Nytt inntektssystem svært alvorlig for Asker

Tirsdag 14. mai la Regjeringen fram forslag til revidert statsbudsjett for 2024 (RNB) og forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Nå vil kommunen bruke de neste dagene på å beregne konsekvensene av vesentlig lavere inntekter i årene som kommer. Allerede nå ser det ut til at kommunen taper hele 256 millioner per år dersom det nye inntektssystemet blir vedtatt.

Portrett av ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg

- Vi kan allerede nå fastslå at dette er svært alvorlig for Asker. Det vil få store konsekvenser for kommuneøkonomien, og dermed innbyggere, tjenestetilbud og ansatte. Regjeringens opplegg med endringer i inntektssystemet og skatteutjevning, med et tap på 256 millioner per år for Asker, er overraskende sett opp mot inntektsutvalgets faglige innstilling i 2022. Deres anbefaling var den gang for Asker en reduksjon i inntekter på 55 millioner per år. Det sier seg selv at denne dramatiske økningen i tapte inntekter, er urovekkende, sier ordfører Lene Conradi.

Kritisk til regjeringens forslag

Asker kommune sendte i januar 2024, sammen med blant annet Oslo, Bærum, Bergen og Stavanger, et brev til regjeringen om de varslede endringene av inntektssystemet. Her understreket kommunene at flere sentrale inntekter ikke er tatt med i beregningene for å sikre et helhetlig inntektssystem. Det dreide seg blant annet om konsesjonskraft, havbruksfond og distriktspolitiske tilskudd. 

- Vi blir med regjeringens forslag urimelig hardt rammet, ved at vi må avgi en betydelig større del av våre skatteinntekter til fordeling til andre kommuner enn det vi var forberedt på. Jeg vil presisere at Asker kommune støtter at vi har et inntektssystem som bidrar til å fordele ressursene mellom kommunene i hele landet og dermed utjevne forskjeller. Vi er likevel svært kritiske til at regjeringen har valgt å se bort fra utjevning av deler av kraft og havbruksinntektene i dette fordelingsregnestykket. Vi mener systemet, slik regjeringen nå legger opp til, ikke blir rettferdig, og rammer enkelte kommuner svært hardt, og dermed innbyggerne i disse kommunene. Her burde regjeringen i større grad lagt inn friske midler for å sikre de inntektssvake kommunene et bedre økonomisk fundament, sier ordføreren.

Store konsekvenser

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene vil bety en svært stram kommuneøkonomi for Asker i årene framover.

- Det samlede tapet for Asker kommune vil med dette forslaget være 256 millioner per år, hvor anslaget på virkning det første året, det vil si 2025, er 102 millioner kroner, sier Conradi.

- Dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget i juni, vil dette naturligvis få store konsekvenser, og vil kunne ramme innbyggere, tjenestetilbud og ansatte i kommunen. Jeg vil nå være opptatt av å diskutere hvilke grupper som i en slik situasjon vil måtte skjermes, men uansett vil dette få konsekvenser for mange, sier ordføreren.