Tilskuddsordning: Forsterket innsats for Oslofjorden 2024

Asker kommune har i 2024 satt av 1 million kroner til en tilskuddsordning for å forbedre tilstanden i Oslofjorden. Midlene skal gå til gode initiativ som bidrar til arbeidet for en ren og rik Oslofjord. Prosjektene som får tilsagn, må gjennomføres i løpet av 2024.

Gråmåker i Oslofjorden

Hva kan det søkes midler til? 

Prosjekter som støtter opp om tiltakene i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord prioriteres.

Eksempler på prosjekter kan være: bekjempelse av marin forsøpling - rydding ved og i fjorden, restaurering av marin natur (utredning eller gjennomføring av tiltak) og innovasjonsprosjekter og prosjekter innen næringsutvikling.

Prosjektene må gjennomføres innenfor Asker kommunes grenser, og i løpet av 2024.

Minimum søknadssum er 20 000 kroner.

Det er ingen krav til egenfinansiering, men det prioriteres høyest mulig kostnadseffektivitet. Noe egenfinansiering av prosjektet vil derfor kunne gi større mulighet til å utløse midler. 

Hvem kan søke om midler?

Bedrifter, organisasjoner og frivillige lag og foreninger kan søke om midler. Søkeren må ha et organisasjonsnummer.

Hvordan søke?

Fristen for å søke var 12. mai 2024.  

Søknadene vurderes samlet etter søknadsfristen. Søknader som får tilslag, får skriftlig svar i starten av juni 2024.

Rapportering og utbetaling

  • Søker må dokumentere bruken av tilskuddsmidlene gjennom en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet og resultatene fra prosjektarbeidet.
  • Det skal legges ved et enkelt prosjektregnskap.  
  • Frist for innsendelse av sluttrapport er senest 1. november 2024.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis ved godkjent sluttrapport.