Forsøpling

Kasting av søppel i naturen koster samfunnet stor summer hvert år. I tillegg påvirker det naturen og bidrar til å ødelegge den estetiske opplevelsen av miljøet rundt oss.

Forsøpling

Kommunen bidrar på mange ulike måter for å redusere forsøplingen, men har begrensede ressurser til dette arbeidet. Forsøpling er et kollektivt ansvar der alle kan delta for å holde bygda vår ryddig og fri for søppel.

Søppel langs veier

Søppel langs kommunale veier ryddes opp på vårparten når snøen har smeltet. Ryddingen skjer i hovedsak gjennom ulike ryddeaksjoner kalt Rusken-aksjoner som koordineres av kommunen, men som gjennomføres av kommunens innbyggere.

  • Rydding langs E-18 og fylkesveger organiseres av Statens vegvesen.
  • Private veier og velveier må ryddes av veiens brukere.

Utenom ryddeaksjonene fjerner kommunens Miljøpatrulje søppel sporadisk ved for eksempel dumping av større mengder avfall eller opphoping av søppel på enkelte steder. Slik forsøpling kan meldes inn til avdeling Natur, miljø og landbruk.

Søppel på kommunale friområder

Kommunen har søppelkasser på de meste brukte kommunale friområdene. I tillegg ryddes det daglig søppel på disse områdene i sommerferien. Hver vår ryddes områdene i forbindelse med vårdugnaden og strandryddedagen (se under)

På mindre brukte områder, langs stier og turveier, samt i marka forutsetter vi at folk tar med søppelet sitt hjem eller til nærmeste søppelkasse.

Forsøpling på friområder kan du melde til oss her.

Søppel på privat eiendom

Søppel på privat eiendom er grunneiers ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensingsloven pålegge grunneier å rydde opp søppel, dersom det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Rusken-aksjoner

Kommunen organiserer flere ulike Rusken-aksjoner som bidrar til å holde bygda vår ryddig.

Skolerusken

Alle skoler i Asker kan melde seg på skolerusken. Elevene rydder da søppel i et område rundt skolen sin.

Målet med skolerusken er å skape positive miljøholdninger hos barn og unge.
Ved deltagelse håper vi at barna blir mer bevisste på å ikke kaste søppel i naturen og til å bidra til trivsel i sitt nærmiljø.

Barnehagerusken

På Barnehagerusken rydder barna opp i og rundt barnehagen sin, og er med på å vise at alle kan gjøre noe for sitt eget nærmiljø. Barnehagen velger selv hvilket område de vil rydde og hvor mange barn som skal delta. Rydding bør foregå i siste uke av april eller første uke i mai.

Alle barnehager som deltar vil få utlevert nødvendig utstyr (engangshansker og søppelposer). Det er kun løst søppel (plast og papir) som skal ryddes. Søppelet kastes så i barnehagens søppelbeholder.

Funn av annen type søppel som for eksempel bildekk, glass og lignende, kan meldes inn til kommunen som så kommer og rydder opp dette.

Vårdugnad

Dessverre havner en del avfall på avveie rundt om i kommunen og hver vår er det behov for opprydding. Asker kommune legger derfor til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta i et tak for fellesskapet. Disse ryddedugnadene vil foregå langs de mest brukte kommunale gang- og sykkelveiene. Les mer om hvem som kan søke og hvordan.

Vårryddedagen

Vårryddedagen er Hold Norge Rent sin nasjonale ryddedugnad om våren.

Flere tusen frivillige rydder sine lokale strender for søppel en lørdag i året. Vi oppfordrer alle innbyggere i Asker til å bli med på strandryddedagen!

Strandryddeuka

Strandrydderuka er en nasjonal dugnad om høsten i regi av Hold Norge Rent.

Hundemøkk

Hundemøkk er et stort hygienisk problem, spesielt i tettbebygde strøk. Vi minner alle hundeiere om at de plikter å plukke opp møkka etter hunden sin.

For å gjøre dette enklere, har vi plassert søppelbeholdere i områder der mange lufter hundene sine. I tillegg har vi trykket opp klistremerker som folk kan sette på sine restavfallsbeholdere, for å vise hundeiere at de kan kaste hundeposen sin der.

Klistremerkene er tilgjengelig hos dyrebutikker og veterinærer i Asker, og på noen av innbyggertorgene.