Tettstedsutvikling og senterstruktur

Asker er en langstrakt kommune med over 96 000 innbyggere, men vi er ingen by. Asker er en flersenterkommune. Stedsutvikling er en viktig politisk oppgave i Asker, og det skjer mye i hele kommunen. Hva skjer der du bor?

Bilde fra Vollen sentrum
Fra Vollen sentrum Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Kort fortalt

Kommunen har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for hvordan vi skal utvikle Asker-samfunnet. 

Vi bygger konsentrert i lokalsentrene og rundt kollektivknutepunkt, samtidig som vi ønsker å verne landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer. Asker sentrum er vårt største sentrum og kommunesenter. I tillegg har vi 9 lokalsenter og 26 nærsenter. Kommunen er delt inn i definerte kommunedeler. Lokalsentrene er sentrum for hver sin kommunedel. 

Asker skal utvikles som en flersenterkommune med en definert senterstruktur. Asker sentrum er sentrum i kommunen. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark. I tillegg har Asker kommune definert 26 nærsentere som vil være mindre servicesenter og lokale møteplasser i de ulike nærmiljøene rundt i hele kommunen. 

Vi utvikler lokalsentrene der vi i dag allerede har servicetilbud fra private og offentlige, som for eksempel skoler, barnehager og helsetjenester. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen.

Flere askerbøringer 

Asker kommune er i vekst. Vi viderefører det vekstnivået kommunen har hatt de siste 15-20 årene. Den største veksten vil skje i tilknytning til tettstedene. 

Kommunen legger FNs bærekraftsmål om bærekraftige byer og samfunn til grunn for stedsutvikling. Vi skal utvikle lokalsentrene i god balanse mellom vekst og vern. 

Befolkningsveksten i og utenfor Asker, gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. For å skape bærekraftige løsninger er kommunen opptatt av god bokvalitet, som tilrettelagte boliger for alle og gode solforhold. I tillegg til klimavennlige utbyggingsprosesser og transportmuligheter som kollektivtilbud, gang- og sykkelvei.

Kommunen har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord og produktiv skog. Asker skal forhindre videre nedbygging av jordbruksarealer og ta vare på matjord i utbyggingsområder, og sikre den langstrakte kystlinjen og de store sammenhengende friluftsområdene.

Kommunesenter og lokalsentre i Asker 

Asker sentrum er kommunens største tettsted og knutepunkt, og skal videreutvikles som kommunesenter.

De syv lokalsentrene skal være gode møteplasser i nær tilknytning til kollektivtilbud. Ved å utvikle lokalsentrene rundt kollektivknutepunkter, reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud.

Kommunesenteret

Lokalsentrene

Andre utviklingsområder

 

Stedsutvikling i Asker