Vi restaurerer åpen grunnlendt kalkmark på Slemmestadodden

Restaurering av truet naturtype for fremtiden

Slemmestadodden
Slemmestadodden

I sommer starter restaureringen av den sjeldne naturtypen åpen grunnlendt kalkmark på Slemmestadodden i Asker. Tiltaket er en del av en større satsning for å bevare unike og truede naturtyper i Norge.

Hva er åpen grunnlendt kalkmark?

Åpen grunnlendt kalkmark er en spesiell naturtype med grunt og kalkrikt jordsmonn som hindrer trevekst. Denne naturtypen er hjem for flere truede arter som aksveronika, knollmjødurt og dragehode, og dekker omtrent tre kvadratkilometer av Norges landareal. Hovedsakelig finnes denne naturtypen i Indre Oslofjord i Bærum, Oslo, Asker og Nesodden.

Til tross for sin beskjedne utbredelse er åpen grunnlendt kalkmark svært viktig for biologisk mangfold. Naturtypen er kategorisert som sterkt truet på Norsk rødliste for naturtyper 2018 og fikk i 2020 utvidet beskyttelse som utvalgt naturtype. Dette innebærer at det skal tas spesielt hensyn til forekomster av naturtypen ved arealplanlegging og utbygging.

Bekjempelse av gjengroing og fremmede arter

Gjengroing og spredning av fremmede arter utgjør en trussel som ikke kan løses kun gjennom vern.

Nå har Statsforvalteren, med støtte fra Miljødirektoratet, satt i gang et restaureringsprosjekt på Slemmestadodden. Asker kommune er grunneier og har engasjert NaturRestaurering AS, som er et firma med lang erfaring innen feltet.

Dette skal vi oppnå og metodene vi bruker

Restaureringen har som mål å fjerne uønskede fremmede arter, åpne opp området og forhindre tilgroing som skader lyselskende arter. Dette innebærer anerkjente metoder slik som manuell luking, rydding av busker og småtrær og bruk av duk hvis nødvendig. For å hindre ny vekst, kan det i noen tilfeller bli nødvendig med bruk av plantevernmidler. Dette blir i så fall merket og kan ses som blått fargestoff på kuttflatene.

Vedlikehold

Etter restaureringen vil det være behov for jevnlig skjøtsel for å opprettholde resultatene. Dette vil sikre at truede arter som hjorterot og marianøkleblom kan trives i området i mange år fremover.

Restaureringen er et viktig steg mot å bevare vårt biologiske mangfold og sikre fremtiden for de truede artene som hører hjemme i denne unike naturtypen, her i naturen i Asker.