Askers folkehelsemetodikk

Askers folkehelsemetodikk er samskaping, der innbyggerne er aktive medborgere. Mye av folkehelsearbeidet skjer utenfor offentlig sektor. 90 prosent foregår utenfor helsevesenet. Derfor trenger vi et bredt samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. Helsefremmende innsats skaper gode lokalsamfunn og muligheter for at hver enkelt av oss kan mestre eget liv.

Det handler om å forsterke det friske (empowerment, salutogen tenkning) fremfor å reparere, utvikle tiltak på tvers som likeverdige partnere, vurdere helse og trivsel i all planlegging, og koordinere tiltakene godt.

Innbyggere og organisasjoner driver forebyggende arbeid innen og på tvers av ulike aldersgrupper og brukergrupper. Kommunen og næringslivet samarbeider med engasjerte innbyggerne om fysisk tilrettelegging og lavterskelaktiviteter innen kultur, idrett og friluftsliv.

Askers folkehelsemetodikk oppsummert

  • Samskaping: Mobilisere sivilsamfunnet og åpne for innbyggerne og næringslivets initiativ og muligheter for mestring gjennom tverrsektorielle samarbeidstiltak og kommunikasjon.
  • Helse i alt vi gjør: Vurdere følger for helse og trivsel i all planlegging og rette tidlig innsats mot samme mål fra ulike virksomheter og sektorer samtidig for å løse komplekse utfordringer.
  • Målstyring: Velge kunnskapsbaserte tiltak basert på beste praksis, innbyggermedvirkning og forskning. Evaluering/måling av fremdrift og gevinster for folkehelsen gjennom balansert målstyring og nøkkeltall.
  • Kompetansebygging: Styrke kompetansen blant ansatte og samarbeidspartnere og satse på innovasjon i folkehelsearbeidet, på tvers av kommunens egne virksomheter og i samarbeid med sivilsamfunnet, kunnskapsmiljøer og kommunenettverk.
Sisters in Business
Sammen med NAV Asker og IKEA er Asker kommune stolt samskapingspartner med den sosiale entreprenøren Sisters in Business(SiB). Ett år etter at systua på IKEA ble åpnet er de et langt skritt videre i å skape en bærekraftig virksomhet med arbeidsplasser til kvinner med innvandrerbakgrunn.