Utlån av friområder

Asker kommune ønsker generelt ikke å låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. Visse arealer kan vurderes utlånt dersom arrangementet fremmer friområdene på en positiv måte og ellers ikke er til hinder for allmennheten.

Retningslinjer for utlån av kommunens friområder 

 • Friområde/deler av friområde kan lånes ut til annonserte arrangementer som er åpne for allmennheten.

 • Det må vises hensyn til besøkende som benytter seg av friområdet og som ikke ønsker å ta del i arrangementet.

 • Arrangør må selv sørge for å innhente nødvendige godkjenninger og tillatelser. Dersom det forventes flere enn 100 deltakere, skal det sendes søknad til Oslo politidistrikt.

 • Arrangør må sørge for å varsle om hendelsen i god tid slik at berørte parter / nærmiljø/ naboer o.l. blir orientert om arrangementet. I tillegg må det informeres om alternative arealer / turveier som kan benyttes mens arrangementet pågår.

 • Ved arrangementer om forventes å medføre høyere bruk av eksisterende sanitæranlegg på eller ved friområdet er tilrettelagt for, kreves det at låntaker sørger for tilstrekkelige sanitærmuligheter.

 • Arrangør må rydde opp etter seg og sørge for søppelhåndtering under
  arrangementet. Anlegg skal være i like god stand etter et arrangement som før et arrangement. Asker kommune kan søke erstatning hos arrangør dersom det ikke er ryddet eller det er skader etter arrangementet.

 • Anlegget må behandles varsomt. Arrangør er erstatningspliktig for eventuelle skader som påføres anlegget i forbindelse med arrangementet. Dette gjelder også skader på trær og vegetasjon.

 • Søknaden må være Asker kommune i hende senest fire uker før arrangementet skal finne sted.

Vedtatt av Asker formannskap, 15.03.2022.


Søke om bruk av friarealer

Søknad om bruk av friarealer sendes til

Søknaden må inneholde:

 • Søknaden merkes med "Søknad om bruk av friarealer"
 • Kontaktopplysninger om søker:
  • Navn
  • adresse
  • e-post
  • telefonnummer
 • Hvilket friareal du ønske å benytte
 • Tidspunkt og varighet
 • Kort beskrivelse av arrangementet