Medvirkning - elever og foreldre

Samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for at skolen skal kunne legge til rette for tilpasset opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt.

Formelle samarbeidsorganer

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg (SU) er skolenes øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen, den andre er medlemmer eller varaer i kommunestyret. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. opplæringsloven § 11-1. 

Elevråd

Ved hver grunnskole er det for årstrinnene 5.-7. og for årstrinnene 8.-10. et elevråd med representanter for elevene. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i - og komme med forslag i - saker som gjelder elevenes nærmiljø. Elevråd i grunnskoler er hjemlet i opplæringsloven § 11-2.

Det er en egen læreplan i elevrådsarbeid med angitte mål for opplæringen etter 10. årstrinn. Læreplanen brukes på skolene i arbeidet med elevrådsarbeid. Det er satt av timer til elevrådsarbeid i fag- og timefordelingen på ungdomstrinnet.  

FAU

På hver grunnskole er det et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, som er mer kjent som FAU.

Foreldrerådet og FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal også arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Skolemiljøutvalg

Ved hver grunnskole er det et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget er elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen representert. Dette er regulert av opplæringsloven § 11-1.

Alle elever i grunnskolen har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven fastsetter at elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Skolen skal legge oppgaver til rette for elevene etter hva som er naturlig for de enkelte årstrinnene.

Mer om dette kan du lese om i opplæringsloven § 9a.

Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalg. Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg endres sammensetningen, slik at den oppfyller lovens krav til representasjon.

Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med barn i grunnskolen.
FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng.

FUG ble opprettet i 1976 og er hjemlet i opplæringsloven § 11-9.

Lover og regler