Hvem er vi

På Hofstad skole jobber vi aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. I tillegg ønsker vi å inspirere elevene våre til å tenke nytt og fremtidsrettet. Skolen har derfor et stort fokus på digital læring undervisningen.

Digital læring

"Digital læring i askerskolen" er et pedagogisk prosjekt som skal øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter. Slik blir de forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv. Alle elevene på Hofstad skole har tilgang til en egen Chromebook.

Inkluderende og trygt læringsmiljø

Hofstad skole ble PALS-skole høsten 2017. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Hofstad skole deltar også i Trivselslederprogrammet. På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen.

Besteforeldre i skolen

Besteforeldre i skolen er et forebyggende tiltak som skal skape en trygg og mobbefri skolehverdag for alle elever på Hofstad skole. Frivillige besteforeldre fungerer som trygge, ekstra voksenpersoner ute i friminuttene. De låner velvillig ut en hjelpende hånd, og snakker og leker med elevene. 

Tall og resultater

På Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.