Overføring av Åros rensedistrikt til Veas - investeringsbeslutning og samarbeidsavtale med Frogn kommune

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Hensikten til prosjektet er å legge ned Åros renseanlegg og etablere overføringssystem til det interkommunale avløpsrenseanlegget VEAS.  Frogn kommune har tilsvarende utfordringer på andre siden av fjorden og det er derfor opprettet et samarbeid. 

Åros avløpsrensanlegg renser per i dag ikke iht. kravene, i tillegg har anlegget kapasitetsproblemer. Istedenfor å utvide renseanlegget velger kommunen å transportere avløpsvannet til et eksisterende renseanlegg i Slemmestad (VEAS).   

Avløpsvann fra Sætre og Åros (Åros Rensedistrikt) skal fraktes til Slemmestad gjennom et nytt ledningsanlegg som skal ligge i sjø.  Systemet skal være lukket og med trykkforsterker for å sikre at avløpsvannet kommer frem over lange avstander.  

Den nye systemet vil også kunne frakte avløpsvann fra Drøbak (Frogn) i tillegg til avløpsvannet fra Åros rensedistrikt.  Systemet er dimensjonert for estimert forbruk i 2075. 

Samarbeid med nabokommune

Frogn kommune har lignende utfordringer med sitt renseanlegg på Skiphelle. Renseanlegget renser ikke iht. dagens krav og de har et myndighetskrav på seg for å utbedre. Kommunene har inngått samarbeid for å bygge et felles system som ivaretar begge kommunene.  

Drøbak skal bygge et anlegg som frakter sitt avløpsvann fra Skiphelle til Skogsborg, dette vises i figur 1. Derfra kobler de seg på anlegget som Asker bygger. 

Kart
Gul striplet linje viser overføringssystemet Asker kommune skal etablere.
Lilla stiplet linje viser systemet Frogn kommune skal etablere.

Prosjektet mellom Skogsborg og VEAS

Denne delen av prosjektet styres av Asker kommune og vises med gul line i figur 1. 

  • Det skal etableres ny pumpestasjon ved Åros renseanlegg. Åros bru i Figur 2.  
  • Øra pumpestasjon erstattes av ny pumpestasjon iht. dagens standard og kapasitet. Øra i Figur 2. 
  • Det etableres et nytt «samlingspunkt» på Skogsborg, og en trykkøkningsstasjon, se figur 2  
  • Ca. 12 km sjøledning (gul linje i figur 1) 
Figur 2
Kartet viser nye pumpestasjoner som skal bygges i forbindelse med prosjektet.

Prosjektet mellom Skiphelle og Skogsborg

Denne delen av prosjektet styres av Frogn kommune og vises med lilla linje i figur 1. 

  • Ny pumpestasjon på Skiphelle 
  • Det skal etableres et fordrøyningsbasseng, i det gamle renseanlegget 
  • Ca. 12 km sjøledning (lilla linje i figur 1) 

Miljø

Asker kommune må gjøre sin del av jobben med å redusere utslipp av næringsstoffer til fjorden. Ny renseløsning for Åros rensedistrikt er viktig i dette arbeidet og overføring til Veas er den raskeste og rimeligste løsningen for å oppnå dette med dagens teknologi. Store og robuste løsninger og organisasjoner er best rustet til å møte framtidens behov og krav. Veas er Norges største renseanlegg med god kompetanse både på rensing og ressursutnyttelse.  

I tillegg til selve overføringssystemet vil dette prosjektet også bety en oppgradering av pumpestasjoner i Åros og Sætre som i dag sliter med kapasitetsutfordringer og overløp. Parallelt med dette vil det i årene som kommer jobbes systematisk med å redusere innlekking av fremmedvann i avløpssystemet. Dette vil være viktig for å redusere avløpsmengden som etter hvert skal pumpes til Veas.  

Et samarbeid med Frogn kommune gir løsningen «dobbel effekt» for fjorden, og gir i tillegg en mer bærekraftig løsning for begge kommunene i forhold til både investeringskostnader, driftskostnader og klimafotavtrykk. Selv om et samarbeid krever ressurser og ofte mer tid, oppveies dette av fordelene som er nevnt over. 

Bærekraftsmål

Logoer bærekraft

De prioriterte bærekraftsmålene har gitt åtte satsingsområder for kommuneplanen samfunnsdel. Basert på disse har kommunen vedtatt 8 hovedmål og 28 delmål som alle er tverrsektorielle. Dette prosjektet vil særlig rette seg mot bærekraftsmål 9, 11, 13 og 17.

Mål

Målet med prosjektet er å rense avløpsvann på en forskriftsmessig måte og øke rensekapasiteten i området.  

Effektmålet er at kommunen legger til rette for videre utvikling i denne delen av kommunen, samtidig som kommunen bidrar til en renere Oslo-fjord. 

Fremdrift

  • Detaljprosjektering og søknadsprosess 2024-2025.  
  • Gjennomføring i 2025-27. 
  • Driftsettelse 2028 

Saksdokumenter: 

Frogn kommune 

Asker kommune: