Presentasjoner fra politiske møter

Her finner du liste med lenke til presentasjoner holdt i ulike politiske møter i Asker kommune. Presentasjonene ligger i kronologisk rekkefølge med de nyeste øverst.

Januar 2023:

Presentasjon FSK 230110 KS internasjonale samarbeidsmuligheter

Presentasjon FSK 230110 Lahell

 

Desember 2022:

221206 FSK Notat Budsjettforlik mellom AP/SP og SV

221206 FSK Presentasjon NOU 2022 10 - Forslag til nytt inntektssystem

221206 FSK Presentasjon Norled

221206 FSK Presentasjon Norled 2

221206 FSK Presentasjon Månedsrapport oktober 2022

Temaplan Samferdsel og mobilitet presentasjon Slemmestad LSU 01.12.2022 

221201 samfunnstjenester presentasjon Temaplan Eiendom - Kunnskapsgrunnlag

221201samfunnstjenester presentasjon Lahell

221201 samfunnstjenester presentasjon Skiløyper

221201 samfunnstjenester presentasjon Handlingsplan reiseliv og opplevelsesnæring

221201 samfunnstjenester presentasjon Mulighetsstudie vannforsyning Asker sør

221201 samfunnstjenester spørsmål

221201 samfunnstjenester Kunnskapsgrunnlag for Temaplan Eiendom - Rom for livet 

Beredskap med22

Kremasjon og kremasjonsavgift

Presentasjon medborgerskap

Direktørens orienteringer hovedutvalg medborgerskap 01.12.22

Presentasjon - Handlingsplan reiseliv og opplevelsesnæring AKH uke 48- 22

 

November 2022:

Presentasjon UPB 221130 Reguleringsplan for boliger på Bispen

Presentasjon UPB 221130 Reguleringsplan for Åstadveien 10 og 12

Presentasjon UPB 221130 Leangveien 46 - innledning til sak 112-22

221129 velferd presentasjon Temaplan mestre hele livet-psykisk helse og rus

221129 velferd presentasjon utvalg Kreftkoordinators funksjon og rolle ved kreftkoordinator Eli Marie Fossum

221129 velferd presentasjon Asker og Bærum legevakt

221129 velferd presentasjon Prognose heldøgn omsorgsboliger personer med funksjonsnedsettelser 

Presentasjon OV 29.11.22 Mulighetsstudium Sætre skole 

221124 ELD presentasjon sak om ytringsfrihet

221124 ELD presentasjon med informasjonssnutter

221124 RPF Notat universell utforming til presentasjonen for nye Hvalstad skole

221124 RPF presentasjon arbeid og aktivitet Asker produkt

221124 RPF presentasjon nye Hvalstad skole

Presentasjon UR 221124 nye Hvalstad skole

Presentasjon UR 221124 Temaplan oppvekst

Presentasjon UR 221124 en åpen og opplyst offentlig samtale (innledning til sak 46/22 )

Presentasjon UR 221124 Kapasitet og organisering av skolehelsetjenesten (innledning til sak 47/22)

Presentasjon UR 221124 Ny barneskole og ungdomsskole i Sætre skolekrets (innledning til sak 48/22)

Presentasjon av mandat for temaplan samferdsel og mobilitet

Presentasjon FSK 221122 Askerholmen

Presentasjon FSK 221122 Kunnskapsgrunnlaget temaplan naturmangfold 

Presentasjon FSK 221122 Årsrapport personvernombudet

Presentasjon FSK 221122 Kommunedirektør om HP

Presentasjon FSK 221122 Kommunedirektør om HP

Presentasjon FSK 221108 Mulighetsstudium Sætre skole

Presentasjon FSK 221108 Samfunnsutvikling

Presentasjon FSK 221108 Santos as

03.11.2022 Samfunnstjenester Klimasats 2022 - status presentasjon ved Bjørn Nordby

03.11.2022 Samfunnstjenester Mellomromsprosjektet - presentasjon ved Kim Horntvedt

03.11.2022 samfunnstjenester Vedlikehold av kommunale uteområder presentasjon ved Erling Guderud

03.11.22 Samfunnstjenester Stopp gjengroingen av Asker ved Silje Klo Hansen

03.11.2022 samfunnstjenester Handlingsplan plast 2 ved Kaia Wøien Nicolaisen

221102 UPB presentasjon Innledning til sak 103/22 - Kjøyafaret 42

221102 UPB presentasjon temaplan naturmangfold - Kunnskapsgrunnlaget

01.11.22 velferd Utdrag fra halvårsrapport Velferd 2022 ved Anne Catr. Garder

011122 Velferd presentasjon Halvårsrapport-status uten notater ved rådgiver Lisa Hagen

01.11 Velferd Sykefraværet i velferd - utvalgsmøte 1. november 2022

01.11.2022 Velferd presentasjon innspill til strategier temaplan på lik linje ved Nanette Mia Bohn

 

Oktober 2022:

221027 ELD presentasjon mandatsak samferdsel

221027 ELD presentasjon Søndre Borgen Helsehus

221027 ELD presentasjon Innbyggerpanel til rådene

Presentasjon_ frivillighet organisering 

27.10.22 Felles Presentasjon RPF og Ung mandatsak samferdsel og mobilitet

27.10.22 Felles presentasjon med RPF Lansering av Innbygger panel

27.10.22 Presentasjon RPF byggeprosjekter ny søndre Borgen barnehage idrettshaller Røyken og Nesbru

27.10.22 Presentasjon RPF Mellomromsprosjektet på Risenga 

Presentasjon Heggedal lokalsamfunnsutvalg 27.10 - status kommuneplan, sykehjem, skole og Yggeset 

