Informasjon om Tilsyn

Hva er vår oppgave som kommune?

Vi har en egnen tilsynsavdeling. Tilsyn i byggesaker skal blant annet kontrollere at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket. Tilsyn skal bidra til kvalitet i det ferdige byggverket.

Vi er pålagt å føre tilsyn. Dette betyr at vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Vi kan føre tilsyn i inntil fem år etter at ferdigattest er gitt.

Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlighet fra publikum. Vi er pålagt å følge opp ulovligheter som avdekkes for overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., se kapittel 32 i plan- og bygningsloven (pbl.). Overtredelser av mindre betydning kan vi avstå fra å forfølge.

Tilsyn med pågående byggesaker utføres både som forhåndsvarslet tilsyn hvor partene får anledning til å møte oss, men også uvarslet. I uvarslet tilsyn er vi opptatt av å danne oss et øyeblikksbilde og hvorvidt partene på byggeplassen kan dokumentere arbeidet, samt en befaring av tilstanden på byggeplassen. Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn.

Fra 1.januar 2022 og to år framover skal vi prioritere følgende:

  • tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.
  • tilsyn med etablering av utleieenheter eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

De nye fokusområdene er innarbeidet i kommunens tilsynsstrategi.

Er arbeidene ulovlige?

Før du eventuelt melder ifra om ulovlige forhold ønsker vi at du sjekker følgende:

Snakk med din nabo

Mistenker du at din nabo bygger ulovlig? Ta kontakt med naboen. Naboen kan ha en tillatelse eller tiltaket kan være unntatt søknadsplikt.god kommunikasjon kan løse mye.

Har du fått nabovarsel?
Sjekk om det er gitt tillatelse

Sjekk i saksinnsyn om det foreligger en tillatelse til arbeidet.

Saksinnsyn finner du her.

Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt

Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Her finner du noen veivisere som kan hjelpe deg å vurdere om arbeidene er søknadspliktige eller ikke:

Vil du melde fra om ulovlige forhold?

Mener du fortsatt at arbeidene er ulovlige? Du har mulighet til å melde dette inn som en ulovlighet. Send inn en skriftlig henvendelse til oss.

Hvordan melde inn en mulig ulovlighet?

Henvendelsen sendes til:

Marker e-posten med "Mulig ulovlighet".

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon i e-posten vil være offentlig og tilgjengelig på kommunens nettsider i saksinnsyn. Ønsker du å være anonym, må du sende anonymt brev per post til adresse Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Hva skal du sende inn?

For at vi skal kunne vurdere om arbeidene er lovlige eller ulovlige trenger vi at du sender inn følgende dokumentasjon:

  • beskrivelse av det mulig ulovlige tiltaket
  • adresse for tiltaket eller gårds- og bruksnummer
  • marker tiltaket på et kart
  • bilder
Hva gjør vi med din henvendelse?

Etter å ha registrert inn din henvendelse vil vi vurdere om arbeidene er søknadspliktige eller ikke.

Har vi mistanke om at arbeidene er søknadspliktige vil vi sende en henvendelse til eier av eiendommen og be om en uttalelse. Forvaltningsloven setter rammer for oppfølgingen av saken. Partene skal ha rimelig frist til å forklare seg og som oftest gis det en 3 ukers frist til å komme med en uttalelse til saken. På bakgrunn av mottatt uttalelse vurderes sanksjoner etter pbl kapittel 32.

I de tilfellene hvor det foreligger en pågående byggesak på eiendommen, kan vi vurdere tilsyn og uavhengig kontroll. Vi har i byggesaker plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Tilsyn følger av pbl kapittel 25, saksbehandlingsforskriften (SAK) kapittel 15 samt kommunens egen strategi.

 

Strategi for tilsyn og ulovlighet

Her vil strategien for 2022 bli lagt ut etter at den er vedtatt.