Folkehelseplan 2015-2026

Folkehelseplanen gjelder for hele Asker-samfunnet, der innbyggere, organisasjonsliv, næringsliv og kommunen sammen jobber for å nå målene.

Folkehelseplanen legger vekt på det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot Askers befolkning. Hovedmetodikken for Askers folkehelsearbeid er samskaping, helse i alt vi gjør, målstyring og kompetansebygging.

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 for tidligere Asker kommune peker på fem innsatsområder og hovedmål for Asker-samfunnet:

  • Levekår - Gode levekår med like muligheter for alle
  • Inkludering - Fellesskap med rom for mangfold
  • Levende nærmiljø - Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet
  • Psykisk helse - God psykisk helse og trivsel for barn og voksne, uten rus
  • Aktive eldre - Aktive selvstendige eldre

Se hele kommunedelplan for folkehelse 2015-2026, tidligere Asker kommune (PDF).