Klagebehandling Vann og avløp

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle enkeltvedtak. Det betyr at dersom du for eksempel har fått et pålegg om å utbedre noe kan dette påklages.

Du kan ikke påklage et varsel om pålegg. Hvis du har fått et varsel kan du ikke klage før du har fått selve pålegget.

Hvordan klager du?

Klagefristen er tre uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes til , eventuelt Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Husk å tydelig markere ditt brev eller e-post med saksnummer, adresse og gård- og bruksnummer.

Hva skal klagen inneholde

Klagen må:

  • være begrunnet. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering.
  • angi hvilket vedtak det klages på.
  • angi hvilke endringer som eventuelt ønskes.
  • være undertegnet.

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, ber vi deg oppgi når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse.

Selv om det er klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen, og denne beslutningen kan du ikke klage på.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behøver veiledning i forbindelse med dette.

Det er ikke gebyr for behandling av klager.

Saksgang

Hvis Vann og vannmiljø ikke tar klagen til følge vil klagen bli oversendt til klageinstansen. Vedtaket skal opplyse om hvem som er klageinstans.

Du vil motta kopi av kommunens oversendelse av klagen og blir underrettet direkte av klageinstansen når klagen har blitt behandlet.