Ventilordningen - del 2 (Statlige midler)

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at de kan støtte opp om lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Lokale forhold skal legges til grunn.

Illustrasjonsplakat

Kort fortalt

Asker kommune er tildelt 6 917 000 kroner til lokale virksomheter i Asker innen overnatting, servering, og/eller medlemsorganisasjoner som arbeider for å fremme disse næringene.

Støtten skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Ordningen gjelder dermed for følgende virksomheter: 

  • Overnattingsvirksomhet (NACE kode 55)
  • Serveringsvirksomhet (NACE kode 56)
  • Medlemsorganisasjoner som fremmer overnatting og servering i Asker

Hvem kan søke kompensasjon?

NACE kode 55 (overnattingsvirksomhet) og 56 (serveringsvirksomhet):

Virksomheter registrert med NACE kode 55 og 56 kan søke kompensasjon for nedstenging/innskrenking grunnet nasjonale og lokale smitteverntiltak i 2020 og 2021.

Kompensasjonsgrunnlag for virksomheter er oppgave over månedlig lønnskostnader til ansatte i virksomhet i Asker i februar 2020. Dersom virksomheten i Asker ikke var i normal drift med ansatte i februar 2020, bes om særlig informasjon på lønnsutgifter i 2020/2021. Ved innvilget søknad blir det utbetalt en sum som er i forhold til alle innvilgede søknader og den kunngjorte rammen.

For de største overnattingsvirksomheter (kode 55) med restaurant med mer enn totalt 20 millioner kroner i salgsinntekter i Asker, gis et grunntillegg på 1 million kroner utover kompensasjonen som følger av lønnskostnader.

Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er 2 millioner kroner.

Medlemsorganisasjoner som fremmer overnatting og servering i Asker

Medlemsorganisasjonene kan søke kompensasjon for tapte inntekter og tap av kontingenter, alternativt på påførte tap.

Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er 400 000 kroner.

Innvilget kompensasjonsbeløp for begge ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfristens utløp som er 24. juni.  I beregningen av maksimalbeløp tas det hensyn til annen kompensasjon som er utbetalt av Asker kommune som følge av smitteverntiltak

Søknadskriterier

Virksomheten:

  • må ha vært utsatt for strenge smitteverntiltak
  • må ha to eller flere ansatte
  • må være i Asker og drive innen NACE kode 55 (overnatting) eller 56 (servering), og/eller er medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme overnatting og servering i Asker
  • skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger
  • skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter

Kompensasjon skal ikke kunne gis, eller blir eventuelt avkortet, dersom andre offentlige ordninger allerede har gitt kompensasjon for å dekke opp for tilsvarende forhold i samme tidsperiode.


Asker kommune kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte (mindre enn 200 000 Euro) kommer til anvendelse, jfr. også tidligere ordninger i regi av Asker kommuner. Regelen kan føre til avkortning i utbetaling/ingen utbetaling dersom denne grensen nås.

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 24. juni 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune  beregner hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling vil skje innen 8. juli.

Eventuelle spørsmål kan sendes til

Her kan du søke.