Ny kommunedelplan for E134 Dagslett til E18

Kort fortalt

Statens vegvesen lager ny kommunedelplan for E134 Dagslett i Asker kommune til E18 i Lier kommune. Prosjektet omfatter ny firefeltsvei utenfor boligområdene. Asker kommune behandlet forslaget til kommuneplan for første gang 25. januar 2022. 

Om planen

Statens vegvesen har, i samarbeid med Lier og Asker kommuner, utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 på strekningen Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier kommune. Asker kommune behandler den delen av planforslaget som er i Asker kommune. Prosjektet skal omfatte ny firefelts vei som tar trafikken utenom boligområdene. Strekningen er en viktig innfartsåre mot Drammen og med tilknytning til E134 Oslofjordtunnelen og forbindelsen videre mellom E6 og E18. 

Valg av korridor 

Dagens vei tilfredsstiller ikke kravene til veibredde, svinger, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense. I tillegg er det en veistrekning med mange ulykker. Statens vegvesen har konsekvensutredet 4 alternativer til korridorer for ny E134. Høsten 2021 sendte Statens vegvesen sitt planforslag med to anbefalte alternativer til behandling hos Asker og Lier kommune. De to anbefalte alternativene var Vitbank Over og Viker. Etter innsigelse valgte Statens vegvesen å trekke Vitbank over, og Viker ble oversendt Asker og Lier kommune til 2.gangs behandling. 18.10.22 vedtok Asker kommunestyre planen. Planen er også vedtatt i Lier kommune.

Alternativer E134.png

Kartet viser en oversikt over de fire alternativene. Vitbank Overkorridoren vises med rosa linje og Vikerkorridoren vises med blå linje, det er disse to som har blitt valgt til alternativ.  Jensvollkorridoren (lilla) og Husebykorrdioren (grønn) er ikke lengre alternativer.

Arealmessig skiller ikke alternativene Vitbank Over og Viker seg fra hverandre i Asker. Det er også minimal forskjellig fra tidligere vedtatt reguleringsplan i gamle Røyken kommune. I Lier kommune er forskjellene større. For Asker påvirker de forskjellige alternativene Asker kommune indirekte i form av forskjellig tidsbruk og veivalg.

Finansiering og fremdrift 

I forslaget til Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er ny E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker prioritert med 570 millioner i første periode.

I følge Statens vegvesen åpner dette for at tidligst mulig byggestart er i 2026 med eventuell fullføring i 2028.

I januar 2023 gav Statens vegvesen beskjed om at de ikke hadde fått videre planleggingsmidler i statsbudsjettet i 2023. Fremdriften vil derfor mest sannsynlig blir minst et år forsinket fra opprinnelig plan.

Dokumenter og behandling

18. oktober 2022 behandlet formannskapet forslaget til kommunedelplan i Asker kommune. Den vedtatte planen finner du på vår høringsside

Lier kommune behandler den delen av planforslaget som er i Lier kommune, og Asker kommune behandler den delen av planforslaget som er i Asker kommune. Planbeskrivelsen er felles for de to kommunene, mens plankart og bestemmelser laget for hver av de to kommunene. Lier kommune vedtok sin del av planen 27. januar 2022.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i Statens vegvesen
Prosjektleder Nils Brandt, telefon: 993 86 033, e-post:
Planleggingsleder Marianne Haga, telefon: 930 06 479,
e-post:  
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e134dagslette18/

Kontaktpersoner i Asker kommune
Saksbehandler Sølve Brenn Jerm, telefon: 977 644 73, e-post:

Fremdriftsplan for E134 Dagslett - E18

 1. Ikke fullført:

  Høst 2022

  Vedtatt kommunedelplan

 2. Ikke fullført:

  Vinter 2023/2024

  Reguleringsplanforslag sendes kommunene

 3. Ikke fullført:

  Høst 2024

  Vedtatt reguleringsplan

 4. Ikke fullført:

  Høst 2025

  Stortinget vedtar bompengeproposisjon

 5. Ikke fullført:

  Høst 2026

  Byggestart

 6. Ikke fullført:

  Høst 2030

  Vegåpning