Reglement for fordeling av treningstid til idrett

1.0 Askermodellen  

Askermodellen benyttes til fordeling av fast treningstid i kommunens idrettshaller og ishaller. Retningslinjene gjelder ikke andre kommunale idrettsanlegg, disse omtales i kapittel 5. 

Modellen ble vedtatt i 2022 og anvendes for tildeling av treningstid med virkning i to sesonger.

Modellen ble sist revidert februar 2024.

1.1 Virkeområde

Hovedfordelingen av treningstiden skjer en gang annet hvert år, gjeldende for to påfølgende skoleår (høst/vinter/vår). Skjevfordelingstimer* kan justeres etter oppdaterte aktivitetstall fra Norges idrettsforbunds samordnede rapportering per juni påfølgende år.

Tildeling av treningstid ved kommunale idrettshaller foretas av Asker kommune i samarbeid med Asker idrettsråd.

Treningstiden som fordeles gjennom Askermodellen er normalt:

 • Idrettshaller**: 32,5 timer per uke (kl. 16:00 -22:30 mandag-fredag)
 • Flerbrukshaller skoler**: 25,5 timer per uke fordelt på mandag-fredag (7 timer per uke fordeles særskilt, se punkt 6.2)

Fast treningstid følger skolens ferier og fridager. 

* Les mer om skjevfordelingstimer i punkt 3.0

** Se oversikt her (PDF) 

1.2 Hvem Askermodellen gjelder for

Den primære brukergruppen av kommunale idrettshaller og ishaller er idrettslag. Med idrettslag menes medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Asker idrettsråd (AIR).

Tildeling av tid i idrettshallene tar utgangspunkt i idrettens egenart og forutsetter at idretten har sin naturlige trenings- og konkurransearena i en idrettshall eller ishall. Søkere som har hovedvekt av medlemmer bosatt i Asker vil i hovedsak prioriteres ved tildeling av treningstid.

Søker angir ved innsending av søknad en prioritert rekkefølge over idrettshaller der det søkes treningstid.

Hver klubb står fritt til å benytte sin tildelte treningstid slik de selv ønsker, til egen fast treningsaktivitet. Aktivitet utover fast trening for barn og unge i aldersbestemte klasser er avgiftsbelagt, i henhold til årlig vedtatte gebyrer og brukerbetalinger.

Klubbene skal etterstrebe effektiv utnyttelse av tildelt treningstid, slik at flest mulig utøvere får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal følges.

2.0 Askermodellen – grunnlag for tildeling

Det tas utgangspunkt i Norges idrettsforbunds samordnede rapportering av aktive medlemmer i aldersgruppen 6-25 år per 31. desember foregående kalenderår. Det vil si de godkjente tallene i samordnet rapportering foregående år, og ikke tallene som rapporteres til Norges idrettsforbund inneværende år.

Vekting benyttes per utøver differensiert på aldersgrupper som beregningsgrunnlag for antall treningstimer som skal tildeles hver enkelt klubb.

Følgende vekting benyttes:

 • Aldersgruppen 6-12 år teller 1/3
 • Aldersgruppen 13-25 år teller 2/3

Ved fordeling av tid legges følgende til grunn:

 • Idrettens lokale forankring og geografisk nærhet for barn og ungdom skal vektlegges.Klubbene skal få tildelt tid i hall som har nødvendig utstyr/er tilrettelagt for deres idrett
 • Barn (6-12 år) skal tildeles treningstid ukedager kl. 16:00-20:00
 • Ungdom (13-15 år) skal tildeles treningstid ukedager kl. 16:00-21:00
 • Ungdom (16-19 år) kan tildeles treningstid ukedager fram til klokken 22:30
 • Voksne kan tildeles treningstid ukedager der barn og ungdom ikke benytter tiden
 • Barn og unge kan tildeles ekstra treningstid i helg ved kapasitet
 • Toppidrett*: 2 timer for junior og 4 timer for senior per klubb

For lagidretter vil utgangspunktet være øverste nasjonale serienivå. Det vil være begrenset til serier hvor lag og spillere i hovedsak driver omfattende trening og forberedelser for å utvikle lag som skal kunne konkurrere internasjonalt og i det øverste toppsjiktet nasjonalt.

Utnyttelse av anleggene

Idrettslag og foreninger skal etterstrebe effektiv utnyttelse av tildelt treningstid (minimum 12 utøvere til stede i hall ved aktivitet som hovedregel), slik at flest mulig utøvere får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser. 

