Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tildelt treningstid for 2020/2021 gjeldende for 2021/2022

Arbeidet med harmoniseringen av reglementer fra de tre tidligere kommunene starter sannsynligvis i løpet av 2021, og nytt felles reglement vil tidligst gjelde for sesongen 2022/2023.

Det er derfor bestemt at tildelt treningstid for sesongen 2020/2021 også skal gjelde for sesongen 2021/22.

Les brev til idrettslagene (PDF)

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

1.0 Askermodellen - prinsipper

1.1 Virkeområde

Askermodellen benyttes til fordeling av fast ukentlig treningstid i kommunens idrettshaller.

Fordelingen av treningstiden skjer en gang årlig, gjeldende for påfølgende skoleår (høst/vår).

Treningstiden som fordeles gjennom Askermodellen er normalt:

 • Flerbrukshaller og spesialhaller: 32,5 timer per uke (kl. 16:00 -22:30)
 • Flerfunksjonshaller ved skoler*: 25,5 timer per uke (7 t/u fordeles særskilt)

* Gjelder Bondi skole idrettshall, Nesøya skole idrettshall, Heggedal skole flerbrukshall, Vollen idrettshall og Drengsrud idrettshall.

1.2 Hvem Askermodellen gjelder for

Totalt tilgjengelig treningstid fordeles til klubber (idrettslag) i Asker kommune som organiserer utøvere i idretter som har idrettshall som hovedarena for avvikling av seriespill/terminfestede konkurranser.

Fotball og futsal er ikke definert som idretter som skal ha treningstid i Asker kommunes idrettshaller, og inngår derfor ikke i fordelingen.

Hver klubb står fritt til å benytte sin tildelte treningstid slik de selv ønsker, til egen aktivitet. Treningstiden kan benyttes til konkurranse-og mosjonsaktivitet for medlemmer i alle aldre, dog slik at barn og unge skal prioriteres.

Klubbene skal bestrebe seg på å utnytte tildelt treningstid effektivt, slik at flest mulig utøvere får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser.* Idrettens barnerettigheter skal ivaretas.

* Klubbene skal til enhver tid ha minimum det antall utøvere tilstede samtidig som er bestemt for hver særidrett. Antallet bestemmes av Asker kommune, i samråd med Asker Idrettsråd.

1.3 Arrangementer i treningstiden

Klubb som har fått tildelt fast ukentlig treningstid må vike plass dersom Asker kommune innvilger søknad fra annen klubb om å benytte tiden til konkurranse/enkeltarrangement.

Klubbene skal, så langt det er mulig, legge egne konkurranser/arrangementer til egen faste tildelte treningstid eller til helger.

2.0 Askermodellen - særskilt fordeling

2.1 Fordeling til prioriterte aktiviteter

Før fordeling etter Askermodellens generelle prinsipper, skal det reserveres tid til særskilt fordeling til prioriterte aktiviteter.

Asker kommune forestår fordeling av reservert treningstid, i samarbeid med Asker Idrettsråd.

De prioriterte aktivitetene i flerbrukshall legges til den flerbrukshallen/flerfunksjonshallen som anses mest egnet. Dersom reservert tid til noen av de prioriterte aktivitetene ikke benyttes, skal den ledige tiden disponeres etter Askermodellens prinsipper for generell fordeling per lagenhet.

2.2 Reserverte timer i flerbrukshallene

Totalt reserveres 3 timer per uke per hallflate. (Gjelder Askerhallen, Heggedal idrettshall, Holmenhallen, Leikvollhallen 1+2; totalt 5 hallflater)

De reserverte timene skal fordeles til følgende prioriterte aktiviteter:

 • Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle utøvere: 1,0 t/uke per hallflate (for eksempel Asker Helsesportslag, Prosjekt ldrettsGlede og lignende)
 • Utøvere i eventuelle «nye» idretter: 0,5 t/uke per hallflate (maks to sesonger for nye klubber/nye idretter, deretter inngår klubbens aktivitet i den generelle fordelingen)
 • Skjevfordeling: 1,5 t/uke per hallflate (Skjevfordelingstimene kan benyttes til å justere eventuelle urimelige/utilsiktede skjevheter ved den generelle fordelingen.)

Totalt 3,0 t/uke per hallflate

Totalt antall reserverte timer i flerbrukshallene kan fordeles ulikt i de ulike hallene.

2.3 Reserverte timer i Holmen Turnhall

Det reserveres 7 timer per uke i Holmen Turnhall.

De reserverte timene skal fordeles til følgende prioriterte aktiviteter:

 • Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle utøvere: 0,0 t/uke (I spesialhallene forutsettes det at det settes av tid til integrering på dagtid.)
 • Åpen trening/basistrening for andre klubber: 2,0 t/uke (klubber som ikke driver med gymnastikk og turn)
 • Skjevfordeling: 5,0 t/uke

Totalt 7,0 t/uke

3.0 Askermodellen - generell fordeling

3.1 Fordeling av treningstid per lagenhet - dekningsgrad

Tilgjengelig treningstid som totalt er til fordeling etter de generelle prinsippene fordeles på antall tellende lagenheter, slik at hver lagenhet får tildelt like mye treningstid.

