Skustad bru, som ligger i Skustadgata, ble bygget på 1920-tallet. Den 100 år gamle brua er i så dårlig forfatning at den må rives. Brua har allerede vært stengt for vanlig trafikk i flere år. Ny bru skal bygges. Hovedarbeidene vil foregå fra mai – september 2023.

Følgende inngår i prosjektet:

  • Riving av gamle Skustad bru. Platebru. Byggeår 1920-tallet. Lengde 5 meter, bredde 5,4 meter.
  • Bygging av ny Skustad bru inkludert vingemurer og rekkverk. Spennvidde 6,5 meter. Føringsbredde 5 meter, totalbredde 6 meter.
  • Fundamentering med stålkjernepeler ned i fjell. Dybde 20-25 meter.
  • Midlertidig gangvei for gående og syklende over elv
  • Ivaretagelse av kabler og ledninger i området. Det er luftstrekk over eksisterende bru, og nettstasjon for strøm nær brua.
  • Fjerning av stort tre delvis vokst inn i rekkverk og bru. Treet legges i kantsonen for å ivareta naturmangfoldet.
  • Oppfølging av miljøplan for Neselva og anleggsområde. Neselva har naturtype viktig bekkedrag med A-verdi.
  • Oppfølging av miljøsaneringsplan for riving av eksisterende bru.