Asker velferdslab

Asker velferdslab er en modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. Vi går fra å tenke velferd som en kostnad til å tenke velferd som en investering.

Asker Welfare Lab - In English

Målet er å øke levekårene og å bedre livskvaliteten til den enkelte familie. Med velferdslab-modellen slipper innbyggeren eller familien å forholde seg til adskilte instanser. Alle aktører (offentlige, frivillige eller private) som kan bidra til å forbedre livssituasjonen til innbyggeren/familien, samarbeider om å finne gode, langsiktige løsninger.

Kommunen setter innbyggeren i sentrum og organiserer seg rundt innbyggeren. Vi spør «hva er viktig for deg?». Innbyggeren/familien tar selv et stort ansvar for å endre livssituasjonen sin.

Kommunen tenker som en investor

 • Innbyggeren er medinvestor og får ansvar og myndighet.
 • Vi benytter tilgjengelige resurser på tvers av virksomheter og faglige siloer.
 • Vi utnytter alle offentlige ressurser og andre ressurser i Asker-samfunnet samlet.
 • Vi gir medarbeidere myndighet til å ta beslutning og finne løsninger sammen med innbyggeren og resten av investerings-teamet.
 • Én person, investeringslederen, er ansvarlig for å følge investeringen over tid og sikre gevinstene.
 • Kommunens investering følges gjennom en ny form for rapportering hvor vi ser på konkrete, oppnådde resultater.

Vi organiserer oss i investeringsteam

Alle aktører som kan bidra til at innbyggeren får en bedre livssituasjon deltar i investeringsteamet, og møtes i investeringsmøter. En representant fra kommunen er investeringsleder. Innbyggeren deltar i investeringsteamet og i alle møter. Medlemmene i teamet har myndighet til å fatte beslutninger, for å bidra til gode og raske løsninger

Alle møtedeltakerne jobber i det samme dokumentet – en stor «duk» vi legger midt på møtebordet. Der beskriver vi dagens situasjon og definerer kortsiktige og langsiktige mål og drømmer. Innbyggeren/familien skal være delaktige i å gjennomføre planen for å nå målene. Hensikten er å hjelpe dem med å få en langsiktig og stabil livssituasjon.

Gjennomarbeidet konsept

Ideen til Asker velferdslab ble skapt i 2013/14, etter inspirasjon og tilbakemeldinger fra innbyggere i Asker. Konseptet ble testet i 2016/17, som et prøveprosjekt.

Velferdslab har hatt tre målgrupper:

 • Utsatte unge mellom 18 og 25 år
 • Levekårsutsatte barnefamilier
 • Barnefamilier med barn med nedsatt funksjonsevne

Høsten 2017 gjennomførte Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra Husbanken og IMDi, en evaluering, der de oppsummerte erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune.

Det er også laget en følgerapport fra effektmodellen, som kan ses her. 

Erfaringer med velferdslab

 • Når investeringsteamet tar utgangspunkt i innbyggerens/familiens ressurser, ser vi muligheter og finner løsninger sammen.
 • Felles mål skaper felles retning.
 • Innbyggeren/familien må ønske endring og være villig til å ta rollen som medinvestor.
 • Medarbeidere som har fått myndighet til å fatte beslutninger der og da gir bedre og raskere løsninger.
 • Det å skape stabile og bærekraftige livssituasjoner tar tid og er et langsiktig arbeid.

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse

Sommeren 2017 vant Asker kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonsprisen 2017. Asker velferdslab var et av tre prosjekter som lå til grunn for søknaden.

Høsten 2017 og vinteren 2018 deltok Asker velferdslab i to internasjonale innovasjonskonkurranser for offentlig sektor. Asker velferdslab fikk utdelt et Best Practice Certificate fra en internasjonal konferanse i Maastricht. I tillegg var Asker velferdslab én av syv finalister under arrangementet «Edge of Government» under konferansen «World Government Summit» i Dubai i februar 2018.

Karina Bjørnbakk fra NAV Asker og prosjektleder Ingrid Blichfeldt fra Asker kommune representerte Asker velferdslab. Her i samtale med to konferansedeltakere.
Karina Bjørnbakk fra NAV Asker og prosjektleder Ingrid Blichfeldt fra Asker kommune representerte Asker velferdslab under World Government Summit i Dubai i 2018. Her i samtale med to konferansedeltakere

Kontakt oss

Ønsker du kontakt med oss om Asker velferdslab, så send gjerne en e-post til: