Fremtidens Dikemark

Dikemark er pekt ut som et lokalsenter for Engelsrud og Dikemark. Dikemarkområdet skal bli et nytt lokalsamfunn med felles stedsidentitet, service og kortreiste arbeidsplasser som ivaretar det særpregene kulturmiljøet.

Vinnerutkastet
Asker kommune, grunneierne Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Universitetssykehus gjennomførte en internasjonal arkitektkonkurranse for utviklingen av Dikemark som et levende, allsidig lokalsamfunn. Bildet viser illustrasjon fra vinnerutkastet, "Kaleidoscope".

Sykehusdriften på Dikemark er i hovedsak lagt ned. Flotte, fredete 100 år gamle bygninger tømmes. Bygningene leies ut til ulike næringsvirksomheter. Blant annet er det etablert stort kunstnermiljø på Dikemark, og Asker kommune vil stimulere til videreutviklingen av kulturnæringen på Dikemark. Et vakkert kulturlandskap skal bevares og utvikles til nye formål.

Kommuneplanens samfunnsdel fastslår at Dikemark skal utvikles til et godt lokalsenter for denne delen av kommunen, med service, møteplass og småskala næring, i et nabolag hvor det tilrettelegges for en gradvis utbygging av inntil 1200 nye boliger.

250-350 av boligene vil trolig kunne etableres i dagens bygningsmasse. Stedets særpreg, identitet, natur- og kulturkvaliteter skal ivaretas og videreforedles.

Et nytt lokalsamfunn

Dikemarkområdet skal bli et nytt lokalsamfunn med felles stedsidentitet, service og kortreiste arbeidsplasser. 

Dikemark er et område med svært verdifullt kulturmiljø. Rundt vannene og vassdragene skal naturmiljø og vassdrag hensynstas.  Dikemark ligger omsluttet av verdifulle landbruksområder og marka.

Dikemarkområdet eies av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus eier bygningene. Asker kommune er planmyndighet og fastsetter videre utvikling gjennom reguleringsplan, i samråd med bl.a. Riksantikvaren.

Hovedutfordringen er å reetablere et lokalsamfunn, fortrinnsvis basert på mange av de samme egenskaper som Dikemark en gang hadde. Dikemarks historikk og status i dag er sentrale parametere i det videre utviklingsarbeidet.

Illustrasjonsbilde fra arkitektkonkurransen for Dikemark
Illustrasjon: Kaleidoscope, Vegard Aarseth

Hva skjer når?

Utviklingen av Dikemark vil sannsynligvis skje gradvis og over lengre tid. Det er viktig - og riktig - at utviklingen starter i sentrum, med en revitalisering av den eksisterende bygningsmassen.

I 2018 vedtok kommunestyret at arbeidet med å etablere en kulturnæringsklynge, atelierer til utleie og lokaler til «Artist in Residence» skal koordineres med utarbeidelse av en områdeplan på Dikemark.

Lokaler i det gamle Vaskeriet er pusset opp av Asker kommune og benyttes til kunstutstillinger og seminarer.

I 2018 fradelte kommunen sentrumsområde på Dikemark og tomt rundt Nedre Vardåsen som egne grunneiendommer for å legge disse ut på markedet slik at dedikerte private utbyggere kan bidra i den videre utviklingen av stedet. Salgsprosessen er imidlertid ennå ikke gjennomført, det er for tiden uavklart hva dagens eiere av området ønsker å gjøre. 

Utfordringer og muligheter

Asker kommune har utarbeidet et dokument som belyser utfordringer og muligheter ved utviklingen av et nytt lokalsenter og boligområde på Dikemark.

Hovedutfordringen er å reetablere et lokalsamfunn, fortrinnsvis basert på mange av de samme egenskapene som Dikemark en gang hadde. I utviklingen av Dikemark er det viktig å bygge opp under stedets særpreg, og bevare naturgitte kvaliteter og historisk identitet.

Dokumentet peker også ut en mulig prosess for videre planlegging på Dikemark. Asker kommune ønsker å planlegge området i tett dialog og samarbeid med grunneierne; Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus HF.

Her kan du laste ned Dikemark utfordringsdokument (PDF) Merk at fremdriftsplanen er stipulert.

Stedsutvikling i Asker