Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Varsling er å si fra om brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til kommunens varslingsordning. Denne varslingsordningen gjør det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot kommunen.

Hva omfattes ikke av varslingsordningen

Klage på enkeltvedtak og mangler ved en tjeneste du mottar, må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestedet eller virksomheten som yter tjenesten.

 • AskerDialogen er en kanal hvor innbyggere kan melde avvik, forbedringsforslag og andre tilbakemeldinger.

Hvem kan varsle?

Asker kommunes varslingsordning er åpen for alle (brukere, leverandører, ansatte og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • brudd på taushetsplikt
 • brudd på kommunens etiske retningslinjer
 • forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • andre lovbrudd og straffbare forhold

Er du ansatt i kommunen, finner du mer informasjon om rettigheter og plikter ved varsling på kommunens intranettside.

Slik varsler du

Varsling via elektronisk skjema 

Når du benytter varsling via elektronisk skjema, varsler du via en kryptert (sikker) løsning for å sikre personvernet.

Dersom du ønsker tilbakemelding, må du oppgi kontaktinformasjon i skjemaet.

Du kan også velge å varsle anonymt.

Her kan du sende inn ditt varsel.

Brev

Send brev til:

Varslingsmottaket i Asker kommune
v/HR- avdelingen
Postboks 353
1372 Asker

Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding.

E-post

Av hensyn til personvernsikkerhet anbefales det ikke å varsle via e-post. Det er derfor ikke satt opp egen e-post til varslingsmottaket.

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at mulighetene til å få gjort noe med saken ofte er større dersom du velger å stå frem med kontaktinformasjon.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.

Hva bør varslingen inneholde?

Varselet bør inneholde:

 • Fullt navn (Kan være anonym)
 • Dato for rapportering
 • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen
 • Konkret hva en har observert
 • Sted for handlingen
 • Andre vitner
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker

Hva skjer etter at du har varslet?

Varselet mottas av kommunens varslingsmottak, og du vil få en bekreftelse på at varselet er mottatt. Kommunens varslingsmottak beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, som for eksempel utredning eller oppfølging i linjen.

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.

Hensynet til den det varsles om

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler.

I de saker hvor kommunens varslingssekretariat forfølger saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet bli gjort kjent med varselet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av behandlingen.