Sætre barneskoles verdier

Vi har formulert verdiene våre som et regnestykke: Trygg + aktiv + læring + sammen = Sætre barneskole

Elever, foreldre og ansatte har sammen kommet fram til fire verdier som skal gjelde for Sætre barneskole.

Målet er at alle på skolen skal oppleve at disse verdiene er synlige og gjeldende i skolehverdagen.

verdier

Trygg

Elevene føler seg trygge på skolen, de trives og har det fint i et godt læringsmiljø. De ansatte opplever Sætre skole som en trygg og god arbeidsplass.  Foreldrene er trygge på at barna deres har det bra på skolen, og at de får en god opplæring. Å være trygg på skolen er avgjørende for god læring. SFO-barna møter omsorgsfulle voksne som bryr seg om dem.

Aktiv

Elevene deltar og er aktive i sitt eget læringsarbeid. De får uttale seg om læringen, og de tas med på råd. Elevene får jobbe både teoretisk og praktisk. De får eksperimentere og utforske. Elevene beveger seg og får være fysisk aktive ute i friminutt og på tur og uteskole. Det er god kvalitet på aktivitetsdagene våre. Lærerne legger opp til en undervisning som aktiviserer elevene. De ansatte får mulighet til å være aktive i utviklingsarbeidet ved skolen. Foreldrene er aktive samarbeidspartnere og støttespillere i skole- og SFO - hverdagen.

Læring

Elevene på Sætre barneskole utvikler seg både sosialt og faglig. Skolen fremmer livslang læring. Gjennom et godt profesjonsfellesskap på skolen får de ansatte mulighet til å lære og videreutvikle sin pedagogiske praksis. Læringsarbeidet på skolen baseres på forskning og gode erfaringer, ikke på “gammel vane”. Foreldrene opplever at skolen legger til rette for at barna får en optimal faglig og sosial utvikling.

Sammen

Elevene på Sætre barneskole er mye sammen i lek og læring på klassetrinn, men også på tvers av trinn. Skolen arrangerer aktivitetsdager der elevene på hele skolen får være sammen. Skolen har trivselsledere. De ansatte på skolen har en enhetlig praksis når det gjelder regler, og de står sammen om utviklingen av en god skole og SFO.  Foreldre og ansatte samarbeider godt til det beste for barna.