Utviklingen av Slemmestad

I 2017 vedtok daværende Røyken kommune en områdeplan som legger til rette for blant annet 1 300 nye boliger og et nytt kjøpesenter i Slemmestad. Slemmestad skal også bli en energieffektiv by som setter mennesket og miljøet i sentrum.

Kyststedets gamle industriområde skal bli til et levende bysentrum med over tusen nye boliger, flere nye arbeidsplasser og sosiale samlingssteder.

Sementfabrikken i gamle Slemmestad var i drift fra 1893 til 1989. Nå er det store planer for utvikling av den tidligere fabrikktomta og flere andre områder i Slemmestad.

Slemmestad skal bli en «plussby». Målet er å tilrettelegge for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, med fremtidsrettet næringsutvikling, og bomiljøer med høy kvalitet.

Levende by

For å trekke mennesker til Slemmestad har kommunen har lagt til rette for en del nye arbeidsplasser, rekreasjonsområder og gode møteplasser.

På Vaterland, som er området der blant annet Slemmestad bibliotek, The Pipe og Sekkefabrikken kulturhus ligger i dag, planlegges det butikker, kafeer og restauranter, kulturscene, bibliotek/geotek og innbyggertorg.

Utforming av bygningenes 1. etasje og hvordan de henvender seg mot publikum, har vært spesielt viktig i planarbeidet. Det samme gjelder for gateutforming – hva vi ser rundt oss påvirker følelsen av trygghet og trivsel. Det blir et bilfritt område på den nordlige og vestre siden av Vaterlandskvartalet.

Det er lagt ned mye arbeid i å planlegge for et levende miljø med gode ute- og rekreasjonsarealer som har tilknytning til sjøen. Samtidig har det også vært viktig å bygge oppunder Slemmestads identitet som industristed ved å ta vare på enkelte gamle bygninger.

Boliger for store og små

Kommunens mål med reguleringsplanen er å skape områder med ulikt innhold, fokus, og av forskjellig karakter. Mens Vaterland er det mest urbane området innenfor planen, skal fabrikktomta, som ligger tett opp mot Vaterland, tilpasses for en litt annen bruk. Dette området skal også ha et urbant preg, men med vekt på bokvalitet. Her skal det blant annet tilrettelegges for variasjon i boligtyper og befolkningssammensetning – unge, gamle, single og familier skal alle kunne trives her.

Sentralt gjennom fabrikktomta er det regulert inn et parkdrag. Alle de sentrumsnære boligområdene skal kunne bruke parken, hvor det også skal etableres lekeområder og møteplasser.

100-meterskog

Områdene som ligger i overgangssonen mellom sentrum og Tåje planlegges med en relativt høy tetthet. Her er det utsikt til sjøen og nærhet til Tåjeskogen. Tåjeskogen er en lokal «100-meterskog» og et populært turområde. Det er også regulert et stort rekreasjonsområde langs strandsonen på Tåje. Her skal det bli rom for både bading, sport, lek og rekreasjon. Videre opp langs Tåjeveien planlegges det rene boligområder.

Nytt kjøpesenter med takleiligheter

Et steinkast unna gamle Slemmestad ligger Rortunet kjøpesenter. Dette skal rives og erstattes av et nytt 17 000 kvadratmeter stort kjøpesenter med boliger og grøntarealer på taket.

Det nye kjøpesenteret og de 121 takleilighetene skal stå ferdig til fjerde kvartal 2021 – flere leiligheter har allerede blitt solgt.

På sikt skal en oppgradering av Bøbekken og områdene langs bekken knytte det nye sentrumet i gamle Slemmestad sammen med Rortunet.

Det er også flere andre boligprosjekter som er påbegynt eller skal i gang – blant annet Vesthellingen, Kirkealleen og Morbergtoppen.

Miljøambisjon

Områdereguleringsplanen har som mål å bevare, fornye og utvikle framtidens Slemmestad til en «plussby», der mennesket og miljøet står i sentrum.

En plussby er mer enn energieffektive bygninger og avfallsgjenvinning. Det handler om å kunne produsere mer energi enn byen bruker. Men det handler også om smart og bærekraftig byutvikling. En tett by medfører mindre transportbehov, og kan også føre til at vi bevarer omkringliggende grøntområder. Utbyggingen skal i størst mulig grad benytte arealer som allerede er utnyttet.

Forutsetningen for å kunne bygge ut slik det er planlagt i Slemmestad, er å oppnå nullvekst i biltrafikken. Det vil si at veksten i persontransport må løses med kollektivtransport, gange og sykkel. Med bakgrunn i dette er det lagt strenge krav til parkering innenfor planområdet, der omgivelsene og mennesket er prioritert foran bilen. Samtidig kan store rekreasjonsområder bevares og være en ressurs for beboere og besøkende til Slemmestad.

Utslippsfri ferge

Det finnes allerede gode bussforbindelser mellom Slemmestad og Oslo. Kommunen jobber med å forbedre kollektivforbindelser internt i nye Asker, og å få flere gang - og sykkelveier.

Asker kommune ønsker også hyppigere avganger med hurtigbåten fra Slemmestad til Oslo, og for en utslippsfri ferge, og er i løpende dialog med Ruter om dette. I tillegg jobber vi for å få bussforbindelse mellom Slemmestad og jernbanen i Heggedal.

Få nyheter om prosjektet i nyhetsbrev

Vi skal i tiden fremover gjennomføre flere infrastrukturprosjekter i Slemmestad for å bedre vei-, vann- og avløpsnettet.

Ønsker du å få tilsendt nyheter om områdeutviklingen i Slemmestad, kan du melde deg på nyhetsbrevet til prosjektet ved å skrive inn e-post-adressen din i feltet nedenfor:

Stedsutvikling i Asker