Ved dårlig utnyttelse eller ubenyttet tid kan idrettslag eller gruppe fratas tildelt tid midlertidig eller permanent. Denne tiden tilbakeføres kommunen som omfordeler tiden. Idrettslag eller andre grupper og foreninger kan deretter tildeles tiden etter følgende prinsipper:

Idrettsaktiviteter er prioritert. Deretter prioriteres følgende:

 • Aktiviteter i regi av frivillige
 • Aktiviteter der flere samarbeider og der innholdet bidrar til konstruktiv meningsbrytning og brobygging
 • Aktiviteter som er åpne for alle
 • Aktiviteter som bidrar til at idrettshallen/gymsalen blir et godt sted for alle, og et sted for positive opplevelser
 • Aktiviteter som bidrar til lokal identitet
 • Aktiviteter med religiøs forkynning og ensidig partipolitisk formidling prioriteres ikke
 • Idrett og friluftsliv forbeholder seg retten til å utøve skjønn i prioritering av aktiviteter, engangslån/leie og arrangementer innenfor disse rammene

Fremleie aksepteres ikke. Eventuell omfordeling mellom idrettslag skal godkjennes av kommunen.

2.1 Arrangementer i treningstiden

Klubb som har fått tildelt fast ukentlig treningstid må vike plass dersom Asker kommune innvilger søknad fra annen klubb om å benytte tiden til konkurranse/enkeltarrangement.

Klubbene skal, så langt det er mulig, legge egne konkurranser/arrangementer til egen faste tildelte treningstid eller til helger.

Det fastsettes primært en arrangementsliste i forkant av hver sesong. Utover dette kan det også bevilges arrangement for inneværende sesong. Idretten og kommunen skal etterstrebe god planlegging og kommunikasjon. Arrangementer i lista går foran ordinær trening. Kvalifiserte idretter prioriteres slik at de kan avholde seriespill og stevner. Når trening eller andre arrangementer nedprioriteres, vil kommunen forsøke å tilby en alternativ arena. 

Kommunestyrets årlige budsjettvedtak om gebyrer og brukerbetalinger gjelder for disposisjon av tildelt treningstid i kommunens idrettsanlegg. Kamper og arrangement i kommunale anlegg blir fakturert.

Rekkefølge for prioritet av arrangementer:

 • Internasjonale arrangementer
 • Nasjonale mesterskap
 • Elitearrangement
 • Nasjonale arrangementer
 • Regionale arrangementer

3.0 Askermodellen – skjevfordelingstimer

Det reserveres fire uketimer til skjevfordeling i snitt per hall. Totalt antall reserverte timer i flerbruks- og idrettshallene kan fordeles ulikt mellom de ulike hallene.

Skjevfordelingstimer gis til følgende prioriterte aktiviteter:

 • Aktivitetstilbud for minoriteter* eller nærmiljøtiltak, som for eksempel Aktive Lokalsamfunnsprosjekter.
 • Utøvere i eventuelle «nye» idretter (maks to sesonger for nye klubber/nye idretter, deretter inngår klubbens aktivitet i den generelle fordelingen).
 • Klubber med toppidrettsutøvere**.
 • Skjevfordeling kan benyttes til å justere eventuelle urimelige/utilsiktede skjevheter ved den generelle fordelingen, eller som en overgangsordning der ny tildeling gir store utslag i tildelte timer.
 • Skjevdelingstider/timer legges utenom kjernetid (17.00 – 20.00).

**Se punkt 2.0

4.0 Timeplan for tildelt treningstid

Når det er klart hvilke tider i hvilke haller hvert enkelt idrettslag får til disposisjon den kommende sesongen, skal hver av de berørte idrettslagene utarbeide forslag til detaljert bruksplan for hver enkelt hall. Endringer i bruksplanen må meldes inn til kommunen.

Bruksplanen skal følge kommunens mal med informasjon om hvilket lag som skal benytte tiden med ansvarlig voksenperson for gruppen.

5.0 Andre kommunale idrettsanlegg

Askermodellens prinsipper gjelder ikke for fordeling av fast ukentlig treningstid i andre kommunale idrettsanlegg enn idrettshaller og ishaller.

Før fordeling av treningstid mellom aktuelle klubber som har svømmehaller og fotballbaner som sin konkurransearena, skal det settes av tid til følgende prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet:

 • Aktivitetstilbud for minoritetsgrupper: 3 timer per uke
 • Utøvere i eventuelle nye idretter: 2 timer per uke

I svømmehaller skal det settes av tid til publikumsaktivitet i henhold til enhver tid gjeldende avtaler.

Selv om Askermodellen ikke gjelder, skal det likevel utarbeides måltall som angir dekningsgrad for kapasiteten for svømmehaller og fotballbaner.

