Rehabilitering av vannledning fra Damstua ved Bårsrudtjern til Nærsnes

Kommunen skal rehabilitere en strekning på ca 1000 m hovedvannledning i utmarka mellom Damstua ved Bårsrudtjern og Krystallveien i Nærsnes (kfr gul strek på nedenstående kartutsnitt).

Kart over Damstua Nærsnes

Hensikten med prosjektet er å redusere sannsynligheten for ledningsbrudd og opprettholde en sikker og stabil vannforsyning til Nærsnes-området også i fremtiden.

For å redusere graveomfang vil arbeidet bli utført ved utblokking av den gamle vannledningen og inntrekking av ny plastledning. Det blir likevel nødvendig med noe gravearbeider for utskifting av gamle kummer og etablering av ny trykkreduksjonskum. I tillegg kommer trekke- og mottaksgroper for det nye røret som skal trekkes inn i den gamle rørtraséen.

I byggeperioden må det påregnes anleggstrafikk langs veien inn til Bårsrudtjern. Alle som ferdes i området bes følge entreprenørens skilting og anvisninger. Enkelte steder vil turstier/skiløype bli berørt av arbeidet som skal utføres. Entreprenøren vil da etablere og skilte midlertidige traséer forbi de aktuelle arbeidssteder, slik at turgåere og andre kan passere.

Fremdrift

Forberedende arbeider med etablering av riggområde og sveising av rør i mars-april 2023. Hoveddelen av anleggsarbeidet oppstart mai/juni 23, med planlagt ferdigstillelse høsten 2023.