrering.

6.2 Flerfunksjonshaller ved skoler

32,5 timer per uke i hver flerfunksjonshall inngår i treningstiden som fordeles etter Askermodellen, jf. pkt. 1.1

7 timer per uke i hver flerfunksjonshall fordeles utenom Askermodellen. Denne tiden kan fordeles til fysisk aktivitet, men også til annen aktivitet utenom idrett.

Følgende prinsipper gjelder for fordelingen av disse 7 timene:

 1. Flerbrukshaller i tilknytning til skoler disponeres av skolene i perioden kl.08.00 til 16.00. Perioden kl. 16 - 17.00 søkes delt mellom skole og andre brukere. På alle hverdager/virkedager fra kl. 16.00/17.00 til 22.30 tildeler Asker kommune treningstid etter Asker modellen. Unntatt fra dette er en kveld pr uke/inntil 7 timer som fordeles til nærmiljøaktiviteter (nærmiljøtimer). Med nærmiljøaktiviteter menes kultur - og idrettsaktiviteter med tilknytning til lokalmiljøet.

 2. Fordeling av nærmiljøtimene gjøres etter følgende prinsipper:
  1. I de tilfeller det ikke finnes egnede kulturlokaler på skolen eller i nærmiljøet kan inntil 3,5 timer pr. uke tildeles lokale kulturaktiviteter. Eksempler kan være korps, teater, kor, ny-sirkus eller annet.
  2. Øvrig tid tildeles nærmiljøaktiviteter som normalt tildeles tid i gymsaler. Eksempel kan være idrett/fysisk aktivitet for barn under 10 år, seniorer, voksengrupper eller bedriftsidrettslag.
  3. Skolene reserverer tid til sine ettermiddags/kveldsarrangement på vanlig måte, med frist senest 3 uker før. Eksempler på slike arrangement er kan være forestillinger, møter/foredrag, avslutninger eller andre feiringer i skolens regi. Ordinære aktiviteter må vike for avtalte arrangementer.

7.0 Betingelser for bruk av tildelt treningstid

7.1 Leiebetingelser

Kommunestyrets årlige budsjettvedtak om brukerbetaling, gebyr og avgifter gjelder for disposisjon av tildelt treningstid i kommunens idrettsanlegg.

Klubbene skal varsle kommunen dersom tildelt treningstid ikke skal benyttes, slik at tiden kan stilles til disposisjon for andre brukere.

Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.

* Definisjon av toppidrett

 • Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser.
 • For lagidretter vil utgangspunktet være øverste nasjonale serienivå som omfatter lag som i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat. Det vil være begrenset til serier hvor lag og spillere i hovedsak driver omfattende trening og forberedelser for å utvikle lag som skal kunne konkurrere internasjonalt og i det øverste toppsjiktet nasjonalt.