Fastsettelse av husleie i kommunale boliger

.

Prinsipper for fastsettelse av husleie i kommunale boliger

Følgende prinsipper skal gjelde ved husleiefastsettelse i kommunale boliger etter vedtak i kommunestyret i desember 2020:

  1. Husleien i kommunale boliger fastsettes etter prinsippet om gjengs leie i henhold til Husleielovens bestemmelser. I leieperioden reguleres husleien basert på utviklingen i konsumprisindeksen.

  2. Informasjon om husleienivået hentes fra tidligere leievurderinger av den konkrete boligen eller ved sammenligning av leievurderinger utført på tilsvarende boliger.
    Er ikke sammenligningsgrunnlaget godt nok, hentes det inn leievurdering fra takseringsfirma eller annen tilgjengelig leieprisstatistikk.

  3. Personer med nedsatt funksjonsevne, og personer med psykisk helse/rus-utfordringer, som bor i kommunal bolig med bemanning, skal ha et avslag i husleien på 15% i forhold til gjengs leie.

  4. Betaling for energi skal ikke være inkludert i husleien. Hvis boligen ikke har egen måler for energi, eller at energien produseres helt eller delvis av kommunens installasjoner på bygget, betaler leietaker et fast beløp for sitt energiforbruk i henhold til statistikk fra SSB eller andre offentlige instanser.

  5. Det stilles ikke krav om depositum eller husleiegaranti ved utleie av kommunale boliger.

  6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre unntak fra husleieprinsippene i særlige tilfeller. 

Hva er gjengs leie?

"Gjengs leie" betyr et gjennomsnitt av husleie på sammenlignbare boliger i området over tid. I et stigende husleiemarked vil gjengs leie ligge noe under markedsleie.

Husleieloven sier at husleien kan reguleres til gjengs leie etter tre år. Leietaker vil alltid få beskjed om endringen minst seks måneder før den trer i kraft.