Satsingsområder Nesøya skole

”Med hjerte for deg” er Nesøya skoles visjon. Vi skal legge til rette for tilpasset opplæring, og sikre at hver enkelt elev utvikler seg faglig og sosialt ut i fra egne forutsetninger. Det er vårt hovedoppdrag, og det gjøres med hjertevarme og omsorg! Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne.

Trygt og godt læringsmiljø

Det skal være trygt og godt å være elev på Nesøya skole. Vi har nulltoleranse for mobbing. For å få til dette må vi jobbe kontinuerlig og systematisk hver dag, hver uke hele året på overordnet-, gruppe- og individnivå. Vårt mål er at vi gjennom vår plan for et trygt og godt læringsmiljø skal sikre at hver enkelt elev opplever skolens rammer som trygge og forutsigbare. 

Digital læring

I Asker kommune har hver elev sin egen Chromebook. Målet er at elevene skal oppleve læringsarbeidet som variert, tilpasset og motiverende. Chromebooken er i tillegg til andre læremidler - ikke i stedet for.

Fagfornyelsen og læring for framtiden

Fra og med skolestart i august 2020 får vi ny læreplan. Nesøya skole har siden 2017 arbeidet med fagfornyelsen gjennom fokus på varierte arbeidsformer, dybdelæring, utforskende undervisning og alternative læringsarenaer. Målet er meningsfull og motiverende undervisning som bidrar til livsmestring for hver elev. 

Foreldresamarbeid

Nesøya skoles foresatte er viktige bidragsytere, støttespillere og samarbeidspartnere for skolen. Mye av samarbeidet foregår gjennom faste utviklingssamtaler, foreldremøter og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg).