Krav til håndtering av hestegjødsel

Generelle krav til mellomlagring av hestegjødsel

Hestegjødsel har normalt en tørrstoffandel på over 25 % og kan i utgangspunktet mellomlagres direkte på bakken om det skjermes mot overflatevann og tilsig fra omkringliggende arealer.

Lagring av husdyrgjødsel må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.

Siden hestegjødsel ikke er et avfallsprodukt skal ikke gjødselhaugen bli liggende i et deponi. Husdyrgjødsel skal kun mellomlagres før bruk.

Håndtering av hestegjødsla bør inngå som en del av foretakets miljøplan/gjødselplan. Hestegjødsla kan f.eks. komposteres, spres utover jordet og pløyes ned. 

Kravet til spredningsareal er minimum 4 dekar pr gjødselenhet. Det beregnes 2 hester pr. gjødselenhet.

Dersom husdyrgjødsel skal mellomlagres i et område som er regulert med lokal forskrift, f.eks. innenfor et lokalt landskapsvernområde, kan kravet til lagring være strengere. Det er kommunen har ansvaret for gjødselvareforskriften.

Nyttig informasjon fra andre kommuner

Hest som næring i Drammensregionen har vært et prosjekt som har pågått i samarbeid med landbrukskontoret i Lier. I dette prosjektet er det blant annet sett på lagring av hestegjødsel. Prosjektet har gitt ut en del informasjon om gjødselhåndtering.

Mattilsynets sider kan du lese mer om hestehold, gjeldene regelverk og annen nyttige informasjon.

Eventuelle spørsmål om hestegjødsel i Asker rettes til landbrukskontoret via avdelingen Natur, miljø og landbruk.