Hvem er vi

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vårt overordnede mål er at vi utøver klasseledelse der elevene kan lære å utvikle seg gjennom å kommunisere, samarbeide, skape og utforske.

Her finnes store og varierte utearealer med skog, bekk, lekeplasser, flere ballbaner og ballbinge - godt tilrettelagt for å stimulere til fysisk aktivitet.

Dette er vi stolte av:

  • Elevenes trivsel står i fokus. Personalet er opptatt av positive tilbakemeldinger og å se hver enkelt elev.
  • Vi har gode resultater på brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og nasjonale kartleggingsprøver.
  • Skolen har et aktivt elevråd som er opptatt av at alle elever skal trives.
  • Elevene er høflige, hyggelige og initiativrike.
  • Fadderordningen fungerer bra, og de eldre elevene bidrar til at de yngre føler seg trygge.
  • Foreldrene er positive og viktige samarbeidspartnere både i den praktiske hverdagen, på dugnader og i råd og utvalg.
  • Personalet er en godt sammensveiset gjeng, og vi er opptatt av elevenes læring, god undervisning - samtidig som vi arbeider med at gruppene og trinnene skal fungere godt i en sosial sammenheng.
  • Skolen har et velutstyrt bibliotek med egen bibliotekar.
  • Alle trinn har forestilling hvert år der elevenes talenter hentes fram og får sjansen til å videreutvikles.

Trygt og godt psykososialt læringsmiljø

PALS er skolens felles plattform for satsingen på et trygt og godt læringsmiljø under stikkordene ansvar, omsorg og respekt. Vi vet hvor viktig et godt psykososialt miljø er som utgangspunkt for et godt læringsmiljø og er opptatt av at alle voksne, alle barn og alle foreldre i nærmiljøet skal bry seg om alt som foregår på og rundt skolen vår. 

Digital læring

Ved Vardåsen skole mener vi at digital læring er en del av fremtiden og vi jobber for at våre elever skal få en skolegang som oppleves relevant og interessant. Vi ønsker å se hele skolegangen under ett og ønsker at våre elever skal være godt forberedt for sin egen fremtid. Skolen tilstreber til enhver tid å ha varierte og  oppdaterte ressurser til bruk i undervisningen. Alle elever har sin egen Chromebook til skolearbeidet.

Realfagssatsing 

Vardåsen skole ønsker at elevene skal få en opplæring i realfagene som bidrar til nysgjerrighet, utforskning og mestring. Vi har en systematisk og helhetlig realfagsundervisning. Skolen deltar i Asker kommunes realfagssatsing, og har samarbeid med eksterne aktører.

Tidlig innsats

Lesing er inngangsporten til all læring. Derfor har Vardåsen skole en felles opplæringsplan med tydelige forventninger til lærernes pedagogiske praksis innenfor lese- og skriveopplæring, og et godt system for å fange opp elever som har lav progresjon. Skolen har opparbeidet lesebibliotek med nivåtilpassede bøker for alle trinn og benytter blant annet veiledet lesing i leseopplæringen.