Krevende kommuneøkonomi også neste år

- Dette er omtrent som forventet, slik det har ligget an til fra kommuneproposisjonen, sier ordfører Lene Conradi.

Bilde av tall og kalkulatorer

- Vi ser positivt på at kommunene kompenseres for den forventede skattesvikten i 2021. Det er også positivt at regjeringen viderefører framdrift av nye E18, fortsetter ordføreren.

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram av regjeringen onsdag 7. oktober. Her foreslår regjeringen blant annet en vekst i frie inntekter til kommunesektoren på om lag 2 milliarder kroner for neste år. Noen avklaring om koronakompensasjon kom ikke, da dette er varslet litt senere i høst. Men det er forslått at forventet skattesvikt for 2021 kompenseres.

- Kommunene har omfattende oppgaver både i normal tid og i krisetid. 2020 har vært et ekstremt år, og vi er naturligvis urolige for neste års økonomi - ikke minst konsekvensene av tapte inntekter og økte utgifter som følge av koronasituasjonen, sier Conradi.

Godt samferdselsbudsjett for regionen

Nye E18 har også fått plass i Statsbudsjettet 2021 med blant annet videreføring av reguleringsarbeidet på strekningen Ramstadsletta – Slependen.

- Det er flere ting å glede seg over hva gjelder samferdselssatsninger i vår region. Jeg tenker spesielt på nye E18, som er fulgt opp med full fokus på framdrift i tråd med planprogram helt frem til Slependen, sier ordføreren. Hun merker seg også at vendespor ved Asker stasjon og reduserte kollektivsatser i regionen er foreslått.

«Null-budsjett» gir ikke økt handlingsrom

Kommunen vil nå se nærmere på hva det fremlagte statsbudsjettet faktisk vil bety for Asker kommune. 

- Det trenger vi litt mer tid på. Men vi merker oss at det foreslås en vekst på 1,6 milliarder i frie inntekter til kommunene. Det er dette Asker kommune allerede har lagt til grunn for budsjettet 2021. Det betyr at statsbudsjettet så langt ikke gir oss noe økt handlingsrom, men legger opp til en null-vekst, med en videreføring av dagens drift som utgangspunkt, sier hun.

Ordføreren understreker at det er vanskelig å vite nå hvordan den økonomiske utviklingen vil bli i 2021. Koronakrisen fortsetter, og skaper fortsatt stor økonomisk usikkerhet også for neste år.

Forventer koronakompensasjon

Den økonomiske situasjonen beskrives av finansministeren som «det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden». Regjeringen har tidligere signalisert at de vil dekke kommunenes koronarelaterte kostnader, og har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Konklusjonene kommer i løpet av november.

- Den økonomiske situasjonen er alvorlig - noe vi også har påpekt den siste tiden. Derfor har vi nå store forventninger til at regjeringen dekker de ekstraordinære utgiftene som koronasituasjonen har påført kommunene. Det motsatte ville være krevende, da vi også inn i 2021 skal sikre både godt koronaarbeid og normal drift, sier Conradi, som ser fram til å se rapporten fra regjeringens arbeidsgruppe når den legges fram senere i høst.

Asker kommune er del av et KS-nettverk bestående av de 14 største kommunene som kartlegger økonomiske konsekvenser av koronasituasjonen. Nettverket spiller inn via KS til regjeringens arbeidsgruppe.

Innbyggerne viktigst

Kommuneøkonomien spiller en stor rolle for innbyggerne. KS fremhever i en pressemelding i dag at en styrking av den generelle kommuneøkonomien er det viktigste for innbyggerne.

- Det er det lett å være enig i. En styrket generell kommuneøkonomi er viktig for at vi kan levere gode tjenester til innbyggerne våre. Samtidig vet vi at 2021 vil bli preget av stor usikkerhet - også i kommuneøkonomien. Og da trenger vi forutsigbarhet og trygghet for å kunne sikre gode tjenester til innbyggerne, sier ordføreren.