Svært skuffet over manglende E18-satsning, men økt kamplyst

Lene Conradi, ordfører i Asker, reagerer sterkt på at ny E18 ikke lenger er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) da denne ble lagt fram av regjeringen fredag 22. mars. Hun vil brette opp ermene for å få E18 inn igjen i NTP og sikre planleggings- og reguleringsmidler helt til Asker sentrum.

Ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg

- Vi er selvsagt svært skuffet over at regjeringen har tatt ny E18 ut av prioriteringslisten i Nasjonal Transportplan. Vi ser at E18 Ramstadsletta-Nesbru er tatt ut av planporteføljen og lagt inn i utviklingsporteføljen. Det betyr at det ikke er avsatt midler til å planlegge videreføringen. Vi registrerer også at E18 helt fram under Asker sentrum til Drengsrud er helt ute av NTP. Dette er dramatisk for både Bærum og Asker, da det ikke bare skaper usikkerhet for selve veibyggingen, men også for alle arealer som ligger rundt, sier Conradi.

- Uten planlegging og regulering helt fram til Drengsrud, får vi ikke avklart hvilke områder som kan videreutvikles langs traseen. Dette gjelder blant annet flere store utviklingsprosjekter som Holmen-området, Billingstad og rundt Asker sentrum, sier hun.

- Dette er svært uheldig og det skaper stor usikkerhet for hele dette viktige, nasjonale transportprosjektet som handler om så mye mer enn vei - mennesker, miljø og næringstransport, sier ordfører.

Mener det er feil prioritering

- Vi forstår at regjeringen som alle andre, må prioritere. Men etter vår mening, er dette feil prioritering. For oss er det ikke aktuelt at prosjektet ny E18 reverseres, så jeg får fornyet kamplyst for saken. Målene med prosjektet gjelder fortsatt. Det dreier seg om fremtidsrettet mobilitet, mennesker og miljø. Framdriften på nye E18 Vestkorridoren er av svært stor betydning for mange mennesker i kommunene våre, for næringsliv og den videre utviklingen av tettstedene våre, sier Conradi.

Nasjonal Transportplan (NTP) 2025 – 2036 ble lagt fram av regjeringen 22. mars. NTP skal på en høringsrunde før Stortinget i juni skal behandle den.

Ingen er tjent med utsettelser

- Vi har både håpet og forventet at signalene som er gitt i tidligere NTP om ferdigstillelse av hele E18 Vestkorridoren, skulle bli videreført i NTP 2025-2036. Vi ser dessverre at det ikke er tilfellet nå. Vi burde kunne forventet forutsigbarhet og nødvendige avklaringer nå. Ingen er tjent med ytterligere forsinkelser og usikkerhet knyttet til dette viktige prosjektet, sier hun.

Må sikre videre framdrift

- Vi mener E18 Vestkorridoren helt til Drengsrud må sikres videre fremdrift.  NTPs prosjekter prioriteres ut fra en modell for samfunnsnytte, men samfunnsnytten i veiprosjekter måles i hovedsak på redusert reisetid og trafikksikkerhet. Dette er svært begrenset tenkning. Vi mener samfunnsnytten for ny E18 gjennom Asker og Bærum er betydelig, ikke bare med tanke på tidsbesparelse, men også for mennesker, miljø og nærings- og boligutviklingen i et regionalt pressområde. Vi vil hente frem igjen vår samfunnsøkonomiske analyse fra 2012 som estimerte et tap på minst en 1 milliard i året bare i forsinkelseskostnader for næringstransporten, sier Conradi.

Vil jobbe for å sikre midler til planlegging og regulering

- Vi vil nå brette opp ermene og stå på for å sikre planleggingsmidler til parsell 2 gjennom Bærum og midler til regulering av parsell 3 helt fram og under Asker sentrum, sier hun.

Hun legger til:

- For veien må bygges med tunneler. Det handler om trafikkavvikling, kollektivtrafikk, om bo- og stedsutvikling, og om miljø. Få store byer har en motorvei som skjærer tvers gjennom sentrum slik vi har i Sandvika og Asker sentrum.  
Og tunnelene er viktige for å skjerme for støy og legge til rette for byutvikling. Det handler om at vi, uten en avklaring og regulering av ny E18, ikke får frigjort arealer langs traseen til byutvikling. I Norges tettest befolkede områder. Jeg mener denne veien må komme og det vil den gjøre, sier hun.

Hun minner om at NTP skal behandles og vedtas i Stortinget i juni, noe som betyr at det fortsatt kan være et håp om videreføring av ny E18 Vestkorridoren.

- Nå er det opp til Stortinget å påse at ny E18 kommer inn igjen i NTP i forbindelse med behandlingen i våres, og at prosjektet sikres prioritet og planleggingsmidler i NTP framover, sier ordføreren.

Conradi vil nå ta initiativ til et strukturert samarbeid med nabokommunene og andre interessenter for å koordinere og samle de lokale politiske kreftene slik at ny E18 blir gjennomført.

Fornøyd med vendespor og E134

Enkelte andre tiltak i NTP 2025-2036 av betydning for regionen er: nye togsett på lokalbanenettet, vendespor for tog ved Asker stasjon og videreføring av E134 Dagslett–Lier.

- Vi ser at E134 Dagslett-Lier er sikret planleggingsmidler, og at Oslofjordtunnellen er sikret gjennomføringsmidler. Dette er viktige nasjonale prosjekter, og det er vi naturligvis fornøyd med, sier hun.