Minoritetsspråklige elever i Asker kommune

Kort fortalt

Nyankomne elever tar kontakt med sin nærskole. Sammen med nærskolen gjennomføres en samtale og en vurdering av hvilket tilbud som vil være det beste for eleven ut fra deres bakgrunn og behov. Tilbudet kan gis enten ved elevens nærskole eller i et velkomstklassetilbud i kommunen.

Tilbud til minoritetsspråklige elever

Rett og plikt til grunnskoleopplæring

I Norge har alle barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Retten skal oppfylles så raskt som mulig, og senest innen én måned *. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder. (jf. opplæringsloven § 2-1, 2. ledd).

* utvidet til tre måneder i forbindelse med ukrainske flyktninger vår 2022.

Oversikt over skoler og skolekretser finner du her. 

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, (opplæringsloven § 2-8).

Særskilt språkopplæring består av:

 • Særskilt språkopplæring: Forsterket opplæring i norsk, enten etter læreplan i grunnleggende norsk eller ordinær læreplan i norsk.
 • Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål, utført av tospråklig lærer
 • Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens eget morsmål

Elever som har rett til særskilt språkopplæring har også, etter behov, rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Asker kommune tilbyr morsmål- og/eller tospråklig fagopplæring ut fra elevenes behov og så lenge det finnes kvalifiserte lærere.

Velkomstklasser

Asker kommune har velkomstklasser ved 8 skoler. Dette er et særskilt språkopplæringstilbud hvor hovedmålet er utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Opplæringen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk ved nærskolen. Elevene kan gå i velkomstklasse i inntil 2 år.

Velkomstklasser i Asker kommune:

 • 1.-3. trinn: Bondi skole
 • 1.-7. trinn: Tofte skole
 • 1.-7. trinn: Midtbygda skole
 • 4.-7. trinn: Hagaløkka skole
 • 8.-10. trinn: Slemmestad ungdomsskole
 • 8.-10. trinn: Borgen ungdomsskole

Særlig tilbud til flyktninger fra Ukraina

 • 1.-10. trinn: Torvbråten skole
 • 1.-7. trinn: Tofte skole
 • 8.-10. trinn: Tofte ungdomsskole

Læreplan og fritak sidemål

Elever som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk, følger læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Den er nivåbasert, ikke aldersbasert, slik at elevene kan gå over til læreplan i norsk når de har tilstrekkelig norskkunnskaper.

Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud: Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge i siste halvdel av et opplæringsår, skal få fritak fra vurdering med karakter i alle fag dette opplæringsåret dersom foreldrene ber om det. Elever med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 og som får opplæringen i et innføringstilbud, skal få fritak fra vurdering med karakter i hele perioden han eller hun er i innføringstilbudet dersom foreldrene ber om det, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-18.

Fritak for opplæring i sidemål: Elever med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 har rett til fritak fra opplæring i sidemål, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-11.

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål: Elever kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de «c.) i løpet av ungdomstrinnet har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller d.) i løpet av ungdomstrinnet har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.» (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-19).