Regn og oversvømmelser

Mer regn og kraftig styrtregn og tettere bebyggelse gjør at vi stadig oftere opplever at kjellere, uteområder og veier oversvømmes når det regner.

Ved kraftige regnskyll klarer ikke grunnen å ta unna alt vannet. Ofte hindrer harde flater som belegningsstein eller asfalt vannet i å trenge ned i bakken. I tillegg er ofte områder bygd ut eller fylt opp slik at vannet ikke lengre finner sin naturlige vei. Det er dette som kalles overvann.

Begreper

Overvann er en betegnelse på nedbør og smeltevann som renner på bakkens overflate. Mengden av vann som renner på overflaten avhenger av vannets mulighet å bli absorbert i bakken.

Flom oppstår når vannstanden i innsjøer, elver og bekker går over det normale og fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre.

En flomvei er en naturlig eller tilrettelagt vei der vann drenerer bort under en flomsituasjon.

Trender

Vi ser en holdningsendring i samfunnet der overvann stadig oftere sees på som en ressurs framfor et problem.

Bakgrunnen er mer kunnskap om hvordan vi kan utnytte vannet på overflaten der det faller ned, om hvordan vi kan samle det opp eller lede det direkte ut i grøntområder der det infiltreres. Vi ser nå flere eksempler på anlegg som infiltrasjonsbasseng, regnbed, lommevåtmarker og dammer.

Blågrønn infrastruktur

Et begrep som ofte nevnes er blågrunn infrastruktur. Med blågrønn infrastruktur menes et planlagt nettverk av naturlige områder som yter ulike økosystemtjenester.

En blågrønn struktur gir vann en stor rolle og bidrar til bærekraftig håndtering av overvann.

Overvann i urbane strøk

Vi må hjelpe naturen ved å herme etter dens metoder, ved å bruke den biologiske verktøykassa og anlegge grønne områder der det før var grå.

Tak kan bli grønne. Eksempelvis kan regnvann fra taknedløp kobles fra tradisjonell rørløsning og føres via renner og kanaler til egnede infiltrasjons- og fordrøyningsområder eller til åpne bekker og elver.

Bekker og elver kan for eksempel få terskler med strupte utløp slik at vann holdes tilbake. Oftest vil en kombinasjon av blågrønn og tradisjonell grå infrastruktur være aktuelt i urbane strøk.

Hva gjør Asker kommune for å forebygge flom og oversvømmelser?

Asker kommune jobber systematisk med helhetlig og klimatilpasset overvannshåndtering gjennom planlegging og kartlegging. Kommunens arbeid består blant annet i å:

  • Etablere trygge flomveier
  • Kartlegge utsatte områder
  • Åpne bekker
  • Drifte og vedlikeholde kommunale anlegg
  • Følge opp lover og forskrifter
  • Følge opp nasjonale og internasjonale krav til håndtering av vannressurser
  • Jobbe med informasjon og utarbeide veiledere

Les mer i veileder for lokal overvannshåndtering i Asker kommune.