Forsikring av skole- og barnehagebarn

Kommunen har tegnet kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skoler og barnehager. Fosterbarn og barn i avlastningshjem er også dekket av forsikringen. Dekningen gjelder ved ulykkesskade som rammer elevene.

Når forsikringen gjelder

  • innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole/barnehagetid
  • under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse
  • på direkte vei til og fra skolen/barnehagen
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen (forsikringen gjelder da skader som inntreffer på arbeidsstedet i ordinær arbeidstid og dessuten på vei mellom hjemmet og arbeidsstedet)
  • for internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie og lignende
  • for fosterbarn/ barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden

Ytelser kan tilstås ved ulykkesskader til dekning av behandlingsutgifter (lege, tannlege og fysioterapi) eller ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. Erstatning beregnes etter graden av medisinsk invaliditet.

Rimelige og nødvendige behandlingsutgifter kan dekkes i den grad behandlingen er rekvirert av lege og utgiftene ikke dekkes av folketrygden eller fra annet hold. De fleste tannskader dekkes under folketrygden.

Når forsikringen ikke gjelder

Forsikringen gjelder ikke i fritiden eller under øvrige fritidsaktiviteter i kommunal regi for andre enn fosterbarn/barn i avlastningshjem. Forsikringen dekker ikke tap/skade av eiendeler.

Egenandel

Det må betales en egenandel i henhold til en hvert tid gjeldende vilkår. Opplysninger om størrelse på egenandel, kommunens forsikringsselskap og forsikringsnummer fås ved henvendelse til den enkelte barnehage eller skole.

Meld straks fra om skade

Ved skade/sykdom som kan medføre utbetaling fra forsikringen skal forsikringsselskapet underrettes straks.

Skadehendelser som med stor sannsynlighet ikke vil medføre krav skal kun registreres av kommunen ved den aktuelle virksomheten. Skader som er meldt til kommunen på denne måten, er å anse som meldt til selskapet dersom det senere skulle vise seg å være grunnlag for krav (Forsikringsavtaleloven §19-9).