Kort fra formannskapet 6. februar

Kort fortalt

Oppfølging av verbalforslag, støtte til gründerbedrifter, eierstyring av kommunalt eide selskaper, utslipp fra fritidsbåter i Oslofjorden og videreutvikling av Skogsborg var saker som ble behandlet i formannskapet tirsdag.

I tillegg fikk de folkevalgte orientering om Slemmestadutbyggingen og arbeidet med heltidskultur i kommunen. 

Oppfølging av 26 punkter fra kommunestyrets møte i desember

Kommunestyret vedtok i desember, i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2024-2027, 13 verbalvedtak og 13 forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Formannskapet vedtok forslaget til oppfølging av de 26 punktene, og gjorde enkelte presiseringer.

Rapport kommer senere i 2024

Kommunedirektøren har kommentert alle de 26 punktene, og konkret foreslått hvordan de vil bli fulgt opp.

Kommunedirektøren vil gi en samlet rapportering på status i arbeidet med verbalvedtakene i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 og årsrapporten for 2024.

Støtte til utviklingsprogram for gründerbedrifter

Formannskapet vedtok tirsdag å gi starthjelp til RE Gründerhus i Asker for å stimulere til entreprenørskap og vekst innen sirkulærøkonomi. Starthjelpen er på 1 million kroner.

Asker kommune ønsker å være ledende i landet på næringsutvikling. Derfor bidrar de nå til å bygge en lokal inkubator for entreprenørskap på sirkulærøkonomiområdet.

Bedrifter kan søke seg til et eget inkubatorprogrammet som vil stimulere til vekst og utvikling i gründerbedrifter.

Innovasjon viktig

Innovasjon er viktig for det grønne skiftet og for at Askers næringsliv skal utvikle seg i en bærekraftig retning. I saken kom det fram at RE Gründerhus AS driver næringshage og kontorfellesskap, og på den måten har en strategisk posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet.

Dette er i samsvar med Asker kommunes temaplan for næring, Regional plan for innovasjon og nyskapning i Oslo og Akershus frem mot 202510 og næringslivet i Asker

I tillegg til starthjelpen fra Asker kommune, bidrar Bærum kommune og Akershus fylkeskommune med økonomisk støtte til inkubatorarbeidet.

Bør se etter andre finansieringsmuligheter

Arbeidet fra RE Gründerhus AS innebærer et årlig programtilbud innen sirkulærøkonomi til 20 bedrifter innen preinkubasjon og 25 bedrifter på inkubasjon. Dette vil kunne bidra til lokale arbeidsplasser og en grønnere utvikling av Askers næringsliv.

I behandlingen kom det fram at kommunens økonomi er mer anstrengt enn tidligere, og RE Gründerhus derfor også må se på andre finansieringsmuligheter og søke samarbeid med andre aktører for å sikre videre drift av programmet.

Hva skjer med Skogsborg?

Formannskapet vedtok å gjennomføre videre utvikling av Skogsborg i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd.

Oppgaveutvalget for Skogsborg avleverte sin rapport i januar 2023, og ble behandlet av formannskapet 28. februar 2023. Kommunedirektøren har etterpå kartlagt mulighetene for ulik bruk av stedet. Alternativene er blant annet friluftsarena, leirsted, aktivitetssenter, camping/hytteutleie, lagerplass.

Utviklingen av Skogsborg tas videre i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd, som pilot innenfor prosjektet «Bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden».

Eierstyring av kommunalt eide selskaper og foretak

Formannskapet vedtok tirsdag eierbrev til de kommunalt eide selskaper og foretak. De legger også opp til eierdag for kommunestyret tirsdag 21. mai 2024. Dette er del av de folkevalgtes eierstyring av selskapene.

Ordføreren i Asker har sendt eierbrev til disse selskapene hvert år siden 2010. Eierbrev er en del av de folkevalgtes styring av selskapene. Styring av selskaper utenfor ordinær organisasjon er, og skal være, basert på andre prinsipper for styring enn den virksomheten som er underlagt kommunedirektøren.

Eierbrevet inneholder informasjon om årshjulsprosessen 2024 som særlig gjelder de selskapene som får økonomiske overføringer fra kommunen.

Forvalter store verdier

Asker kommune forvalter store verdier og eierinteresser i selskaper og/eller andre samarbeidskonstellasjoner som ligger utenfor den direkte kommunale kontrollen.

Det er ulike grunner til at kommunen engasjerer seg med kapital og/eller andre ressurser, men felles for alle selskapene og samarbeidene er at kommunen skal ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte.

Viktige styringssignaler

Eierdagen gir sammen med eierbrevet viktige styringssignaler til selskapene. Kommunedirektøren legger til grunn at det mottas utbytte fra kommersielle selskaper på tilsammen 31,8 mill. kroner i 2024 som vedtatt i handlingsprogrammet 2024 – 2027.

Høring om sentral forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Formannskapet vedtok å støtte Sjøfartsdirektoratets forslag til forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter og ber kommunedirektøren sender inn kommunens høringssvar.

I saken anser kommunedirektøren forskriftsforslaget som et viktig ledd i oppfølgingen av helhetlig plan for Oslofjorden. Forslaget legger opp til at båteier/ båtfører selv velger hvordan forbudet skal overholdes.

Kommunedirektøren etterspør i svaret en tydeligere beskrivelse av politiets sanksjonsmuligheter ovenfor båtfører/ båteier som bryter forskriften.

Orienteringer

I tillegg var det orienteringer om arbeidet med heltidskultur i Asker kommune og om Slemmestad utbyggingsavtale, infrastruktur og kostnader.

Det kommer en egen politisk sak om Slemmestadutbyggingen senere.