5.1 Fordeling av tid i svømmehaller

Asker kommune fordeler tilgjengelig bassengtid i svømmehallene, i dialog med aktuelle klubber. Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

5.2 Fordeling av tid på fotballbaner

Asker kommune fordeler tilgjengelig treningstid på kunstgressbanene på Risenga og Borgen, i dialog med aktuelle klubber. Asker Idrettsråd deltar på fordelingen dersom klubbene er uenige seg imellom.

Kommunestyrets årlige budsjettvedtak om gebyrer og brukerbetalinger gjelder for disposisjon av tildelt treningstid på kommunens fotballbaner. Kamper og arrangement blir fakturert. Trening på kunstgressbanen i Risenga idrettspark mellom 15.oktober og 15.april blir fakturert.

Tilgjengelig tid i øvrige kommunale fotballanlegg fordeles av de aktuelle klubbene.

6.0 Idrett i skolebygg

6.1 Skolegymsaler

Asker kommune utarbeider timeplan for hver enkelt skolegymsal, i samarbeid med Asker Idrettsråd. En ukedag ved hver skole holdes av til nærmiljøtimer (se punkt 6.3). 

I kjernetiden kl. 17:30 -20:30 de øvrige ukedagene prioriteres etablerte lag og foreninger som driver med fysisk aktivitet for barn og unge. Tilgjengelig tid for øvrig fordeles til fysisk aktivitet med lokal nærmiljøprofil, for alle aldersgrupper.

Det skal settes av tid til følgende prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet:

 • Aktivitetstilbud for minoritetsgrupper: inntil 5 timer per uke
 • Utøvere i eventuelle nye idretter: inntil 5 timer per uke

For de som søker om mindre enn 15 timer per uke i gymsal, tildeler kommunen tid i gymsalen. Det legges vekt på hvilke gymsaler det er søkt om treningstid i.

Klubber som får tildelt mer enn 15 timer per uke i gymsal til organisert idrett, skal delta ved fordelingen av timer og utarbeidelse av timeplan i de skolegymsalene som er aktuelle for dem, jamfør punkt 4.

Ved fordeling av treningstid mellom klubbene skal det legges vekt på aktivitetsnivået de har registrert i Norges idrettsforbunds samordnede rapportering.

6.2 Flerbrukshaller ved skoler

Ved barneskoler med flerbrukshall inngår 25,5 timer per uke i treningstiden som fordeles etter Askermodellen, jamfør punkt 1.1. 

7 timer per uke i hver flerbrukshall fordeles utenom Askermodellen. Denne tiden fordeles til nærmiljøaktiviteter (nærmiljøtimer, se punkt 6.3).  

6.3 Nærmiljøtimer

Det skal settes av tid til nærmiljøaktivitet i skolegymsaler og flerbrukshaller ved skoler. Med nærmiljøaktiviteter menes kultur- og idrettsaktiviteter med tilknytning lokalmiljøet, aktivitet i regi av FAU, møter, forestillinger og enkeltarrangementer. Fordelingen gjøres av skole, organisasjoner og Idrett og friluftsliv i dialog.

I de tilfeller det ikke finnes egnede kulturlokaler på skolen eller i nærmiljøet kan inntil 3,5 timer per uke tildeles lokale kulturaktiviteter. Eksempler kan være korps, teater, kor, ny-sirkus eller annet. Øvrig tid tildeles nærmiljøaktiviteter som idrett/fysisk aktivitet for barn under 10 år, seniorer, voksengrupper eller bedriftsidrettslag.

Enkeltarrangementer ved skolene legges fortrinnsvis til dager med nærmiljøtimer. Skolene reserverer tid til sine ettermiddags/kveldsarrangement til bookingansvarlig, med frist senest 3 uker før. Eksempler på slike arrangement er forestillinger, møter/foredrag, avslutninger eller andre feiringer i skolens regi. Ordinære aktiviteter må vike for avtalte arrangementer.

7.0 Betingelser for bruk av tildelt treningstid

Kommunestyrets årlige budsjettvedtak om gebyrer og brukerbetalinger gjelder for disposisjon av tildelt treningstid i kommunens idrettsanlegg.

Klubbene skal varsle kommunen dersom tildelt treningstid ikke skal benyttes, slik at tiden kan stilles til disposisjon for andre brukere. Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.

Klubbene plikter å sette seg inn i og overholde gjeldende retningslinjer, reglement og brannverninstruks for hallen(e) de er tildelt treningstid i. Kommunen skal ivareta oppdatert informasjon om gjeldende retningslinjer og tilby opplæring i haller uten kommunens ansatte til stede.