Planer for Holmen og Slependen

Holmen skal bli en attraktiv møteplass med en sammenhengende grønnstruktur og et lett tilgjengelig strandområde. Fjorden, friområdene og den maritime tilknytningen skal prege Holmen også i fremtiden.

Planer

Asker kommune ønsker å utvikle Holmen videre som lokalsenter for Asker nord, med handel, service, bussknutepunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. Målsetningene for fremtidens Holmen/Slependen-område er blant annet:

  • Boligbygging på Vestre Billingstad, Nesbru og Holmen.
  • Et fortsatt samlet sentrumsområde. Kommunen vil arrangere en arkitektkonkurranse, for å sikre en helhetlig utvikling.
  • Verdifulle natur- og miljøkvaliteter skal bestå, som strandsonen på Holmen, elvelandskapet langs Neselva, Grønlia og eksisterende villalandskap.
  • Få gjennomgangstrafikken bort fra lokalveinettet og bedre tilrettelegging for buss og sykkel i transportkorridoren Holmen – Fekjan – Billingstadsletta – Slependen.
  • Bedre tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport, blant annet gjennom bedre kollektivtilbud og en restriktiv parkeringsnorm, basert på nasjonale føringer.
  • Næring og handel som gir økt trafikk konsentreres til arealer med lett adkomst til E18 og nær kollektivknutepunktene Billingstad stasjon, Slependen stasjon og IKEA ekspressbusstopp.

Når?

Kommunedelplan for Holmen/Slependen ble vedtatt i kommunestyret 29. januar 2013. Kommunedelplanen er en overordnet plan som legger rammer for fremtidige reguleringsplaner. Planen legger til rette for utviklingen av Holmen/Slependen-området i et 20-års perspektiv.

Ny E18 med bussvei og sykkelvei

Mye av utviklingen på Holmen og Slependen avhenger av nye løsninger for E18 gjennom Asker. Statens vegvesen jobber med planer for ny E18 med egen bussgate og høystandard sykkelvei. Kommunen vedtok i 2016 kommunedelplan for E18 gjennom Asker. Les mer om ny E18 her.

Ny svømmehall

Den nye svømmehallen på Holmen stod ferdig våren 2017.

Holmen svømmehall er et av landets mest klimavennlige svømmeanlegg. Den har et hovedbasseng på 25 x 21 meter med 8 baner, terapibasseng på 12,5 x 12,5 meter, treningsrom, sosialrom og kafe. Taket er skrånende og gresslagt, og kan brukes som rekreasjonsområde og en forlengelse av friområdet på Holmenskjæret.

Stedsutvikling i Asker