Presentasjon FSK 251022 Innbyggerpanel

Presentasjon FSK 251022 VIV

Presentasjon FSK 251022 Regional plan ATP

Presentasjon FSK 251022 Sem gjestegård med tilliggende bebyggelse og arealer

Presentasjon FSK 251022 Anskaffelsesplattformen Bærekraftige anskaffelser i Asker

Presentasjon FSK 251022 økonomi

Presentasjon Røyken næringspark ved Lene Evensen Førde

Presentasjon samferdsel E134

Presentasjon Lahell og Åros

Presentasjon heldøgnsomsorg eldre

Presentasjon strømsparing

Presentasjon innledning økonomisaker

 

September 2022:

Presentasjon HP 2023-2026 til 29.02.2022 Utvalgt for Samfunnstjenester

Presentasjon høring Mestre hele livet 29.09.2022 utvalg samfunnstjenester

Presentasjon Temaplan naturmangfold Kunnskapsgrunnlaget 29.09.2022 utvalg samfunnstjenester

Presentasjon Lahell og Åros - 29.9 utvalg samfunnstjenester

Presentasjon Småbåthavner på kommunal grunn 29.09.22 utvalg samfunnstjenester

29.09.2022 Handlingsprogram 2023-2026 - presentasjon utvalg for medborgerskap

Presentasjon - innledning til sak 87/22 - Klage på vedtak om godkjent arealoverføring med vilkår - Nordre Åros vei 29

Presentasjon Heldøgnsomsorg eldre utvalg velferd 27.09

Presentasjon av Boligtrapprapport fase to - 27.09.2022 Utvalg for velferd ved Dag Erik Johnsen

Presentasjon Fastlegeordningen i Asker kommune 27.09.22 i utvalg velferd ved Ann Helen Arnestad og Meera Grepp

Presentasjon HP 2023-2026 kommunedirektørens forslag til HP ved direktør Aud Hansen

Presentasjon HP-presentasjon 2023-2026 til råd og utvalg 27.09 vede Lars Bjerke

Presentasjon til sak Innledning 2. tertial ved Anne Lise Wibstad

Fremdrift vedtak august 2022

Kunnskapsgrunnlag temaplan - utvalg oppvekst 27. september

Kompetanseplanen utvalgsmøtet 270922

HP 2023-2026 Oppvekstutvalget 27.9.22

Presentasjon høring Mestre hele livet 

HP-presentasjon 2023-2026 Rådet for funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet 22. september 2022

Innsatsområder og strategier_temaplan psykisk helse og rus

Presentasjon HP-presentasjon 2023-2026 til Eldrerådet 22. september 2022

Presentasjon Helsefremmende hjemmebesøk Asker eldreråd 220922

Presentasjon velferdsteknologi

Presentasjon Temaplan mestre hele livet høring i rådene

Presentasjon HP-presentasjon 2023-2026 ved Katrine Bolsø 22.09.22 for Råd for funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet

Presentasjon Temaplan Mestre hele livert - høring ved Kristin Opsahl og Dag Erik Johnsen 22.09.22 RPF og Ung.radet

Presentasjon av budsjett- og handlingsprogram 2023-2026 - lokalsamfunnsutvalgene 2022.pptx - Gjenopprettet automatisk (002) 

 

Presentasjon HP 2023-2026 til Formannskapsmøte 20. september 2022

Presentasjon AskersHus

Presentasjon Behov for strømstøtte til næringslivet i Asker

Presentasjon - NOU 2022: 3 På trygg grunn

Presentasjon - innledning til sak 176/22 Nedre Sem Låve - fremleggelse av forprosjekt og revidert kostnadsramme.

Presentasjon - innledning til sak 181/22 Hvalstad skole - fremleggelse av forprosjekt og kostnadsramme.

HU MB 01.09.22 Direktørens orientering

01.09.22 Utvalg Mulighetsstudie Søndre Borgen barnehage

Friby Asker Liv og Ole Kristian

Temaplan Digi og smart bruk av teknologi - pres U_medborgerskap – spisset

1... Presentasjon til utvalg medborgerskap 1.september 2022. Status og orientering tilskuddsordninger

Temap Digi og smart bruk av tek - pres U_m_borg_skap og samf tj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

August 2022:

Presentasjon gebyrregulativ byggesak

Presentasjon - innledning tematime 31.8. 2022

Presentasjon - Selvkost

Presentasjon service og effektivitet

Presentasjon - NOU 3 på trygg grunn

220830 velferd Presentasjon Temaplan Mestre hele livet - temaplan for psykisk helse og rus 1. gangs behandling ved rådgivere Kristin Opsahl og Dag Erik Johnsen

Presentasjon Knivsfjellsveien rev1 ved Klaus Øiseth

220830 Velferd Presentasjon Temaplan Digi og smart bruk av teknologi - ved Pål A. Gaure

Presentasjon Kunnskapsgrunnlag temaplan til personer med nedsatt funksjonsevne ved rådgiver Nanette Mia Bohn