Enighet om kommuneplanens arealdel

30. april kom Asker kommune og de tre aktuelle innsigelsesmyndighetene, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Statsforvalter til enighet om kommuneplanens arealdel 2023-2035.

Uformelt bilde av ordfører i Asker, Lene Conradi
Foto: Thorbjørn Tandberg/Asker kommune

- Jeg er glad for at vi har fått en endelig kommuneplan for hele kommunen, og at partene er enige. Ikke minst er vi for første gang enige om prosessen videre for Brønnøya. Gjennom en ny reguleringsplan skal vi ivareta sårbar natur, men også sørge for at de som bor helårlig kan få lov til å bo «lovlig» gjennom såkalt fleksibel bostatus, sier ordfører Lene Conradi.  
 
Asker kommuneplan 2023-2035 ble vedtatt 13. juni 2023. Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Statsforvalter hadde åtte innsigelser til planen. Dette innebar at kommunestyrets vedtak ikke gjaldt for disse åtte områdene. Asker kommune ba derfor om at Statsforvalter inviterte til mekling mellom Asker kommune og de tre aktuelle innsigelsesmyndighetene. Meklingsmøtet ble gjennomført 30. april i år. 

Dette er vedtatt om Brønnøya  

Resultatet av meklingsmøtet var et kompromiss, der Asker kommunes synspunkter fikk gjennomslag i fem av åtte innsigelser. Ett av temaene som kommunen fikk gjennomslag for var spørsmålet om å åpne for helårsboliger ved bruksendring av eksisterende fritidsboliger.  
 
- Dette innebærer at beboere på Brønnøya som bor i det som i dag er regulert til fritidsbebyggelse, kan søke om bruksendring til bolig. Det er imidlertid noen forutsetninger for slik bruksendring. Bruksendringen må være i henhold til reguleringsplan, noe som innebærer at det må utarbeides ny reguleringsplan for Brønnøya, sier kommuneplansjef, Tor Arne Midtbø.  
 
Han sier at det samtidig forutsettes at bebyggelsen skal være lik for bolig og fritidsbolig, inntil 70 m2 grunnflate, det skal ikke sprenges ut kjellere, og hensynet til Brønnøyas svært verdifulle naturmangfold skal ivaretas. For eksempel vil det ikke være anledning til å etablere kultiverte hager der man risikerer at dette kan gå ut over naturverdier. 
 
Det åpnes ikke for å bygge boliger på ubebygde tomter på Brønnøya.

Andre områder partene kom til enighet om  

For øvrig er partene kommet til enighet om følgende: 

  • Øvre Hagen gård tillates bygget om til boliger tilrettelagt for nye boformer, innenfor eksisterende bygningsmasse (våningshuset og låven).
  • Hyggen sentrum tillates omdisponert til sentrumsformål, tilrettelagt for dagligvarehandel og annen service, og med inntil 10 leiligheter.
  • Slemmestadveien 145 gis ikke anledning til påbygg med boliger. Veitrafikkstøyen ble utslagsgivende, noe både Statsforvalter og fylkeskommunen understreket. Eiendommen forblir en næringseiendom.
  • Søndre Gisle gård var foreslått som et nytt boligområde tilrettelagt for sosiale boformer. Både Statsforvalter og fylkeskommunen hadde innsigelse til dette, begrunnet med hensynet til natur, landbruk og bilbruk. Her fikk ikke Asker kommune medhold.
  • Vettre hotell vil bli nedlagt, og søkte om bruksendring til boliger og sosiale boformer. Dette aksepteres. Her samarbeider nå hotelleier med Asker kommune om et kombinert anlegg for sykehjem og boliger. Det skal inn mot Løkenesskogen naturreservat avsettes en buffersone som sikrer naturmangfold.  
     

Et lite felt på Nærsnes tillates med inntil fire boliger. 
  
Forslagsstiller har selv trukket sitt forslag til massedeponi på Bjørnstad slik at dette tas ut av planen.  
  
Meklingsresultatet framkommer etter en helhetlig vurdering fra begge parter. Protokollen er formelt ikke underskrevet.