Kompensasjon for rammede virksomheter i Asker i næringer som har falt utenfor Korona-ordningene

Illustrasjonsplakat støtteordning

Kort fortalt

Kompensasjonsordningen skal gi støtte til virksomheter som har blitt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i 2021.

I forbindelse med Askerpakke 3 har Asker kommune besluttet å lyse ledig midler til rammede virksomheter i Asker kommune for de som ikke har kunnet søke, ikke har søkt eller ikke har nådd opp på andre covid-19 ordninger hos Staten eller Asker kommune.

NB! Denne ordningen gjelder derfor kun for de virksomhetene som ikke har søkt på andre offentlige ordninger for samme formål eller ved søknad fått avslag på disse.

Asker kommune har bevilget 2,5 millioner kroner til denne ordningen.

Sosiale entreprenører og enkeltpersonforetak oppfordres til å søke.

Hvilken type kompensasjon kan man søke om?

Ordningen er basert på  følgende kategorier for kompensasjon: 

  • Tap av salgsinntekter
  • Ekstra kostnader grunnet tap og skade
  • Skjønnsmessig vurdering av smitteverntiltakenes betydning for virksomheten

Grunnlaget skal være omfattet av den lokale virksomheten som er utøvd i Asker.

Kompensasjon for tap av salgsinntekter og ekstra kostnader til tap og skade

Virksomheten kan søke om å få kompensasjon for tap av salgsinntekter og ekstra kostnader grunnet tap og skade som er forårsaket av offentlige smitteverntiltak.

Det må for både tap på inntekter og tap på skade dokumenteres hva de har bestått i (type)og når den/de har inntruffet (periode) og hva tapet/kostnadene (kroner) har vært.

Asker kommune vil vurdere tapte inntekter/ekstra kostnader opp mot årlig salgsinntekt/annen inntekt i et normalår.

Søker må legge ved kopi av f.eks. regnskap for 2019, eller på annen måte redegjøre (for nyetablerte etc.) for hva et normalt år innebærer regnskapsmessig (alternativt budsjettmessig for nyere virksomheter).

Kompensasjonen vil bli vurdert i forhold tapenes/kostnadenes størrelse opp mot årlig inntekt for den enkelte søker og samlet ramme for ordningen fordelt på alle søkere, samt en skjønnsmessig vurdering av hvor alvorlig smitteverntiltakene har rammet virksomheten i Asker.  

Det innebærer at de som har hatt de største tapene/kostnadene forholdsmessig vil få den største kompensasjonen dersom skjønnsmessig vurdering av smitteverntiltakenes betydning ellers er lik.

Hvem kan søke?

  • Har virksomhet i Asker som er i drift. Virksomheter med hovedkontor i annen kommune kan også søke for den delen av virksomheten som skjer i Asker
  • Virksomhet må grunnet smitteverntiltak kunne vise til minimum 100 000 kroner i sum tapte inntekter og ekstra kostnader til tap og skade i 2020 og hittil i 2021 
  • Virksomheten i Asker må kunne dokumentere salgsinntekt/andre inntekter på minst 200 000 kroner per (normal-) år 
  • Virksomheter skal ikke tidligere ha mottatt kompensasjon fra stat og/eller kommune for lokale og nasjonale smitteverntiltak for samme formål, eller søke slike
  • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter

Asker kommune kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 30. juni 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune beregner hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling vil skje innen 15. august.

Eventuelle spørsmål kan  sendes til:

Her kan du søke