Asker sentrum og ny bussterminal
Asker sentrum og ny bussterminal
Illustrasjon: Statens vegvesen/Multiconsult

Stortinget har vedtatt at det skal bygges et nytt transportsystem gjennom Asker. Planene inkluderer ny E18 med tunneler, miljølokk og støyskjerming, ny bussvei, ny sykkelvei, ny kollektivterminal i Asker sentrum og omlegging av lokalveinettet i og rundt Asker sentrum og gjennom Holmen.

De overordnede målene for det nye transportsystemet er:

 • Bedre samlet mobilitet
 • Bedre kollektiv- og sykkeltilbud
 • Konsentrert vekst nær kollektivknutepunkt
 • Mindre støy og lokal forurensing
 • Bedre forbindelser mellom nabolag
 • Fremkommelighet for næringstrafikken

Hvorfor trenger Asker et nytt transportsystem?

Det nye transportsystemet gjennom Asker skal legge til rette for å møte befolkningsveksten i Oslo-regionen. 

Asker er en del av et felles bolig- og arbeidsmarked for hele Oslo-regionen. Oslo-regionen vokser, og Asker må ta sin del av denne veksten. For å vokse på en bærekraftig måte må vi se arealutviklingen og transportplanleggingen i sammenheng. 

Asker sentrum er definert som regional by og Holmen som del av det såkalte bybåndet i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 90 prosent av veksten i regionen skal skje i definerte byer og bybåndet. 

Flere mennesker betyr mer persontransport. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å lykkes med dette må vi redusere folks behov for bil i hverdagen. Vi må bygge nye boliger og arbeidsplasser rundt knutepunkter og langs kollektivakser, slik at det blir lett å komme seg på skole, jobb, til fritidsaktiviteter og servicetilbud uten å måtte kjøre bil. I tillegg må kollektivtilbudet være attraktivt og tilretteleggingen for syklister og fotgjengere være god. 

Med det nye transportsystemet skal det bli

Planene innebærer at E18 legges i tunnel under Asker sentrum og Holmen, at det bygges miljølokk over E18 ved Høn og Undelstad. Dette vil frigjøre sentrumsnære arealer der det kan bygges nye boliger og næringsbygg. Med boliger og arbeidsplasser i nærheten av servicetilbud og kollektivtilbud trenger færre bruke bil i det daglige. Når støy og forurensning i sentrumsområdene blir redusert blir det mer attraktivt å bo sentrumsnært.

Det nye transportsystemet skal redusere barriereeffekten som dagens motorvei har. Gjennomgangstrafikken skal legges under bakken flere steder. Den nye hovedsykkelveien vil, sammen med eksisterende gang- og sykkelveier, danne et finmasket tilbud til syklister og fotgjengere. Bedre forbindelser på tvers av motorveitraseen og et bedre gang- og sykkelveinett vil gjøre det enklere å sykle og gå til togstasjoner og bussholdeplasser.

Buss står for om lag halvparten av kollektivreisene i Asker og Bærum, men har dårlig fremkommelighet. Bussene står i samme kø som bilene. Med egen bussvei gjennom hele Asker og Bærum kan bussen kjøre uhindret av kø, og blir et attraktivt og pålitelig transporttilbud. Ruter kan da kjøre et nærmest ubegrenset antall busser.

Det nye transportsystemet vil forenkle overgangene mellom busser og tog. Planene inkluderer en helt ny bussterminal ved Asker stasjon. Det vil også bli kollektivfelt fram til bussterminalen, slik at lokalbussene ikke blir stående i bilkø. Alle lokale og regionale busser vil stoppe på den nye bussterminalen, for eksempel Sørlandsekspressen, Kongsbergbussen og flybussen til Torp lufthavn. NSB og Ruter samarbeider slik at buss og tog korresponderer.

På Holmen blir gjennomgangstrafikken borte. Busstoppet blir plassert nær Holmensenteret, med enkel overgang mellom ulike ruter. Bussen får førsteprioritet langs Fekjan, slik at den ikke blir hindret av kø.

Fremtidig næringstransport er avhengig av en gjennomgående god veistandard. E18 er en europavei og en nasjonal korridor som håndterer de viktigste og lengste transportoppgavene i Norge.

Årlig sluses 19 millioner tonn gods gjennom Asker og Bærum. En beregning fra 2012 har vist at kø- og forsinkelseskostnader gir næringslivet et tap på 1 milliard kroner hvert år. I tillegg viser de at godstransporten i Oslo-regionen vil øke med 31 prosent i perioden 2008-2020. I 2030 kan forsinkelseskostnadene øke til over 2 milliarder kroner per år.

