Trygt og godt leke- og læringsmiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever at læringsmiljøet ikke er trygt og godt?

Skolen ønsker at du skal oppleve en trygg og god skoletid.

  • Meld ifra til kontaktlærer så fort som mulig og be om tiltak. Dere har rett til å bli tatt på alvor når du tar kontakt.
  • Rektor skal snarest mulig undersøke saken og lage en tiltaksplan for at ditt barn skal få oppfylt sine rettigheter.
  • Skolen skal lytte til både hva du og barnet ditt mener.
  • Du kan klage til Statsforvalteren hvis barnet ditt ikke får det bedre. Du må ha tatt opp saken med rektor før du klager. 
  • Trykk her for å gå til Statsforvalteren sin nettside om en trygg skoledag uten mobbing. 

 

Aktivitetsplikt


Asker kommune arbeider for at alle barn og unge skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Alle som arbeider på skolen har aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikten betyr at alle ansatte på skolen:

  • følger med - i Asker følger vi med gjennom systematiske elevsamtaler, utviklingssamtaler, planer for tilsyn, elevundersøkelsen, klassetrivselsundersøkelsen og observasjon
  • griper inn - alle voksne i askerskolen griper inn for å hindre krenkelser mot elever
  • varsler - når voksne som jobber i askerskolen får mistanke om eller kjennskap til at en eller flere elever ikke har det trygt og godt på skolen, skal han eller hun varsle rektor. Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke om at en elev ikke har det bra på skolen. Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke.
  • undersøker - i askerskolen undersøker vi alle mistanker eller varslinger om at en elev ikke har det trygt og godt, gjennom samtaler med involverte, kartlegginger og observasjoner​
  • setter inn tiltak - skolen har ansvar for å lage en aktivitetsplan i samarbeid med elev og foresatte, når det er bekymring for en eller flere elevers læringsmiljø. Eleven har rett til å bli hørt i utarbeidelsen av planen.

Elevens rettigheter