Fremtidens Dikemark

Osloregionen står overfor en omfattende befolkningsvekst, noe som også vil prege Asker. I kommuneplan for Asker 2018 – 2030 er Dikemark, sammen Holmen, Vollen og Heggedal, pekt ut som et fremtidig lokalsenter, og mye av veksten vil skje her.

Vinnerutkastet
Asker kommune, grunneierne Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Universitetssykehus gjennomførte en internasjonal arkitektkonkurranse for utviklingen av Dikemark som et levende, allsidig lokalsamfunn. Bildet viser illustrasjon fra vinnerutkastet, "Kaleidoscope".

Sykehusdriften på Dikemark er i ferd med å bli lagt ned. Flotte, fredete 100 år gamle bygninger tømmes. Et vakkert kulturlandskap skal bevares og utvikles til nye formål.

Kommuneplan for Asker 2018 – 2030 fastslo at Dikemark skal utvikles til et godt lokalsenter for denne delen av kommunen, med service, møteplass og småskala næring, i et nabolag hvor det tilrettelegges for inntil en gradvis utbygging av 1200 nye boliger.

250-350 av boligene vil trolig kunne etableres i dagens bygningsmasse. Stedets særpreg, identitet, natur- og kulturkvaliteter skal ivaretas og videreforedles.

Et nytt lokalsamfunn

Dikemarkområdet skal bli et nytt lokalsamfunn med felles stedsidentitet, service og kortreiste arbeidsplasser. På Dikemark skal det være rom for sosiokulturell stedsutvikling som kultur, næring, frivillighet og gode møteplasser.

Dikemark er et område med viktig kulturmiljø. Rundt vannene og vassdragene skal naturmiljø og vassdrag hensynstas.  Dikemark ligger omsluttet av verdifulle landbruksområder og marka.

Dikemarkområdet eies av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus eier bygningene. Asker kommune er planmyndighet og fastsetter gjennom reguleringsplan, i samråd med bl.a. Riksantikvaren.

Hovedutfordringen er å reetablere et lokalsamfunn, fortrinnsvis basert på mange av de samme egenskaper som Dikemark en gang hadde. Dikemarks historikk og status i dag er sentrale parametere i det videre utviklingsarbeidet.

Illustrasjonsbilde fra arkitektkonkurransen for Dikemark
Illustrasjon: Kaleidoscope, Vegard Aarseth

Hva skjer når?

Utviklingen av Dikemark vil sannsynligvis skje gradvis og over lengre tid. Det er viktig - og riktig - at utviklingen starter i sentrum, med en revitalisering av den eksisterende bygningsmassen.

I 2018 vedtok kommunestyret at arbeidet med å etablere en kulturnæringsklynge, atelierer til utleie og lokaler til «Artist in Residence» skal koordineres med utarbeidelse av en områdeplan på Dikemark.

Bygningen Vaskeriet vurderes utredet i forhold til leie av kommunen for å benyttes til etablering av kulturnæringsklynge, visningssted og aktivitetssenter i sentrumsområdet.

Bygningen Bjerget vurderes og utredes i forhold til leie av kommunen når flyktningmottaket legges ned, for å benyttes til utleie av atelierer til kunstnere.

I 2018 vedtok kommunestyret å fradele kommuneplanens definerte sentrumsområde på Dikemark og tomt rundt Nedre Vardåsen som egne grunneiendommer i forkant av planlagt helhetsplan for området. Dette for å få inn dedikerte private utbyggere som kan bidra i den videre utviklingen.

Internasjonal arkitektkonkurranse

I 2013 gjennomførte Asker kommune sammen med grunneierne Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Universitetssykehus, en idéprosess for utvikling av Dikemark som et levende, allsidig lokalsamfunn. Et viktig bidrag i denne prosessen var Europan-konkurransen, en arkitektkonkurranse for unge europeiske arkitekter.

Forslagene fra konkurransen er med på å danne grunnlag for det videre planarbeider for Dikemarksområdet.

Vinner av arkitektkonkurransen for fremtidens Dikemark, ble «Kaleidoscope» (se foto øverst i teksten).

Utfordringer og muligheter

Asker kommune har utarbeidet et dokument som belyser utfordringer og muligheter ved utviklingen av et nytt lokalsenter og boligområde på Dikemark.

Hovedutfordringen er å reetablere et lokalsamfunn, fortrinnsvis basert på mange av de samme egenskapene som Dikemark en gang hadde. I utviklingen av Dikemark er det viktig å bygge opp under stedets særpreg, og bevare naturgitte kvaliteter og historisk identitet.

Dokumentet peker også ut en mulig prosess for videre planlegging på Dikemark. Asker kommune ønsker å planlegge området i tett dialog og samarbeid med grunneierne; Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus HF.

Her kan du laste ned Dikemark utfordringsdokument (PDF) Merk at fremdriftsplanen er stipulert.

Stedsutvikling i Asker