Med et nytt transportsystem gjennom vestkorridoren vil Oslo-regionen få et godt internt transporttilbud, samt gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og ut av landet. Når mange bor kollektivnært og kollektivtilbudet blir bedre vil flere reisende velge bort bilen, og det blir bedre framkommelighet for næringstransporten.

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i Asker i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt transportsystem med tunneler, miljølokk og støyskjerming vil halvere dette antallet.

Bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og kollektivreisende betyr at flere kan la bilen stå. Hvis folk bruker de nye mulighetene som det nye transportsystemet legger opp til, kan det samlede klimagassutslippet fra transport bli mindre.

Skisser av prinsipper for det nye transportsystemet

Tilrettelegging for busser, fotgjengere og syklister. Illustrasjon: Multiconsult Separat bussvei gjennom hele Asker og Bærum. Illustrasjon: Multiconsult Miljølokk over bussvei og lokalvei. Illustrasjon: Multiconsult Kollektivterminal i Asker sentrum

Hva inngår i planene?

Den nye motorveien får tre gjennomgående felt i hver retning. Motorveien legges i tunnel under Asker sentrum og Holmen tettsted, henholdsvis 1,8 km og 1,3 km.

Dagens E18 går på tvers gjennom Asker sentrum, beslaglegger verdifullt areal, begrenser utvikling og medfører mye støy. Tunnelen under Asker sentrum vil frigjøre areal til flere tusen boliger. Med tunnel under Asker sentrum vil vi oppfylle statlige planretningslinjer som sier at «utbyggingsmønstre og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.» Trafikk mot E18 fra Røykenveien vil ledes inn på motorveien via ny tunnel. Denne tunnelløsningen skal utredes nærmere.

Veianlegget i Holmen sentrum i dag beslaglegger attraktivt areal ved sjøen og hindrer vekst. Hver dag kjører 19 000 biler gjennom Holmen sentrum for å komme ut på E18. Med ny E18 skal all gjennomgangstrafikk fra Slemmestadveien ledes ut på motorveien før Holmen, over Syverstad. Dette åpner for en total omlegging av dagens veisystem i Holmen sentrum, og store utviklingsmuligheter.

Sammen med tunnelene vil miljølokk bidra til å fjerne barrierer, knytte nabolag sammen og gi bedre forbindelser på tvers av kommunen. I tillegg vil hele motorveitraseen få støyskjerming. Dermed frigjøres arealer der det i dag er for mye støy til å kunne bygge.

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i Asker i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt transportsystem vil halvere dette antallet.

Der motorveien legges i tunnel bygges en lokalvei oppå bakken. Dette gjøres på grunn av EU-krav om erstatningsvei langs tunnelstrekninger, av beredskapshensyn. Lokalveien vil få lav hastighet og ett eller to felt i hver retning.

Toget er ryggraden i kollektivtilbudet, men bussen er helt avgjørende for å få maksimal flatedekning. En viktig del av det nye transportsystemet er en ny, gjennomgående bussvei fra Drengsrud til Lysaker. Der skal bussene kjøre helt uhindret av annen trafikk, og traseen skal gå slik at det blir enkel adkomst til bussholdeplassene for flest mulig.

Skisse av ny bussvei gjennom hele Asker og Bærum. Illustrasjon: Multiconsult

Det legges opp til at bussen kan kjøre i 70 km i timen mellom stoppestedene, men med lavere hastighet nærmere stoppestedene. Bussveien skal ikke være en barriere i lokalmiljøene.

Region- og ekspressbusser kan fortsatt kjøre på motorveien. Kombinasjonen av motorvei og egen bussvei nærmere boligområdene vil gi kollektivselskapene full fleksibilitet til å sette opp et attraktivt rutetilbud med forutsigbar reisetid.

Den nye hovedsykkelvei vil gå gjennom hele Asker og Bærum til Oslo sentrum. Deler av sykkelveien bygges med fortau. Separate felt for fotgjengere og syklister vil redusere konfliktsituasjoner. Hovedsykkelveien vil henge sammen med det eksisterende sykkelveinettet, og danne et finmasket tilbud. Traseen velges med hensyn til lett tilgang fra der folk bor, og topografi, for å så langt som mulig unngå bratte stigninger.

Med et trygt, effektivt og sammenhengende sykkelveinett gjennom regionen, kan sykkel bli et transportalternativ for langt flere enn i dag. Noen vil velge å sykle hele sin transportstrekning, mens andre kan velge sykkel på deler av veien, for eksempel fram til et kollektivknutepunkt. Planen for det nye transportsystemet inkluderer også tilrettelegging for syklister ved togstasjoner og bussholdeplasser, i form av enkel adkomst og trygg sykkelparkering.

Planene inkluderer en ny kollektivterminal i Asker sentrum. Her blir det sømløs overgang mellom buss og tog, og tilrettelegging for både lokal- og regionalbusser. Bussene får kollektivfelt inn mot den nye kollektivterminalen, og det blir en stor sykkelparkering.

