Dette kan du gjøre med overvannet

Vann i hagen, drenering og ledningsnett.

Du må sørge for at vannet som renner ned fra hustaket håndteres på en god måte. I tillegg bør du sjekke at sluk, grøfter og bekkeløp er rensket og har tilstrekkelig kapasitet.

Skal du oppgradere utearealet, anbefaler vi at du begrenser omfanget av tette flater. Eksempelvis unngår asfalt og materialer som hindrer vannet i å trenge ned i bakken.

Sørg for at verdier ikke blir oppbevart i flomutsatte områder.

Ved utbygging i nærhet til elv skal flomfare utredes etter krav i Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK 17).

Ved hjelp av enkle tiltak kan du redusere sjansene for vannskader på eiendommen din:

  • Følg med på værmeldingen.
  • Sørg for at kvister, løv, sand, grus og ispropper ikke sperrer for vann i avløp og mindre bekker.
  • Sjekk takrennene ved jevne mellomrom.
  • Led vann bort fra huset til et trygt og sikkert areal som tåler større mengder vann.

Vann i hagen

Det første du må gjøre er å finne ut hvor vannet kommer fra:

  • Er det overvann (renner det inn under kraftige nedbørhendelser)?
  • Er det grunnvann? (står det vann også under tørre perioder?)
  • Er det lekkasje fra ledningsnett, brønn eller kum?

Kontakt oss hvis du har mistanke om feil på det kommunale vannledningsnettet.

Drenering

Drenering holder grunnvannsspeilet nede rundt kjelleren. Grunnvannet fra dreneringsledningene kan ledes til kommunal overvannsledning. Dersom det ikke finnes en kommunal overvannsledning i området, må du lede bort grunnvannet fra dreneringen i eget system. Dette må ikke medføre ulemper for naboene.

Hvis du ønsker å knytte eiendommen din til en kommunal overvannsledning, må du kontakte en rørlegger som hjelper deg med søkeprosessen.

Takvannet skal føres til terreng.

Dersom du skal bygge nytt eller oppgradere, bør terrenget rundt bygninger planeres med fall utover. 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) sier:

«Terreng rundt byggverk må planeres med fall utover. Fallet må være minimum 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra vegglivet. Der terrenget gjør dette vanskelig, kan alternative tiltak være fall langs veggen og bort fra byggverket, avskjæringsgrøfter og lignende».

Få oversikt over vann- og avløpsledninger

Dersom dine private ledninger ikke er innmålt og registrert i kartverket, kan du sjekke opplysningene i byggesaksmappa i kommunens bygningsarkiv. Har mappen det du trenger, kan du få en kopi.

Dersom du deler ledningsnett med flere naboer, bør det finnes tinglyste dokumenter som viser ledningstraseer og eieroversikt. Spør naboer om de har slike dokumenter hos seg. Alternativt kan du kontakte en rørlegger med utstyr til å gjennomføre rørinspeksjon og innmåling. Innmålingsdata og kartskisse må du sende til kommunen for arkivering.

Ta kontakt med kommunen for kart over ledningsnettet på din eiendom.