Medvirkning - elever og foreldre

Samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for at skolen skal kunne legge til rette for tilpasset opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt.

Formelle samarbeidsorganer

Elevråd

Ved hver grunnskole er det for årstrinnene 5.-7. og for årstrinnene 8.-10. et elevråd med representanter for elevene. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i - og komme med forslag i - saker som gjelder elevenes nærmiljø. Elevråd i grunnskoler er hjemlet i opplæringsloven § 11-2.

Det er en egen læreplan i elevrådsarbeid med angitte mål for opplæringen etter 10. årstrinn. Læreplanen brukes på skolene i arbeidet med elevrådsarbeid. Det er satt av timer til elevrådsarbeid i fag- og timefordelingen på ungdomstrinnet.  

FAU (Foreldrenes samarbeidsutvalg)

På hver grunnskole er det et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, som er mer kjent som FAU.

Foreldrerådet og FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal også arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Klassekontakter har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og medlemmer av utvalg og råd, som samarbeidsutvalget og FAU. Den gjelder også for klassekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler og andre turer arrangert av skolen, får kjennskap til taushetsbelagte personlige opplysninger, eller andre opplysninger som er taushetsbelagte. Dette står i forvaltningsloven §§ 13 til 13c.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalg (SU) er skolenes øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen, den andre er medlemmer eller varaer i kommunestyret. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. opplæringsloven § 11-1. 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole er det et skolemiljøutvalg (SMU). I SMU skal disse gruppene være representert:

  • ansatte ved skolen
  • foreldrerådet
  • elever
  • skoleledelsen
  • kommunen (vedtatt politiker)

SMU skal være sammensatt slik at elever og foreldre utgjør flertallet.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalg er regulert av opplæringsloven § 11-1a.

Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med barn i grunnskolen.
FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng.

FUG ble opprettet i 1976 og er hjemlet i opplæringsloven § 11-9.

Lover og regler