Flaggreglement for Asker kommune

Asker kommune har utarbeidet et eget flaggreglement for å samordne og klargjøre hvordan den kommunale flaggingen skal utføres, knyttet til offentlige flaggdager og ulike arrangementer og markeringer.

Reglement for flagging ved kommunale bygg, Vedtatt av kommunestyret 16. november 2021. Senere endret av kommunestyret. 


Lover og forskrifter om det norske flagget

Det norske flagget

Det norske flagget finnes i to utgaver; statsflagget og handelsflagget. Statsflagget er splittet, og blir bare brukt av statlige institusjoner. Handelsflagget regnes som nasjonalflagget. Dette er rektangulært med størrelsesforholdet 8:11.

Nasjonalflagget er Norges symbol og skal behandles med respekt.

Et flagg skal ikke røre ved bakken, klippes i eller tilsmusses på noen annen måte.

Når et flagg byttes ut, for eksempel fordi det er falmet, skal flagget makuleres før restene av flagget blir kassert.

Tidspunkt for heising og firing av det norske flagget

Følger av flaggforskriften av 1927 § 6:

” Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800, i månedene november til og med februar kl. 0900. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid”.

Flagging på halv stang

Å flagge på halv stang vil si at flagget først skal heises helt opp (hel stang), holdes der et øyeblikk, og så fires på ”halv stang” – som er en tredjedel ned fra toppen av flaggstangen.

Ved gravferd skal det flagges på halv stang inntil seremonien er avsluttet. Når seremonien er avsluttet, skal flagget heises til topps og fires til vanlig tid.

Andre flagg, vimpler og bannere

Asker kommune flagger ikke med andre lands nasjonalflagg.

Ordfører kan gjøre unntak fra dette.

Det kan flagges med nasjonalvimpel – det norske flagget med eller uten kors, i perioder.

En vimpel er definert som et trekantet flagg der lengden er større enn høyden. En vimpel skal ikke være lengre enn 1/3 av flaggstangens lengde.

Det kan flagges med arrangementsflagg og arrangementsbanner, dvs. flagg/banner med arrangementsmotiv eller logo, der det er naturlig å profilere et arrangement eller en arrangør når dette er knyttet til en særskilt begivenhet.

Et banner skal i hovedsak henge loddrett ned langs flaggstangen med største lengde langs flaggstangen.

Vimpler og bannere kan henge oppe uten tidsavgrensning, dvs. hele natten og i hele den aktuelle perioden. Det samme gjelder for regnbueflagget, FN-flagget og eventuelle arrangementsflagg.

Offisielle flaggdager

De offisielle flaggdagene følger av flaggforskriften § 4.

 • 1. januar: 1. nyttårsdag
 • 21. januar: H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 • 6. februar: Samefolkets dag
 • 21. februar: H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
 • 1. mai: Offentlig høytidsdag
 • 8. mai: Frigjøringsdagen 1945
 • 17. ma:i Grunnlovsdagen
 • 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
 • 4. juli: H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli: H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
 • 29. juli: Olsokdagen
 • 19. august: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
 • 25. desember: 1. juledag
 • Bevegelig dag: 1. påskedag
 • Bevegelig dag: 1. pinsedag
 • Bevegelig dag: Dagen for Stortingsvalg

Statlige virksomheter skal flagge med statsflagget på de offisielle flaggdagene. Kommunale virksomheter kan flagge med nasjonalflagget eller sameflagget.

Det skal flagges fra Asker rådhus på alle de offisielle flaggdagene.

Andre flaggdager

Det skal flagges fra Asker rådhus på dagen for kommunevalg.

Det skal flagges fra Asker rådhus på møtedagen for kommunestyret.

Det kan flagges med nasjonalflagget ved høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset. Det kan også flagges når dette anses særlig viktig eller nødvendig, jf. flaggforskriften § 4.

Asker rådhus

Asker rådhus har flaggstang på taket.

Det kan bare flagges med nasjonalflagget eller sameflagget fra rådhuset.

Det skal flagges med sameflagget fra rådhuset på Samefolkets dag 6. februar.

Rådhusparken har tre flaggstenger som kan tas opp og ned ved behov.

 • Det skal flagges med nasjonalflagget fra rådhusparken 17. mai.
 • Det kan flagges med FN-flagget fra rådhusparken FN-dagen 24. oktober.
 • Det kan flagges med regnbueflagget fra rådhusparken under Pride-arrangement i Oslo og omegn.
 • Det kan også flagges med andre flagg og bannere fra rådhusparken.

Kvalitet og utforming av arrangementsflagg og -bannere skal i tilfelle godkjennes av ordfører.

Andre kommunale offentlige bygg med flaggstang

Ved kommunale offentlige bygg med flaggstang skal det flagges med nasjonalflagget på offisielle flaggdager og hendelser, dersom disse faller på en hverdag. Flagget kan heises og fires innenfor ordinær arbeidstid.

Dersom det er ønskelig, og man finner lokale løsninger for dette, kan det flagges også på helligdager og fridager*.

Ved døgnbemannede institusjoner skal flagget heises og fires i samsvar med bestemmelsene i flaggforskriften.

På Grunnlovsdagen 17. mai og H.M. Kong Harald Vs fødselsdag 21. februar skal det flagges med nasjonalflagget ved alle kommunens offentlige bygg med flaggstang. Flagget skal heies og fires i samsvar med bestemmelsene i flaggforskriften.

Ved Stortingsvalg og kommunevalg skal det flagges med nasjonalflagget på valgdagen ved alle oppnevnte stemmelokaler. Flagget skal heises og fires i samsvar med bestemmelsene i flaggforskriften.

Flagging ved gravferd

Det bør flagges på halv stang på offisielle flaggstenger ved gravferden til:

 • Nåværende og tidligere ordførere og andre nåværende kommunestyrerepresentanter – flagging på halv stang ved Asker rådhus
 • Nåværende ansatt – flagging på halv stang ved tjenestestedet der vedkommende var tilsatt
 • Nåværende beboer i kommunal institusjon – flagging på halv stang ved institusjonen der vedkommende bodde
 • Nåværende elev ved kommunal skole – flagging på halv stang ved skolen der eleven gikk

Det skal også flagges på halv stang hvis det er gitt nasjonale føringer om dette, eller det på grunn av andre særskilte omstendigheter er naturlig å flagge på halv stang.

Flagging etter avtale/søknad

Dersom ulike arrangører ønsker å bruke flaggstenger ved kommunale offentlige bygninger i forbindelse med konfirmasjon, gravferd eller et arrangement, må tillatelse til dette innhentes fra kommunen i god tid før arrangementet. Dette gjelder uansett hvilken type flagg/vimpel/banner arrangøren ønsker å bruke. Flaggforskriften må følges ved flagging med nasjonalflagget.

I de tilfeller der det kommer flere henvendelser om flagging fra samme sted for samme dag/tidsrom, vil den som søker først normalt få fortrinnsrett.

Alle kostnader ved flagging fra kommunens flaggstenger skal dekkes av arrangøren, med mindre noe annet er klarert med kommunen på forhånd.

* Tilføyd av kommunedirektøren, jf. kommunestyrets vedtak i sak 21/73