Kompensasjon til rammede virksomheter i Asker

Illustrasjonsbilde

Kort fortalt

I forbindelse med Askerpakke 3 har Asker kommune besluttet å åpne for å søke kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune. Ordningen er tilsvarende den ordningen som ble utlyst i april 2021, som ble finansiert av staten. Asker kommune har bevilget 6 millioner til denne ordningen.

Kompensasjonsordning skal gi støtte til virksomheter som har blitt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden november 2020 til februar 2021.

NB! Denne ordningen gjelder kun for de virksomhetene som ikke benyttet muligheten å søke på den statsfinansierte Ventilordningen i april 2021.

Hvilken type kompensasjon kan man søke om?

Ordningen er delt opp i tre ulike kategorier for kompensasjon:

 • Tap av salgsinntekter (utvalgte NACE-koder)
 • Tap av varelager og andre kostnader (kun NACE-kode 55-56-93)
 • Tap og skade (virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-koder)

Kompensasjon for tapte salgsinntekter

Din virksomhet kan søke om å få kompensasjon for svikt i salgsinntekter i perioden november 2020 – februar 2021.

Ordningen vil gjelde de bransjene som ble/er mest rammet. I hovedsak kan kun foretak med definerte NACE-koder kan søke (se listen av NACE-koder i bunnen av utlysningen).

Kompensasjonsgrunnlaget for den enkelte virksomhet beregnes ved å summere differensen mellom salgsinntekter i de 4 månedene november 2020 - februar 2021 og tilsvarende ett år tidligere. Altså nedgangen i omsetning. Alternativt om det ikke var omsetning ett år tidligere, kan de 4 månedene før november 2020 anvendes.  

Kompensasjon for tap på varelager og andre kostnader

Virksomheter registrert i NACE-kode 55-56-93: hoteller og spisesteder: Det er pt. noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader eks. varelagersvinn - for nevnte periode. Dette regnes å bli avklart innen søknadsfristens utløp. Med forbehold om dette bes søkerne opplyse om faktiske tap av typen andre kostnader.

Tap og skade

I tillegg har kommunen avsatt for virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-kodene (se liste nederst i utlysning). Her har alle virksomheter mulighet til å søke. For å bli vurdert må virksomhet vise til minimum kr. 50.000,- i tap og skade for å bli vurdert.

Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er 2mnok, inklusive andre tilsvarende ordninger fra Asker kommune.

Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfristens utløp som er 24. juni.

For å ivareta likebehandling i forhold til forrige utlysning av ventilordning del 1, vil samlet kompensasjonsgrad for denne ordningen ikke overstige 21%. 

Hvem kan søke?

 • Kun Asker-registrerte foretak
 • Virksomheter med mer enn 30mnok eller mindre enn 0,5mnok i salgsinntekter faller utenom.
 • I hovedsak kun foretak med definerte NACE-koder (se nederst i utlysningen) kan søke om kompensasjon
  Disse virksomheter skal kunne dokumentere salgsinntekt på mellom 0,5mnok og 30mnok i siste ligning.
  Andre virksomheter kan søke på tap og skade dersom dette har vært på mer enn kr 50.000
 • Virksomheten skal ha to eller flere ansatte.
 • Virksomheten skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger
 • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter

Asker kommune kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 24. juni 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune kan beregne hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling vil skje innen 8. juli.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til

Her kan du søkeNACE-koder

Følgende NACE-koder (hovedbransje) er lagt til grunn for å kunne søke:

 • 01-11, landbruk og produksjon av mat – dog ikke 06 oljeutvinning
 • 47 Butikkhandel – inkl. postordre og handel utenfor utsalgssted
 • 55-56* Drift av hoteller, campingplasser, spisesteder, gatekjøkken, kantiner, catering og barer
 • 73 Reklamebyrå og media
 • 74 Design, fotograf-, takserings- og impresariovirksomhet
 • 75 Veterinærtjenester
 • 78 Rekruttering av arbeidskraft
 • 79 Reise- og opplevelsesarrangører
 • 82 Kombinerte kontortjenester og messe- og kongressvirksomhet. Annet
 • 90 Kunstnere
 • 92 Lotteri og totalisatorspill
 • 93* Idrettsanlegg, treningssentra, fornøyelsesparker, fritidsvirksomhet ellers
 • 94 Organisasjoner
 • 95 Reparasjoner av data, elektronikk, sko og andre varer til personlig bruk
 • 96 Vaskeri, renseri, frisering, renser, skjønnhetspleie og annen personlig tjenesteyting