Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Satsingsområder Nesøya skole

Nesøya skolens visjon er ”Individuell læring i et inkluderende miljø”, bygd på omsorg, entusiasme, kreativitet, ansvar og respekt. Vi skal legge til rette for elevenes faglige utvikling innenfor rammene av fellesskapet, også for elever som trenger ekstra støtte i perioder. Elevgrunnlaget med elever fra ressurssterke hjem tilsier at vi skal ha tydelige ambisjoner på elevenes vegne og skolen tar oppgaven med å legge et solid faglig grunnlag før de går videre til ungdomskolen, på alvor. 

Hvordan arbeider vi?

  • Nesøya skole er en team-skole der planleggingen av opplæringen gjøres i fellesskap av pedagogene på trinnet.
  • Skolen har arbeidet med ”vurdering for læring” i to år og fikk i en internrevisjon gode tilbakemeldinger på strukturen som blir fulgt. Elevene har to elevsamtaler og to utviklingssamtaler pr. år. Det er utarbeidet felles standarder lærere skal følge. 
  • Skolen arbeider med porteføljemetodikk, der ”lære å lære” er et mål. Elevene dokumenterer og vurderer egen læring i porteføljer (mapper). De setter nye mål og formidler læringen i utviklingssamtalen med lærer og foresatte.
  • Nesøya skole er sertifisert som Olweus-skole, med tydelige holdninger og tiltak i forhold til å reduserer mobbing og arbeide for et trygt og inkluderende læringsmiljø. Høsten 2010 startet vi opp med Trivselsledere.
  • Nesøya skole har som mål å få økt bruk av digitale hjelpemidler. Investeringer i utstyr må vente på ny skole, og i mellomtiden har kompetanseheving i personalet og stimulerer digital delingskultur.
  • Nesøya skole har organisert det spesialpedagogiske arbeidet med et team bestående av tre spesialpedagoger som også disponerer egne lokaler. 5 % av skolens elever har rett til spesialpedagogisk hjelp; i tillegg får mange elever en utstrakt grad av tilpasset opplæring.  Skolen har flere elever med diagnoser i autismespekteret. Vi har jevnlig oppfølging og veiledning fra eksterne kompetansemiljøer.