Skoleskyss

Kort fortalt

Du har som elev rett til gratis skoleskyss i Asker når krav til avstand, funksjonsnedsettelse eller særlig farlig eller vanskelig skolevei er oppfylt.

Elever får gratis skoleskyss hvis

  • de er elev på 1. trinn og har mer enn to kilometers gangavstand til skolen.
  • de er elev på 2.-10. trinn og har mer enn fire kilometer gangavstand til skolen.
  • de er elev med særlig farlig eller vanskelig skolevei (se eget avsnitt nedenfor).

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke elever som går på SFO, unntatt når eleven har funksjonsnedsettelse, skade eller sykdom.

Hvis eleven går på SFO og har deltidsplass, kan dere ta kontakt med egen skole for mer informasjon.

For mer utfyllende informasjon gå til Ruter sin nettside om skoleskyss.

Utdeling av kortet

Kortet deles ut på skolen første skoleuke. Kortet gjelder kun på skoledager fram til klokken 16.00. Du kan få mer informasjon på skolen.

Utdelte reisekort er gyldige i disse periodene:

1. trinn: kortet gjelder det første skoleåret

2. - 7. trinn: kortet elevene får utdelt i 2. trinn gjelder ut barneskolen 

8. - 10. trinn: kortet elevene får utdelt i 8. trinn gjelder ut ungdomsskolen 

Ved endringer som gjør at gangavstanden til skolen endres (eleven flytter, bytter skole eller lignende), skal det gjøres en ny vurdering av retten til skoleskyss. Dersom du er lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med egen skole eller med Ruter AS. Det er Ruter som gjennomfører skoleskyssordningen i Asker på vegne av Akershus fylkeskommune.

Elev med funksjonsnedsettelse, skade eller sykdom

Elever på grunn av funksjonsnedsettelse, midlertidig skade eller sykdom som har behov for skoleskyss, har rett til gratis skoleskyss.

Det må legges ved legeerklæring/legeattest for å få denne typen transport. Her kan du laste ned lege/helseerklæring som skal fylles ut og legges ved søknad om skoleskyss, som sendes egen skole. 

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei sendes til egen skole. Søknaden må sendes innen 1. mars for neste skoleår.

Det er trafikktetthet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, barnets alder og modenhet og alternative veier som tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig eller vanskelig.

Delt bosted

Dere kan søke om skyss grunnet delt bosted gjennom skolen. Sammen med søknaden leveres en avtale om delt bosted som viser en forutsigbar og klar plan for når eleven bor hvor. Avtalen må signeres av begge foresatte.

Unntatt fra retten til skoleskyss

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke elever som går på SFO, eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor skolekretsen. I disse tilfellene må skoleskyssen normalt dekkes av elevens foresatte.

Måling av avstand

Skoleveien regnes fra dør til dør etter farbar vei. Det er ikke korteste bilvei eller den trasé bussen kjører, men den korteste vei som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som legges til grunn ved måling av avstand.

Spørsmål om skoleskyss?

Det er Akershus fylkeskommune via Ruter AS som er ansvarlig for skolekyss-ordningen i Asker kommune.

Har du spørsmål om ordningen kan du derfor kontakte Ruter på e-post () eller sjekke nettsidene, hvor du også finner rutetidene: www.ruter.no

Alternativ til skoleskyss

30-dagersbillett eller 7-dagersbillett kan være et godt alternativ for elever som ikke har rett på gratis skoleskyss. Sjekk priser og kriterier på www.ruter.no. 

Opplysninger om busstider finner dere på Ruter, eller ta kontakt med egen skole.

Private grunnskoler

De private skolene skal sende informasjon til Ruter om hvilke elever som har rett på gratis skyss for hele eller deler av skolereisen. Foreldre med barn på private skoler skal derfor søke Ruter om skoleskyss. Elevene har bare rett til gratis skyss innen den kommunen de er bosatt. Det vil fremgå av Ruters vedtak om eleven får utstedt skolekort eller innvilges skyssgodtgjørelse.

Adressen til Ruter AS:

  • Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo
  • E-post: