Kontakt Nav for informasjon

Nav har nå tilrettelagt for spørsmål og svar om dine rettigheter i forbindelse med pandemien - alt fra om økonomisk sosialhjelp til dagpenger, permittering, m.m.

Les mer hos Nav.no

Hjelp ved økonomiske utfordringer

Det finnes ulike tilbud om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgivning til deg som har økonomiske problemer, og økonomisk forvaltning til deg som har problemer med å disponere egen økonomi. Det er også mulig å søke om økonomisk sosialhjelp.

For deg som mottar sosialhjelp eller andre kortsiktige ytelser fra NAV

Dersom du mottar sosialhjelp eller kortsiktige ytelser fra NAV, kan du kontakte NAV for økonomisk veiledning, gjeldsrådgiving og forvaltning.

Gjeldsrådgiving

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgiving. Hensikten med rådgivingen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Les mer om gjeldsrådgiving hos NAV

Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om å få økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Med livsopphold menes å ha penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid.

Den vanligste formen for økonomisk sosialhjelp er pengebidrag, men du kan også få hjelp i form av lån, forutsatt at du har økonomi til å betale det tilbake. Støtte i form av varer og tjenester er også et alternativ.

Øvrige innbyggere

Kommunen, ved velferdsforvaltningen, har ulike tilbud til innbyggere som er i behov av bistand knyttet til økonomi. 

Økonomisk veiledning eller forvaltning av inntekt

Dersom du på grunn av sykdom eller andre omstendigheter trenger bistand i en begrenset periode, kan du få økonomisk veiledning fra kommunen.

Du som har egen inntekt, men som har problemer med å styre din økonomi slik at nødvendige utgifter blir betalt, kan få tildelt økonomisk forvaltning i en kortere periode.

Tjenesten er sterkt behovsprøvd, og har som mål at du klarer å ivareta dine økonomiske forpliktelser.

Du inngår en avtale med Asker kommune. Deretter opprettes det en konto i ditt navn som Asker kommune disponerer. Kommunen sørger for betaling av husleie, strøm og forsikring, og utbetaler et avtalt beløp som skal dekke dine øvrige utgifter. 

Kontakt oss for å finne ut om du kan få tildelt økonomisk veiledning eller forvaltning

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet  under(krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med        Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller  

Kontaktskjema

Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

  • Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.
  • Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID). Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
    Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
    Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Klage på vedtak

Kommunal bostøtte

Leietakere som bor i en bolig med bemanning som er tildelt av Asker kommune, kan søke om kommunal bostøtte. Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte og du må først ha søkt om Husbankens bostøtte.

Den kommunale bostøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfristen er den 25. i den måneden du søker for, og du må være registrert bosatt i folkeregisteret på den adressen du søker for den 1. i samme måned.

Dersom du søker etter søknadsfristen, gjelder søknaden for måneden etter. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadskjema for kommunal bostøtte

Forskrift om bostøtte for leietakere i kommunale boliger med bemanning