Lokalveien over Fekjan fungerer i dag som et ekstra felt for E18. Veisystemet gjennom Holmen i dag fungerer ikke. Trafikkavviklingen er dårlig, lokalveiene strupes og bussene står i kø. Det nye trafikksystemet legger opp til at veien langs Fekjan stenges for gjennomgangstrafikk og gir prioritet til bussen.

Den nye hovedsykkelveien vil også få trasé langs Fekjan, og vil bli langt mer trafikksikker enn dagens gang- og sykkelvei.

Kart og 3D-filmer for det nye transportsystemet

Prinsipper og trasé for det nye veisystemet er vedtatt i Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud.

Se 3D-filmer som illustrerer prinsippene her 

Last ned PDF-dokumenter som viser traseer og illustrasjoner

Hva skjer når?

 1. 10. juni 2014 Asker kommunestyret vedtar prinsipper for bompengefinansiering. Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0080/14.
 2. 14. april 2015 Asker kommunestyre vedtar siling av trase-alternativer i forkant av kommunedelplanprosessen. Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0035/15.
 3. 16. februar 2016 Asker formannskap legger kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn. Se dokumentene fra formannskapets møte her, sak 0027/16.
 4. 8. november 2016 Asker kommunestyre vedtar Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei. Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0123/16.
 5. 9. mai 2017 Asker formannskap behandler silingsrapport for kryssløsning på Slependen, og vedtar at to alternativer skal videreføres i reguleringsfasen. Se dokumentene fra formannskapets møte her, sak 0047/17.
 6. 19. juni 2017 Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Planen inkluderer ny E18 gjennom hele Vestkorridoren. Les Nasjonal transportplan 2018-2029.
 7. 18. september 2018 Asker formannskap behandler sak om høringsuttalelse til forslag til bompengefinansiering av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Se dokumentene fra formannskapets møte her, sak 0109/18.
 8. Høsten 2018 Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for nytt transportsystem på strekningen Ramstadsletta – Nesbru.
 9. 2019 Statens vegvesen starter bygging av nytt transportsystem på strekningen Lysaker-Ramstadsletta.
 10. 2021 Stortinget vedtar Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Nytt transportsystem gjennom Asker må være definert der for at Statens vegvesen skal kunne fortsette sitt arbeid. Les mer om Nasjonal transportplan 2022-2033.
 11. 2022 Asker kommunestyre behandler reguleringsplan for nytt transportsystem på strekningen Ramstadsletta - Nesbru.
 12. 2022-2023 Statens vegvesen starter arbeidet med grunnerverv på strekningen Ramstadsletta - Nesbru. Les mer om dette på nettsidene til Statens vegvesen.
 13. 2024-2029 Statens vegvesen bygger nytt transportsystem på strekningen Ramstadsletta - Nesbru.
 14. 2024 Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for nytt transportsystem på strekningen Nesbru – Drengsrud. Etter planen kan Asker kommune vedta reguleringsplanen i 2027.
 15. 2027 Statens vegvesen starter arbeidet med grunnerverv på strekningen Nesbru – Drengsrud. Les mer om dette på nettsidene til Statens vegvesen.
 16. 2029 Statens vegvesen starter å bygge nytt transportsystem på strekningen Nesbru – Drengsrud.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Hvordan skal byggingen finansieres?

Prinsippet om bompengefinansiering ble godkjent av Oslo, Bærum og Asker kommuner, samt Akershus fylkeskommune, i 2014. Bompengeinnkrevingen på den nye motorveien er en forutsetning for hele det nye transportsystemet, med tunneler, miljølokk, bussvei, sykkelvei og ny kollektivterminal i Asker sentrum.

Statens vegvesen la høsten 2018 fram forslag til bompengefinansiering av ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta, som første etappe av den planlagte utbyggingen. Dette forslaget må vedtas av Bærum kommune og Akershus fylkeskommune før byggingen av første etappe i Bærum kan starte.

Bomstasjonene skal først settes opp etter hvert som strekningene på den nye motorveien står ferdige. Strekningen Lysaker-Ramstadsletta skal etter planen stå ferdig i 2026. Da starter den nye bompengeinnkrevingen langs strekningen.

Med både de gamle og de nye bompengestasjonene vil det koste rundt 130 til 150 kroner å kjøre tur/retur Sandvika - Oslo sentrum for en bensindrevet personbil.

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?

For å kunne bygge det nye transportsystemet må Statens vegvesen erverve grunn fra noen bolig- og næringseiendommer. På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om hvordan grunnerverv foregår.

Det er eiendomsseksjonen ved regionvegkontoret som har ansvar for grunnerverv. Har du spørsmål om dette bør du derfor henvende deg til Statens vegvesen, region øst.