Fritak fra aktiviteter i opplæringen

Elever kan søke om fritak fra de deler av opplæringen som de opplever som utøvelse av annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever støtende eller krenkende.

Elever får fritak etter skriftlig melding fra foreldre / foresatte. Det er ikke nødvendig å begrunne meldingen.

I følge opplæringsloven § 2-3a skal skolen vise respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning og sikre retten til likeverdig opplæring.

Det kan ikke kreves fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanene. Det vil si at alle elever eksempelvis skal lære om de ulike religionene og livssynene som det er kompetansemål innenfor i læreplanverket.

Søk fritak fra aktiviteter