 • Treningstid i flerbrukshallene/flerfunksjonshallene fordeles på lagenheter som er berettiget til treningstid i flerbrukshall. Beregnet treningstid per lagenhet angir dekningsgraden for disse.
 • Treningstid i spesialhall fordeles på lagenheter som er berettiget til treningstid i spesialhallen. Beregnet treningstid per lagenhet angir dekningsgraden for disse.

Dekningsgraden for hallene vil for hver sesong variere hver for seg, og er ikke direkte sammenlignbare. (Ved eventuell sammenligning må det eventuelt korrigeres for tildelt reservert treningstid, hallens størrelse og lignende.)

Asker kommune beregner fordeling av treningstid per lagenhet i henhold til Askermodellens prinsipper, i samarbeid med Asker Idrettsråd. 

3.2 Lagidretter - beregning av antall lagenheter

For lagidretter (håndball, basketball, volleyball, innebandy og lignende) beregnes antall lagenheter i hver klubb slik:

 • Hvert lag teller som 1 lagenhet.
 • Som tellende lag regnes lag som har deltatt i seriespill sesongen forut for det skoleåret (den sesongen) tildelingen gjelder for.
 • Lag for utøvere fra fylte 10 år skal telle (må ha fylt 10 år innen utgangen av fordelingsåret).
 • Hvert lag kan bare telle 1 gang i en og samme særidrett.

3.3 Individuelle idretter - beregning av antall lagenheter

For individuelle idretter beregnes antall lagenheter i hver klubb slik:

 • Hvert lag teller som 1 lagenhet
 • Som ett lag regnes:
  - gymnastikk og turn: hver 12. enkeltutøver
  - badminton: 12. enkeltutøver
  - friidrett: 20. enkeltutøver
  - andre særidretter: fastsettes særskilt
 • Som tellende enkeltutøver regnes utøver som har deltatt i konkurranse i kalenderåret forut for fordelingsåret. Utøverens konkurransedeltakelse skal dokumenteres.*
 • Enkeltutøvere fra fylte 10 år skal telle (må ha fylt 10 år innen utgangen av fordelingsåret).
 • Hver enkeltutøver kan bare telle 1 gang i en og samme særidrett

* Fra og med det året utøveren fyller 13 år, er det kun deltakelse i terminfestede konkurranser i regi av særforbund/krets/region som teller. Utøveren må ha deltatt i minst 3 konkurranser i kalenderåret for å telle.

4.0 Prinsipper for fordeling av halltid mellom klubbene

4.1 Timeplan for hver enkelt hall

Når det er klart hvor mange timer hver enkelt klubb får til sin disposisjon den kommende sesongen, skal de berørte klubbene sammen, i samarbeid med Asker Idrettsråd, utarbeide forslag til timeplan for hver enkelt hall.

Asker kommune skal, i samarbeid med Asker Idrettsråd, først bestemme i hvilken hall (og eventuelt også når) den reserverte treningstiden skal innarbeides.

Dersom det ikke oppnås enighet om timeplanen for en eller flere haller, skal kommunen utarbeide endelig timeplan i samråd med Asker Idrettsråd.

4.2 Prinsipper for fordeling mellom klubber

Følgende prinsipper skal legges til grunn når tildelt treningstid skal fordeles mellom klubbene:

 1. Hver klubb skal fortrinnsvis få tildelt sin tid i den hallen klubben anser som sin hjemmehall.
 2. Hver klubb skal fortrinnsvis få tildelt tid i hall der de over tid har innarbeidet aktivitet.
 3. Hver klubb skal fortrinnsvis få tildelt tid i hall som har nødvendig utstyr/er tilrettelagt for deres idrett.
 4. Treningstid til barn (utøvere opp til 12 år) skal fortrinnsvis legges til før kl. 19.00.
 5. Treningstid til voksne (utøvere over 20 år) skal fortrinnsvis legges til etter kl. 21.00.
 6. Treningstid på fredager skal rullere mellom aktuelle klubber, dersom ingen av dem ønsker sin tid lagt til denne dagen.

5.0 Svømmehaller, ishaller, fotballbaner

5.1 Fordeling av treningstid mellom klubbene - dekningsgrad

Askermodellens prinsipper gjelder ikke for fordeling av fast ukentlig treningstid i svømmehaller, ishaller og fotballbaner.

Før fordeling av treningstid mellom aktuelle klubber som har slike anlegg som sin konkurransearena, skal det settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet:

 • Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle: 3 timer per uke
 • Utøvere i eventuelle nye idretter: 2 timer per uke

I svømmehallene skal det også settes av tilstrekkelig tid til åpen publikumsaktivitet.

Selv om Askermodellen ikke gjelder, skal det likevel utarbeides måltall som angir dekningsgrad for kapasiteten for svømmehaller, ishaller og fotballbaner.

5.2 Fordeling av tid i svømmehaller

Asker kommune fordeler tilgjengelig bassengtid i svømmehallene, i dialog med aktuelle klubber.

Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

5.3 Fordeling av tid i ishaller

Asker kommune fordeler tilgjengelig istid i ishallene, i dialog med aktuelle klubber.

Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

5.4 Fordeling av tid på fotballbaner

Asker kommune fordeler tilgjengelig treningstid på kunstgressbanene på Risenga og Borgen, i dialog med aktuelle klubber.

Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

Tilgjengelig tid i øvrige kommunale fotballanlegg fordeles av de aktuelle klubbene.

6.0 Idrett i skolebygg

6.1 Skolegymsaler

De ordinære skolegymsalenes generelle «åpningstid» vurderes i egen sak, der også de budsjettmessige virkningene av åpningstiden skal utredes.

Asker kommune utarbeider for hvert skoleår timeplan for hver enkelt skolegymsal, i samarbeid med Asker Idrettsråd.

En ukedag ved hver skole holdes av til skolens aktiviteter (nærmiljøtimer). Tiden kan benyttes til aktiviteter i regi av FAU, korps, til møter, enkeltarrangementer ol. Fordelingen gjøres av skole, organisasjoner og Natur og idrett i dialog.

Skolene reserverer tid til sine ettermiddags/kveldsarrangement på vanlig måte, med frist senest 3 uker før. Eksempler på slike arrangement er kan være forestillinger, møter/foredrag, avslutninger eller andre feiringer i skolens regi. Ordinære aktiviteter må vike for avtalte arrangementer. 

I kjernetiden kl. 17:30 -20:30 de øvrige ukedagene prioroteres etablerte lag og foreninger som driver med fysisk aktivitet for barn og unge.

Tilgjengelig tid for øvrig fordeles til fysisk aktivitet med lokal nærmiljøprofil, for alle aldersgrupper.

Det skal settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet:

 • Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle: 5 timer per uke
 • Utøvere i eventuelle nye idretter: 5 timer per uke

For de som søker om mindre enn 15 timer totalt i skolegymsal, plasserer kommunen  tildelt tid i timeplanen for aktuell skolegymsal. Det skal legges vesentlig vekt på hvilke skolegymsaler det er søkt om treningstid i.

Aktuelle klubber som søker om mer enn 15 timer totalt i skolegymsal til organisert idrett, skal delta ved fordelingen av timer og utarbeidelse av timeplan i de skolegymsalene som er aktuelle for dem. Fordelingsprinsippene i pkt. 4.2 gjelder så langt de passer.

Ved fordeling av treningstid mellom klubbene skal det legges vekt på aktivitetsnivået de har registrert gjennom NIFs idrettsregistrering.

6.2 Flerfunksjonshaller ved skoler

32,5 timer per uke i hver flerfunksjonshall inngår i treningstiden som fordeles etter Askermodellen, jf. pkt. 1.1

7 timer per uke i hver flerfunksjonshall fordeles utenom Askermodellen. Denne tiden kan fordeles til fysisk aktivitet, men også til annen aktivitet utenom idrett.

Følgende prinsipper gjelder for fordelingen av disse 7 timene:

1. Flerbrukshaller i tilknytning til skoler disponeres av skolene i perioden kl.08.00 til 16.00 . Perioden kl. 16 - 17.00 søkes delt mellom skole og andre brukere. På alle hverdager/virkedager fra kl. 16.00/17.00 til 22.30 tildeler Asker kommune treningstid etter Asker modellen. Unntatt fra dette er en kveld pr uke/inntil 7 timer som fordeles til nærmiljøaktiviteter (nærmiljøtimer). Med nærmiljøaktiviteter menes kultur - og idrettsaktiviteter med tilknytning til lokalmiljøet.

2. Fordeling av nærmiljøtimene gjøres etter følgende prinsipper:

a) I de tilfeller det ikke finnes egnede kulturlokaler på skolen eller i nærmiljøet kan inntil 3,5 timer pr. uke tildeles lokale kulturaktiviteter. Eksempler kan være korps, teater, kor, ny-sirkus eller annet.

b) Øvrig tid tildeles nærmiljøaktiviteter som normalt tildeles tid i gymsaler. Eksempel kan være idrett/fysisk aktivitet for barn under 10 år, seniorer, voksengrupper eller bedriftsidrettslag.

c) Skolene reserverer tid til sine ettermiddags/kveldsarrangement på vanlig måte, med frist senest 3 uker før. Eksempler på slike arrangement er kan være forestillinger, møter/foredrag, avslutninger eller andre feiringer i skolens regi. Ordinære aktiviteter må vike for avtalte arrangementer. 

7.0 Betingelser for bruk av tildelt treningstid

7.1 Leiebetingelser

Kommunestyrets årlige budsjettvedtak om brukerbetaling, gebyr og avgifter gjelder for disposisjon av tildelt treningstid i kommunens idrettsanlegg.

Klubbene skal varsle kommunen dersom tildelt treningstid ikke skal benyttes, slik at tiden kan stilles til disposisjon for andre brukere.

Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.

Det skal utarbeides ordensreglement for alle kommunale idrettsanlegg.