Kort fra formannskapet 2. april

Regulering av Engene industriområde, områdeplan for Tofte, leieavtale for Slemmestad innbyggertorg, Kloppedalen bo- og omsorgssenter, omsorgsboliger i Fredtunveien og flytting av Omigjen var saker i Formannskapet tirsdag.

Detaljregulering for Engene industriområde

Formannskapet vedtok tirsdag at forslag til detaljregulering for Engene industriområde blir sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10.

Saken gjelder førstegangsbehandling av detaljregulering for Engene industriområde ved Sætre. Chemring Nobel AS, Dynea AS og Orica Norway AS skal detaljregulere et aktivt industriområde på Engene utenfor Sætre for å sikre langsiktige, forutsigbare og stabile rammebetingelser for virksomhetene på Engene.

Innbyggernes sikkerhet er viktig

Det legges til rette for oppgradering og modernisering av eksisterende anlegg samt utvikling av arealene på egen eiendom. Utvikling av industrivirksomheten skal skje innenfor rammen av eksisterende faresoner i kommuneplanen og er avhengig av flere tillatelser fra øvrige myndigheter.

- Vårt hovedanliggende vil alltid være innbyggernes sikkerhet knyttet til naboskapet til en slik bedrift, sier ordfører Lene Conradi.

- Samtidig er det også i denne sammenhengen viktig å overvåke og følge opp miljøtilstanden i Oslofjorden.

Samarbeid for natur og miljø

Kommunen har tett samarbeide med øvrige myndigheter når det gjelder oppfølging av virksomhetene på Engene blant annet når det gjelder krav til natur og miljø. Kommunens rolle som arealmyndighet er å bidra til at virksomhetene har mulighet til å oppfylle kravene til driften som ligger i annet lovverk enn plan- og bygningsloven.

Vi er svært opptatt av å finne avbøtende tiltak når veldig fine friluftsområder ikke lenger kan være tilgjengelige for allmenheten som følge av utviklingen av dette industriområdet, i tillegg til å begrense utslipp til fjorden mest mulig, understeker ordfører.

Alvorlig bakteppe

Det er det alvorlige bakteppet med den pågående krigen i Ukraina og konsekvensene dette har for Ukrainas akutte behov for ammunisjon og Norges og øvrige alliertes behov for etterfylling av nasjonale lagerbeholdninger som ligger til grunn for behandling av reguleringen nå. Ifølge overordnede myndigheter er en økt produksjonskapasitet hos Chemring Nobel vesentlig for ivaretakelsen av nasjonale sikkerhetsinteresser.

Ser fram til konstruktivt samarbeid

- Dette påvirker kommunens behandlingsprosess og planen sendes nå på høring før endelig behandling i kommunestyret. Vi vil i det videre sikre at vi tar de nødvendige miljøhensyn og informere innbyggerne i det aktuelle området,  samtidig som vi legger til rette for nødvendig utvikling av industriområdet. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med de ulike aktørene for å løse dette på beste mulige måte, sier ordføreren.

Saken skal på høring før den skal til endelig behandling i kommunestyret.

Områdeplan for Tofte

Formannskapet vedtok områderegulering for Tofte sentrum nord, og Tofte industriområde. Planen legger til rette for utvikling av næring, industri, småbåthavn, sentrumsutvidelse og friområder langs sjøen.

Planen er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Statkraft og Asker kommune.

- Tofte er et viktig lokalsenter i Asker, dette legger til rette for fremtidsrettet næring og industri syd i kommunen, sier ordfører Conradi.

Saken skal til endelig behandling i kommunestyret.

Leieavtale Slemmestad innbyggertorg

Formannskapet vedtok tirsdag å gi kommunedirektøren fullmakt til å inngå kontrakt med Avantor Slemmestad AS om leieavtale for nytt innbyggertorg, Sekkefabrikken, Kulturskole/ungdomstilbud innenfor en samlet ramme på 18,5 millioner kroner.

Driften av dagens virksomheter ivaretas i eksisterende midlertidige lokaler inntil de nye lokalene er ferdige. Denne løsningen forutsetter en rekke avklaringer knyttet til gjeldende plan, bestemmelser og utbyggingsavtale. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskapet dersom disse forholdene ikke løses.

Kloppedalen bo og omsorgssenter

Formannskapet vedtok å gi kommunedirektøren fullmakt til videre prosjektering med funksjon- og programplanlegging av Kloppedalen bo- og omsorgssenter, innenfor gjeldende ramme i Handlingsprogram 2024-2027.

Kommunen vil etablere 100 heldøgnsplasser for eldre i Kloppedalen. Hovedmålgruppen er personer med demens, og det vil være en andel med skjermede plasser ved sentret.

Tilbudet vil tilrettelegges for brukerne og det vil også kunne brukes av beboerne og ansatte, samt gjøre det lettere og mer attraktivt for frivillige og pårørende å delta som aktive ressurser for beboerne.

Omsorgsboliger i Fredtunveien

Formannskapet vedtok forprosjekt og ombygging av Fredtunveien 31 og 33 for å få på plass fremtidsrettede omsorgsboliger. Dette skal gjennomføres innenfor en ramme på 33 mill. kroner (herav 3 mill. kr til forprosjekt). Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt for ombygging av Fredtunveien 31 og 33. Kommunedirektøren fremmer ny sak dersom estimert prosjektkostnad etter forprosjektet overstiger rammen i punkt 1.

Omigjen flyttes til Trekanten

Formannskapet vedtok tirsdag å flytte ombrukssenteret Omigjen fra Slemmestad til Trekanten kjøpesenter i Asker sentrum. Leieavtale med Slemmestadsenteret AS avsluttes.

Ombrukssenteret Omigjen leier i dag lokaler på Slemmestad, og pilotperioden for sentret er vedtatt utvidet til ut 2026. 

Lokalene i Trekanten er godt egnet for drift av ombrukskjøpesenter. Asker sentrum har vesentlig flere besøkende enn Slemmestad handelspark, noe som er positivt med tanke på potensialet for omsetning, men også med tanke på holdninger knyttet til handel med brukte varer. Lokalene ligger sentralt ved en gangakse i senteret, noe som vil medføre økt synlighet for Omigjen. Miljøvennlig handel kan i Asker sentrum lettere foregå uten å måtte kjøre bil til og fra.

Asker sentrum har allerede flere aktører innen ombruk og reparasjon.  Formannskapet la vekt på betydningen av god og konstruktiv dialog med alle eksisterende aktører innen området i Asker sentrum for å sikre godt samarbeid mellom aktørene. For å sikre mangfold av tilbud vil Omigjen kunne tilpasse seg de andre aktørene og utfylle disse. Flyttingen fra Bjerkås er også tråd med kommuneplanens føringer om at Bjerkås senter ikke er tenkt for detaljhandel.