Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Stedsutvikling

Asker skal utvikles med en definert senterstruktur. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen.

Bilde fra Vollen sentrum
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Asker kommune er en langstrakt kommune med Asker sentrum som kommunesenter, i tillegg til lokalsentrene Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark.

Befolkningsveksten i og utenfor Asker, gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder.

Kommune har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord og produktiv skog. Asker skal forhindre videre nedbygging av jordbruksarealer og ta vare på matjord i utbyggingsområder, og sikre den langstrakte kystlinjen og de store sammenhengende friluftsområdene.

I Asker satser vi på utvikle lokalsentrene der vi i dag har allerede har servicetilbud fra private og offentlige, som for eksempel skoler, barnehager og helsetjenester.

Grønn mobilitet

Lokalsentrene 

Våre lokalsentra skal være gode møteplasser i nær tilknytning til kollektivtilbud. Ved å utvikle lokalsentrene rundt kollektivknutepunkter, reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud.

Stedsutvikligen i Asker er i tråd med FNs bærekrafsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Kommunesenter og lokalsentre i Asker 

Kommunesenteret

Lokalsentrene

Andre utviklingsområder

Stedsutvikling i Asker