Spesialavdelingene i Asker kommune

Spesialavdelingene i Asker gir et tilrettelagt undervisningstilbud til barn med særskilte behov.

I Asker kommune er det fem spesialavdelinger for barneskoleelever og én for ungdomsskoleelever.

Spesialavdelingene på barneskole ligger på Hvalstad, Blakstad, Tofte, Sydskogen og Arnestad skole.

Spesialavdelingen for ungdomsskole ligger på Vollen ungdomsskole.

Elever som har vedtak om spesialundervisning, har samme rett til å gå på nærskolen sin slik som alle andre elever. Nærskolen er pliktig til å ivareta elevens rett til et forsvarlig opplæringstilbud, og skal ivareta elevenes rett til et mangfoldig og inkluderende elevfellesskap. 

Kriterier for plass på spesialavdeling i Asker

  • Eleven må ha bostedsadresse i Asker kommune.
  • Eleven må ha sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler spesialundervisning i alle fag og timer, og som vurderer at organisering i spesialavdeling er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen.
  • Eleven må ha behov for særskilt fysisk tilrettelegging på skolen, og antatt behov for livslang oppfølging.
  • Et tilbud i spesialavdeling må være til barnets beste, og barnet må få mulighet til å uttale seg om et slikt tilbud. 

Prioritering av søknader til ledige plasser

Det er vanligvis flere søkere enn antall ledige plasser i spesialavdelingene. Vi må derfor prioritere hvilke elever som skal få plass etter disse kriteriene:

  • Elever som allerede er tildelt plass i spesialavdeling prioriteres ved overgang fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.
  • Elevens sakkyndige vurdering fra PPT inneholder en tilrådning om særskilt kompetanse som det er krevende for nærskolen å skaffe seg innen rimelig tid.
  • Elevens sakkyndige vurdering og eventuelt annen sakkyndig dokumentasjon som viser at eleven har et stort behov for fysisk tilrettelegging på skolen. Kommunen prioriterer de med størst behov for særskilt fysisk tilrettelegging.
  • Vi vil se det enkelte barns beste opp mot andre barns beste og tungtveiende samfunnsmessige hensyn. Dette innebærer en vurdering av sammensetningen av elevgruppen på spesialavdelingene, samt en vurdering av hensynet til inkludering og et mangfoldig fellesskap.

Tildeling av plass ved en av kommunens spesialavdelinger

Når du søker om plass ved en av kommunens spesialavdelinger, vil vi foreta en vurdering av hvor eleven skal få plass. Det er ikke mulig å søke seg til en spesifikk avdeling, men du kan oppgi hvilken avdeling du ønsker i søknaden.

Vurderingen vil bli foretatt på bakgrunn av elevsammensetningen ved avdelingene, og med utgangspunkt i barnas beste. Vi legger særlig vekt på avstanden mellom skolen og barnets bostedsadresse. 

Slik søker du

Her finner du skjema for å søke om plass.

Søknadsfristen er 15. oktober

For å søke plass på spesialavdeling må du logge deg inn med “MinID” eller “BankID”. Hvis du har knyttet en e-postadresse opp mot MinID-kontoen din, får du automatisk en bekreftelse på at søknaden er sendt på e-post.

Hvis du ikke har knyttet opp en e-postadresse mot MinID, kan du logge deg inn på Min side.