Klage på vedtak

Denne siden gir deg informasjon om klageadgang i plan-, dele- og byggesaker.

Hvem har klageadgang?

Den som mottar et vedtak, eller den som kan anses som berørt part i en sak som behandles etter plan- og bygningsloven, har anledning til å klage på vedtak som fattes i saken. Berørte parter er gjerne naboer eller sektormyndigheter hvis fagområde blir berørt som følge av vedtaket. 

Du kan klage på

  • vedtak i byggesak eller delesak
  • vedtak om reguleringsplan. Dersom privat reguleringsforslag er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan et avslag kreves forelagt kommunestyret

Du kan ikke klage på

  • vedtak om kommuneplan
  • gebyr som er fastsatt i tråd med gebyrregulativet
  • brev som ikke er et vedtak

Slik klager du

Klagefristen er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til den påførte adressen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen kan sendes per e-post til , eller per brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Husk tydelig å markere brevet eller e-posten med saksnummeret.

Klagens innhold

Klagen må

  • angi hvilket vedtak det klages på ved å oppgi referansenummeret i vedtaksbrevet
  • være begrunnet, og inneholde alle relevante opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering
  • angi hvilke endringer som eventuelt ønskes
  • være undertegnet

Dersom det klages så sent at det er uklart om det er klaget innen fristen, ber vi deg oppgi når vedtaket kom frem til deg. Sendes klagen mer enn 3 uker etter at vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist.

Dersom forsinkelsen skyldes forhold som du ikke kan lastes for bør du redegjøre for dette.

Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved skriftlig forespørsel. Også denne må sendes innen klagefristen på 3 uker.

Eventuell igangsettelse av et vedtak før klagefristens utgang, eller før endelig behandling av en eventuell klage, skjer for tiltakshavers egen risiko. Du kan søke om å få utsatt iverksettelse av et vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen, og denne beslutningen kan ikke påklages.

Det tas ikke gebyr for behandling av klager.

Saksgang

Hvis byggesaksavdelingen ikke finner at klagen kan tas til følge, vil den bli forelagt utvalg for plan og byggesak. Hvis heller ikke utvalget tar klagen til følge, vil den bli sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du vil bli underrettet når en sak sendes til Statsforvalteren. Du vil derimot ikke bli underrettet når en sak går til politisk behandling.

Statsforvalterens behandling

Statsforvalteren avgjør om klagen skal tas til følge. Klager blir underrettet direkte om avgjørelse. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.