Tettstedsutvikling / lokalsentra

Asker er en langstrakt kommune med Asker sentrum som kommunesenter, i tillegg til lokalsentrene Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark. Hva skjer der du bor?

Bilde fra Vollen sentrum
Fra Vollen sentrum Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Kort fortalt

Kommunen har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for hvordan vi skal utvikle Asker-samfunnet. 

Vi bygger konsentrert i lokalsentrene og rundt kollektivknutepunkt, samtidig som vi ønsker å verne landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer. 

Asker skal utvikles som en flersenterkommune med en definert senterstruktur. Asker sentrum er sentrum i kommunen. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark.

Vi utvikler lokalsentrene der vi i dag allerede har servicetilbud fra private og offentlige, som for eksempel skoler, barnehager og helsetjenester. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen.

Flere askerbøringer 

Kommunen legger FNs bærekraftsmål om bærekraftige byer og samfunn til grunn for stedsutvikling. Vi skal utvikle lokalsentrene i god balanse mellom vekst og vern. 

Befolkningsveksten i og utenfor Asker, gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. For å skape bærekraftige løsninge er kommunen opptatt av god bokvalitet, som tilrettelagte boliger for alle og gode solforhold. I tillegg til klimavennlige utbyggingsprosesser og transportmuligheter som kollektivtilbud, gang- og sykkelvei.

Kommunen har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord og produktiv skog. Asker skal forhindre videre nedbygging av jordbruksarealer og ta vare på matjord i utbyggingsområder, og sikre den langstrakte kystlinjen og de store sammenhengende friluftsområdene.

Kommunesenter og lokalsentre i Asker 

Asker sentrum er kommunens største tettsted og knutepunkt, og skal videreutvikles som kommunesenter.

De syv lokalsentrene skal være gode møteplasser i nær tilknytning til kollektivtilbud. Ved å utvikle lokalsentrene rundt kollektivknutepunkter, reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud.

Kommunesenteret

Lokalsentrene

Andre utviklingsområder

 

Stedsutvikling i Asker