Om skolen

Risenga ungdomsskole har gode tradisjoner med stort engasjement for læring og for å se den enkelte elev. På Risenga jobber vi i team og løser oppgavene sammen.

Våre verdier

Fellesskap

• Det er rom for alle på Risenga. Vi drar i samme retning og vi lærer sammen.

Robusthet

• Vi er opptatt av hele mennesket og at unge lærer å håndtere både motgang og medgang.

Læringsglede

• Det er gøy å lære. Vi jobber for at alle skal oppleve gleden over å lære noe nytt.

Mestring

• Vi gir elevene muligheter til å oppleve mestring i fagene, på tvers av fag og i det sosiale fellesskapet.

Våre fokusområder

Trygt og godt læringsmiljø

Vi jobber for å fremme gode og trygge læringsmiljø, og forebygge mobbing og krenkelser. Risenga ønsker at alle elever skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. De ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelse av trygghet og følelse av å bli anerkjent og inkludert.

Mobilfri skole

På Risenga gjennomfører vi mobilfrie skoledager. Mobilene låses inn av lærer første time i klasserom og leveres ut når skoledagen er slutt. Hensikten er å bidra til et bedre sosialt elevmiljø og mer søkelys på læringsarbeidet.

Teknologi og realfag

Alle elevene er utstyrt med hver sin Chromebook, og mye av læringsarbeidet skjer ved hjelp av digitale læringsressurser. Vi er opptatt av hensiktsmessig og balansert bruk av ressurser for elevene. Vi bruker derfor både fysiske lærebøker og digitale lærebøker, tilpasset de ulike fagene. På Risenga legger vi også vekt på ekstra styrking i matematikk, og med valgfag som er realfagrettede; Teknologi og design og Programmering.

Friluftsliv

Risenga har gjennom mange år sett hvordan friluftsturer med overnattinger ute gir læring og mestring på nye arenaer og bidrar til vårt gode elevmiljø. Alle elever inviteres derfor til å være med på friluftsturene som skolen arrangerer. Vi legger opp til turer for hvert trinn både høst og vår, med overnatting i telt, lavvo eller i selvbygd gapahuk. Vi har turer til Vestmarka, Kjekstadmarka, Kråkholmen og til Eiksetra/Garsjø i Lier. På turene tar vi med skolefagene ut i naturen.

Skolens historie

Les om skolens historie på Asker bibliotek sine nettsider.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.